• Prawo ustrojowe
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(10)/2012, dodano 17 lutego 2013.

Mierniki czasu trwania postępowań sądowych w Polsce

Łukasz Kurnicki
(inne teksty tego autora)

[hidepost=1]

Łukasz Kurnicki – autor jest sędzią Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu.

1Zob. Ł. Kurnicki, Dobre (statystyczne) wyniki polskich sądów na tle innych państw europejskich, Kwartalnik SSP „Iustitia” Nr 3/2012, s. 147–148.

2Fr.: Commission européenne pour l’efficacité de la justice, ang.: European Commission for the Efficiency of Justice.

3European judicial systems. Edition 2010 (data 2008): Efficiency and quality of justice, dostępny na: www.coe.int/cepej (sprawdzono: 14.12.2012 r.).

4Study on Council of Europe Member States Appeal nad Supreme Courts’ Lengths of Proceedings (sporządzony przez Marco Velicogna) dostępny na: www.coe.int/cepej (sprawdzono: 14.12.2012 r.).

5Niniejszy artykuł powstał w grudniu 2012 r., zatem opracowania statystyczne za cały 2012 r. nie były jeszcze dostępne.

6Dostępne na: ms.gov.pl (sprawdzono: 13.12.2012 r.).

7Zob. http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/2B783BFF-39C9-455C-B7C7-F821056BF32A/0/TABLEAU_VIOLATIONS_EN_2011.pdf (sprawdzono: 17.12.2012 r.).

8Zob. http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Busi­ness/Documents/Annual-Reports/English/DB13-Chapters/Country-tables.pdf, s. 189 (sprawdzono: 14.12.2012 r.).

9Zob. http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/poland (sprawdzono: 14.12.2012 r.).

10Zob. http://www.doingbusiness.org/methodology/enforcing-contracts (sprawdzono: 14.12.2012 r.).

11B. Głowacki, Sondaż: Polacy o wymiarze sprawiedliwości, „Na Wokandzie. Kwartalnik Informacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości” Nr 1(1)/2010, s. 12–13.

12Zob. http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/badanie-opinii-publicznej-zwiazane-z-zaufaniem-do-wymiaru-sprawiedliwosci-krajowa-rada-sadownictwa-numer-4-z-2009-r- (sprawdzono: 17.12.2012 r.).

13 J. Bełdowski, M. Ciżkowicz, D. Sześciło, Efektywność polskiego sądownictwa w świetle badań międzynarodowych i krajowych, Warszawa 2010, s. 11–13 [zob.: http://www.for.org.pl/upload/Nowy_Wymiar_Sprawiedliwosci/sady_raport2_popr1.pdf (sprawdzono: 11.1.2013 r.)].

14 A. Siemaszko, Niewykorzystana armia Temidy, Rzeczp. z 17.1.2006 r.

15Jarosław Gowin o buncie sędziów: To bunt garstki, „Gazeta Wybor­cza” z 12.12.2012 r. [zob.: http://wyborcza.pl/1,75478,13039825,Jaro-slaw_Gowin_o_buncie_sedziow___To_bunt_garstki_.html (sprawdzono: 13.12.2012 r.)].

16Na początku 2012 r. wiele spraw „zakończyło” się w związku z zarządzeniem, które wyszło z Ministerstwa Sprawiedliwości, nakazującym sekretariatom sądowym zakreślenie w repertorium „C-upr” wszystkich dotychczasowych spraw i wpisanie ich na nowo (zob. A. Łukasiewicz, Katalogowanie fałszuje statystyki, Rzeczp. z 10.1.2012 r.).

[/hidepost]