• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(30)/2017, dodano 19 kwietnia 2018.

XXIII Zwyczajne Zebranie Delegatów SSP „Iustitia”

Zarząd SSP „Iustitia” podjął 24.12.2017 r. uchwałę o zwołaniu XXIII Zwyczajnego Zebrania Delegatów w dniach 9–11.2.2018 r. Początkowo planowano przeprowadzenie zebrania w kwietniu 2018 r., jednak przygotowywany przez rząd projekt ustawy o jawności życia publicznego wymusił przyspieszenie terminu. Procedowany projekt, w wypadku jego wejścia w życie, doprowadziłby do pozbawienia sędziów możliwości zasiadania w Zarządzie oraz Komisji Rewizyjnej SSP „Iustitia”. Aby tego uniknąć, konieczna była zmiana Statutu Stowarzyszenia, wykluczająca – nigdy zresztą niewykorzystaną możliwość prowadzenia przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej.

W dniu 9.2.2018 r., podczas pierwszego dnia zebrania delegaci udzielili absolutorium wszystkim członków Zarządu, którzy uzyskali poparcie 91% 95% delegatów.

Podczas drugiego dnia obrad ogłoszono, iż honorowym członkiem Iustitii został prof. Adam Strzembosz. Prezes Stowarzyszenia prof. Krystian Markiewicz podkreślił, że postawa profesora w trudnych czasach PRL, aktywne uczestnictwo w budowaniu nowego wymiaru sprawiedliwości w nowej wolnej Polsce oraz angażowanie się w obronę niezawisłości sędziowskiej i wolnych sądów w ostatnich latach sprawiają, że stał się on wielkim autorytetem prawniczym i moralnym dla sędziów.

Zebranie Delegatów rozpoznało też odwołanie podsekretarza stanu w MS – sędziego Łukasza Piebiaka od uchwały Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” z 21.9.2017 r. o wykluczeniu z grona członków Stowarzyszenia. Delegaci z całego kraju, po zapoznaniu się z odwołaniem oraz stanowiskiem władz Oddziału Warszawskiego podjęli decyzję o nieuwzględnieniu odwołania Wiceministra Łukasza Piebiaka. W tajnym głosowaniu, na 133 delegatów, za usunięciem Łukasza Piebiaka z grona członków Stowarzyszenia opowiedziało się 114 delegatów, 13 było przeciwnych tej decyzji, a 6 wstrzymało się od głosu. W ten sposób decyzja Oddziału Warszawskiego stała się ostateczna.

Zebranie obradowało nad sprawami bieżącymi, dokonało zmian w statucie, podjęło m.in. uchwały następującej ­treści:

 

Uchwała programowa

XXIII Zwyczajnego Zebrania
Delegatów SSP „Iustitia”

9–11.2.2018 r.

XXIII Zwyczajne Zebranie Delegatów SSP „Iustitia” zobowiązuje Zarząd Stowarzyszenia do podejmowania działań, które przyczynią się do przywrócenia ładu konstytucyjnego w RP, a zwłaszcza właściwej pozycji ustrojowej organów władzy sądowniczej.

Oprócz elementów ustroju sądownictwa wskazanych w uchwale Nr 9 XXII Zwyczajnego Zebrania Delegatów z 2.4.2017 r. za kluczowe Zebranie Delegatów uważa w szczególności:

–    przywrócenie zgodnego z Konstytucją trybu wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa przez sędziów w wyborach powszechnych, równych, tajnych i bezpośrednich;

–    zwiększenie udziału obywateli w funkcjonowaniu sądownictwa, w szczególności przez wprowadzenie sędziów pokoju, obowiązkowego wysłuchania publicznego kandy­datów na członków Krajowej Rady Sądownictwa i powołanie Rady Społecznej przy tej Radzie;

–    ustanowienie kompetencji samorządu sędziowskiego do wyboru prezesa danego sądu lub przedstawiania kandydatów na prezesa, czy też wiążącego opiniowania tych kandydatów;

–    likwidację hierarchicznego podporządkowania administracyjnego pomiędzy sądami różnego szczebla;

–    stworzenie warunków (także finansowych) do realizacji modelu „zawód sędziego koroną zawodów prawniczych”;

–    zapewnienie wszystkim sędziom sądów powszechnych dostępu do wszystkich stawek awansowych na jednakowych zasadach;

–    wprowadzenie takich zasad awansowania sędziów, które będą przejawem jednakowej troski o wszystkie szczeble i piony sądownictwa, w tym zniesienie stałych delegacji do sądów wyższego rzędu;

–    wprowadzenie odrębności budżetowej sądów powszechnych;

–    istotną poprawę warunków pracy i płacy pracowników administracyjnych w sądach, a także zwiększenie nakładów na infrastrukturę techniczną sądów;

–    likwidację rozwiązań prowadzących do dyskryminacji sędziów ze względu na płeć, w szczególności przywrócenie zasady, iż dalsze pełnienie służby przez kobiety, która ukończyły wiek progowy (60 lat), stanowi ich uprawnienie i nie zależy od zgody Ministra Sprawiedliwości.

Zebranie Delegatów zobowiązuje Zarząd do monitorowania, ewidencjonowania i nagłaśniania nadużyć Ministra Sprawiedliwości oraz podporządkowanych mu organów administracji sądowej, związanych z funkcjonowaniem sądownictwa, w szczególności w zakresie nieuzasadnionego wszczynania postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów, ograniczania możliwości udziału sędziów w dyskursie publicznym, odwoływania z pełnionych funkcji, przenoszenia do innych jednostek, braku zgody Ministra Sprawiedliwości na dalsze pełnienie urzędu przez sędziów, którzy ukończyli wiek progowy, bez podania merytorycznego uzasadnienia.

Zebranie Delegatów upoważnia Zarząd do podejmowania działań statutowych wobec członków nieprzestrzegających statutu i uchwał Zebrania Delegatów, dotyczących zasadniczych wartości i celów Stowarzyszenia.

Strona 1 z 3123