• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1(39)/2020, dodano 10 sierpnia 2020.

Zobowiązanie Polski do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów krajowych dotyczących właściwości Izby Dyscyplinarnej w sprawach dyscyplinarnych sędziów

W wydanym 8.4.2020 r. postanowieniu Trybunał odrzucił na wstępie argumenty Polski dotyczące niedopuszczalności złożonego przez Komisję wniosku w przedmiocie środków tymczasowych. W szczególności, odnosząc się do własnej właściwości do zarządzenia takich środków, Trybunał podkreślił, że chociaż organizacja wymiaru sprawiedliwości w państwach członkowskich należy do kompetencji tych ostatnich, to wciąż przy wykonywaniu tej kompetencji państwa członkowskie mają obowiązek dotrzymywać zobowiązań wynikających dla nich z prawa Unii. Każde państwo członkowskie powinno zatem zapewnić, by system środków dyscyplinarnych obowiązujący w stosunku do sędziów sądów krajowych należących do ustanowionego przez to państwo systemu środków odwoławczych w dziedzinach objętych prawem Unii szanował zasadę niezawisłości sędziowskiej, także poprzez zagwarantowanie, by orzeczenia wydawane w postępowaniach dyscyplinarnych wszczynanych wobec sędziów tych sądów podlegały kontroli organu, który sam spełnia wymogi nierozerwalnie związane ze skuteczną ochroną sądową, w tym wymóg niezależności. W tych okolicznościach Trybunał jest właściwy do zarządzenia środków tymczasowych zmierzających do zawieszenia stosowania przepisów dotyczących kompetencji Izby Dyscyplinarnej w ramach systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów.

W konsekwencji Trybunał uwzględnił wniosek Komisji o zastosowanie środków tymczasowych.

Informacja o zastosowaniu 8.4.2020 r. przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej środka zabezpieczającego, zgodnie z którym Polska zostaje zobowiązana do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów krajowych dotyczących właściwości Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w sprawach dyscyplinarnych sędziów – obiegła szerokim echem światowe media1.

IS

1 Zob. więcej: https://iustitia.pl/79-informa­cje/ 3791-polska-zostaje-zobowiazana-do-natychmiastowego-zawieszenia-stosowania-przepisow-krajowych-dotyczacych-wlasciwosci-izby-dyscyplinarnej-sadu-najwyzszego-w-sprawach-dyscyplinarnych-sedziow; https://iustitia.pl/nowa-krs-nowy-sn/3794-swiatowe-media-nytimes-bloomberg-deutschewelle-eu-observer-cytuja-prezesa-iustitii-w-kontekscie-zamrozenia-przez-tsue-izby-dyscyplinarnej-sn