• Prawo ustrojowe
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 3(37)/2019, dodano 4 listopada 2019.

Królowie życia w prokuraturze dobrej zmiany

Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia”
(inne teksty tego autora)

Strukturalnie nagrody przyznano:

•    31 prokuratorom delegowanym do Prokuratury Krajowej,

•    1 prokuratorowi delegowanemu do Ministerstwa Sprawiedliwości,

•    15 prokuratorom delegowanym do prokuratur regionalnych,

•    5 prokuratorom delegowanym do prokuratury okręgowej,

•    6 prokuratorom prokuratur regionalnych,

•    11 prokuratorom prokuratur okręgowych,

•    3 prokuratorom prokuratur rejonowych.

Nagrody przyznano także sześciu prokuratorom wojskowym z funduszu nagrodowego Prokuratora Krajowego dla prokuratorów ds. wojskowych w łącznej kwocie 40 000 zł.

Raport przedstawia konsekwentnie stosowaną politykę kierownictwa prokuratury zmierzającą do wykreowania ­grupy prokuratorów ściśle z nim powiązanych, która to grupa może liczyć nie tylko na awanse, wysokie nagrody finansowe, ale także na możliwość uzyskania dodatkowych środków.

Jak wygląda, ile kosztuje i na osiągnięcie jakich korzyści pozwala program lojalnościowy wdrażany przez kierownictwo prokuratury od 2016 r. pozwala zobrazować następująco zestawienie:

•    udział w różnego rodzaju zespołach bądź radach powoływanych przez inne instytucje rządowe – do 6000 zł;

•    prowadzenie zajęć w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w zależności od ilości zajęć – od 4000 zł do około 30 000 zł;

•    pełnienie funkcji doradczych bądź wykonywanie innej działalności na rzecz instytucji rządowych na podstawie zawartych odrębnie umów cywilnoprawnych (Ministerstwo Obrony Narodowej bądź Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego) – od 10 000 zł do 57 000 zł;

•    umowy zawierane z Prokuraturą Krajową (o dzieło bądź zlecenia) związane z opracowaniem metodyk prowadzenia postępowania, a także działalnością szkoleniową od 12 000 zł do 35 000 zł.

Zauważano, że w celu przyznania dodatkowych gratyfikacji, w Prokuraturze Krajowej wykształciła się praktyka zawierania dodatkowych umów o dzieło (uwzględniający prawa autorskie) dla opracowania metodyk związanych z prowadzeniem postępowań przygotowawczych określonego rodzaju oraz prowadzenia szkoleń prokuratorów. Uprzednio, przed likwidacją Prokuratury Generalnej, prokuratorzy opracowywali wskazane metodyki w ramach w przydzielonych im zadań służbowych i nie dostawali z tego tytułu żadnego dodatkowego wynagrodzenia.

Jak wynika z treści przedstawionych powyżej rozważań, podjętych przez Stowarzyszenie, w oparciu o zgromadzony materiał w trybie dostępu do informacji publicznej, dane kierownictwo prokuratury posiada szerokie instrumentarium oddziaływania na poszczególnych prokuratorów, umożliwiające wyegzekwowanie pożądanych postaw. Możliwość takiego odziaływania jest przez nie określana terminem zarządzania metodą „kija i marchewki”. Raport pokazuje, że nie prowadzi ona jednak do przyspieszenia prowadzonych postępowań przygotowawczych, a jedynie generuje olbrzymie, nieuzasadnione koszty uwzględniające wyższe wynagrodzenia i wszelkiego rodzaju dodatki związane z delegacjami.

Strona 3 z 3123