• Sprawy bieżące
  • Dodano 14 lutego 2012.

Zmarł wybitny karnista prof. Andrzej Marek

 

„Kodyfikacja ustroju władzy sądowniczej?”, Warszawa 2011 r.
„Kodyfikacja ustroju władzy sądowniczej?”, Warszawa 2011 r.

W wieku 71 lat zmarł wybitny karnista, kierownik Katedry Prawa Karnego i Kryminologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Prof. Andrzej Marek urodził się 9 maja 1940 r. w Brzozowie (województwo podkarpackie). Po ukończeniu studiów prawniczych na UMK (1964 r.) został asystentem w Katedrze Prawa Karnego i podjął aplikację sądową zakończoną w 1966 r. egzaminem sędziowskim. Doktoryzował się w 1968 r., a stopień doktora habilitowanego uzyskał w roku 1972 na Uniwersytecie Łódzkim. Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego uzyskał w 1979 r., a tytuł profesora zwyczajnego nauk prawnych w roku 1985.

Pełnił szereg funkcji administracyjnych na wydziale Prawa i Administracji. Był prodziekanem (1973-1975) i dziekanem (1978-1981) Wydziału, dyrektorem Instytutu Prawa Karnego i Kryminologii (1979-1990). Od 1990 r. był kierownikiem Katedry Prawa Karnego i Kryminologii. Przez kilka kadencji zasiadał w Senacie UMK.

Profesor Marek zajmował się prawem karnym, w tym prawem karnym procesowym, prawem wykroczeń, kryminologią i wiktymologią. Był autorem licznych monografii i artykułów naukowych, w tym wydań i komentarzy kodeksów (Kodeksu Karnego, Prawa Wykroczeń, Kodeksu Postępowania Karnego) oraz podręczników.

Był członkiem Komisji do Spraw Reformy Prawa Karnego, która opracowała projekt Kodeksu Karnego z 1997 r. oraz komisji powołanej przez Prezydenta RP w sprawie nowelizacji Kodeksu Karnego (2001-2002), a w latach 2002-2004 ekspertem Nadzwyczajnej Komisji Sejmu do Spraw Zmian w Kodyfikacji. Przewodniczył zespołowi prawa karnego materialnego w Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości.

Za zasługi dla rozwoju nauki, zaangażowanie w procesy legislacyjne oraz pracę na rzecz środowiska akademickiego, Profesor Andrzej Marek został uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, a także licznymi nagrodami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Zasiadał w międzynarodowych i krajowych organizacjach naukowych, takich jak: International Association of Penal Law, International Society of Criminology, World Society of Victimology, Towarzystwo Naukowe Prawa Karnego, Polskie Towarzystwo Kryminologiczne im. St. Batawii i Towarzystwo Naukowe w Toruniu.

Był członkiem Rady Programowej Kwartalnika Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”.

Wyrazy największego współczucia Rodzinie i Bliskim

składa Kolegium Redakcyjne i Wydawnictwo C.H. Beck.