• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(30)/2017, dodano 19 kwietnia 2018.

XXIII Zwyczajne Zebranie Delegatów SSP „Iustitia”

Apel do sędziów Sądu Najwyższego

XXIII Zwyczajnego Zebrania
Delegatów SSP „Iustitia”

9–11.2.2018 r.

W związku z wchodzącą w ży­cie z dniem 3.4.2018 r. ustawą z 8.12.2017 r. o Sądzie Najwyższym, przewidującą przejście w stan spoczynku Sędziów Sądu Najwyższego, którzy ukończyli 65 r. ż. i możliwość przejścia w stan spoczynku pozostałych Sędziów tego Sądu zwracamy się do Sędziów Sądu Najwyższego z apelem, aby w poczuciu od­powiedzialności za powierzony urząd i konieczność zachowania ciągłości instytucji w 100-lecie jej działalności, pozostali na stanowiskach i piastowali ­zaszczytny urząd, na który zostali powołani, zgodnie ze złożonym ślubowaniem, dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej, jej obywateli oraz wymiaru sprawiedliwości.

 

Uchwała w sprawie jawności
dokumentacji i postępowań
dotyczących kandydatów do nowej Krajowej Rady Sądownictwa

Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” zwraca się do Marszałka Sejmu RP o zachowanie pełnej jawności postępowania i dostępności dla opinii publicznej do wniosków, informacji o kandydatach oraz wykazów osób popierających kandydatów do nowej Krajowej Rady Sądownictwa, tworzonej na podstawie ustawy z 8.12.2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw.

Postulujemy o merytoryczne i jawne formuły prac prowadzonych przez najwyższe organy państwa. Ocena niekonstytucyjności i wadliwości przyjętej nowelizacji ustawy o KRS pogłębiona jest brakiem pełnego dostępu dziennikarzy, organizacji pozarządowych i społeczeństwa do dokumentacji tej procedury.

Zebranie Delegatów przypomina, że jakakolwiek objęta tajemnicą wymiana dokumentów i stanowisk dotyczących jawnych kandydatur na funkcje publiczne nie daje się pogodzić z zasadą jawności działań władzy i administracji państwowej.

(IS)

Strona 3 z 3123