Łukasz Kurnicki

  • Mierniki czasu trwania postępowań sądowych w Polsce
  • W poprzednim numerze Kwartalnika zaprezentowano1 opracowane przez Europejską Komisję ds. Efektywności Sądownictwa przy Radzie Europy (CEPEJ2) dane dotyczące szybkości postępowań sądowych w krajach należących do Rady Europy3. Z danych tych wynika, że w porównaniu z większością innych państw ujętych w zestawieniu, postępowania sądowe w Polsce toczą … Czytaj dalej