• Prawo ustrojowe
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1(15)/2014, dodano 9 maja 2014.

Instytucjonalizacja dialogu społecznego w sądownictwie
i zawodach prawniczych

dr Paweł Skuczyński
(inne teksty tego autora)

4 B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009, s. 130.

5 Polski Talk Show: Dialog społeczny a integracja europejska, pod red. J. Hausnera i M. Marody, Kraków 2001, s. 123–124; H. Izdebski, Fundamenty współczesnych państw,
Warszawa 2007, s. 54.

6 Zob. np. J. Habermas, Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej, Warszawa 2007, rozdz. V. Por. T. Maślanka, Racjonalność i komunikacja. Filozoficzne podstawy teorii społecznej
Jürgena Habermasa, Warszawa 2011, s. 26–27.

7 Polski Talk Show…, op. cit., s. 117 i n.

8 J. Gładys-Jakóbik, Grupy interesu w demokracji deliberatywnej [w:] Grupy interesu i lobbing. Polskie doświadczenia w unijnym kontekście, pod red. K. Jasieckiego, Warszawa 2011, s. 95.

9 Ibidem, s. 88.

10 K. Jasiecki, Legitymizacja lobbingu [w:] Grupy interesu i lobbing…, pod red. K. Jasieckiego, op. cit., s. 43 i n.

11 W. Staśkiewicz, Wykluczenie prawne w procesie tworzenia prawa [w:] Prawo i wykluczenie. Studium empiryczne, pod red. A. Turskiej, Warszawa 2010, s. 83 i n.

12 P.W. Juchacz, Wysłuchanie publiczne, czyli o niebezpieczeństwach partycypacji antagonistycznej [w:] Etyka życia publicznego, pod red. K.M. Cern, P.W. Juchacza i E. Nowak,
Poznań 2009, s. 59

13 Ibidem, s. 65 i n.

14 J. Gardawski, Partnerstwo społeczne oraz dialog w Europie i w Polsce [w:] Grupy interesu i lobbing…, pod red. K. Jasieckiego, op. cit., s. 129 i n.

15 K. Jasiecki, Legitymizacja… [w:] op. cit., s. 35–37.

16 J. Gardawski, Partnerstwo… [w:] op. cit., s. 108–121.

17 S. Smismans, Law, Legitimacy, and European Governance. Functional Participation in Social Regulation, Oxford 2004, s. 42–52.

18 T. jedn.: Dz.U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599 ze zm.

19 Artykuł 3 ustawy z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, t. jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 427 ze zm.

20 Zob. np. T. Chauvin, Umowy prawotwórcze jako umowy prawa publicznego, KPP Nr 2/2003, s. 11–12.

21 Ibidem, s. 29 i n.

22 B. Gąciarz, W. Pańków, Dialog społeczny po polsku – fikcja czy szansa, Warszawa 2001, s. 14.

23 Ibidem, s. 16.

24 Ibidem, s. 20–22.

25 U. Kurczewska, Socjologia spotyka lobbing w Unii Europejskiej: o użyteczności teorii socjologicznych słów kilka [w:] Grupy interesu i lob-bing…, pod red. K. Jasieckiego, op. cit., s. 77.

26 B. Gąciarz, W. Pańków, Dialog…, op. cit., s. 32.

27 Zob. http://www.iusetlex.pl/?id=173 (sprawdzono: 2.1.2014 r.). Warto również zaznaczyć, że Porozumienie opierało się na szerokiej formule członkostwa, dopuszczając członków wspierających. Jak bowiem mówi dokument „W skład Porozumienia wchodzą następujące organizacje: Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Krajowa Rada Notarialna, Krajowa Rada Komornicza, Krajowa Rada Kuratorów – członkowie; Fundacja „Ius et Lex”, Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, Stowarzyszenie Prokuratorów Rzeczypospolitej Polskiej, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Wardyński i Wspólnicy sp. k. (firma prawnicza), Janicka-Sosna, Namiotkiewicz i wspólnicy, Clifford Chance sp. k. (firma prawnicza), Wydawnictwo Prawnicze Lexis-Nexis sp. z o.o. – członkowie wspierający”.

28 M. Molęda-Zdziech, Od lobbingu klasycznego ku cyberlobbingowi [w:] Grupy interesu i lobbing…, pod red. K. Jasieckiego, op. cit., s. 170 i n.

29 Artykuł 2 i 2a ustawy z 6.7.2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego, Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1080 ze zm.

Strona 8 z 8« Pierwsza...45678