• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2(20)/2015, dodano 29 sierpnia 2015.

Zjazd EAJ w Gdańsku

Europejskie Stowarzyszenie Sędziów (EAJ) wydało rezolucję, która wspiera polskich sędziów w sprawie toczącego się przed Trybunałem Konstytucyjnego postępowania o zbadanie zgodności z Konstytucją niektórych przepisów nowelizacji PrUSP. Organizatorem kolejnego dorocznego spotkania EAJ była Polska. Ponad 70 delegatów z całej Europy obradowało w Gdańsku.

Sprawę ustawy, która m.in. daje ministrowi sprawiedliwości nieograniczony dostęp do danych osobowych znajdujących się w aktach spraw sądowych i zgromadzonych w sądowych systemach informatycznych przedstawił w imieniu Stowarzyszenia „Iustitia” sędzia Łukasz Piebiak. Wskazywał, że możliwość żądania przez ministra przedstawienia akt spraw i informacji zawartych w elektronicznych aktach każdej sprawy narusza zasady niezawisłości sądów. Delegaci poparli stanowisko polskich sędziów. W wydanej rezolucji czytamy, że zarówno w przypadku akt tradycyjnych, jak i tych prowadzonych w formie elektronicznej, należy wykazać się szczególną troską o zachowanie tajemnicy danych osobowych. Dane te nie powinny być dostępne dla podmiotów zewnętrznych wobec wymiaru sprawiedliwości – z ministrem sprawiedliwości włącznie.

Po raz kolejny na forum EAJ omawiana była sytuacja sądownictwa w Turcji. Władza wykonawcza w tym kraju jawnie próbuje podporządkować sobie tamtejszą Wysoką Radę Sędziów i Prokuratorów. Nieuprawnione ingerencje władzy wykonawczej w działania władzy sądowniczej są tam na porządku dziennym. Delegaci przyjęli raport i rezolucję dotyczące sytuacji sądownictwa w Turcji, w której domagają się uwolnienia sędziów Metina Özçelika i Mustafy Başera aresztowanych za wydanie orzeczeń niewygodnych dla władzy politycznej1.

Kolejna rezolucja EAJ dotyczyła Ukrainy. Sędziowie wszystkich instancji w tym kraju zostali poddani lustracji. Rodzi to obawy, że może to być instrument do usuwania sędziów wydających orzeczenia, które mogłyby nie spodobać się politykom sprawującym władzę. Dlatego EAJ przestrzega w swojej rezolucji przed wprowadzaniem tego rodzaju mechanizmów i wskazuje, jakie kryteria powinny zostać spełnione, aby taka lustracja nie stanowiła naruszenia zasad niezawisłości sędziowskiej i trójpodziału władz.

EAJ wystosowało także listy do władz Czarnogóry i Belgii dotyczące sytuacji w tych krajach. W pierwszym wypadku chodziło o planowane uregulowania obniżające wynagrodzenia sędziów, w drugim o niedostateczny, zdaniem belgijskich sędziów, poziom dofinansowania wymiaru sprawiedliwości.

(IS)

1 Polską wersję językową raportu i rezolucji można znaleźć na stronie internetowej Stowarzyszenia.