• Konferencje i szkolenia
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 3(9)/2012, dodano 26 listopada 2012.

Prawa do wolności i nietykalności osobistej oraz rzetelnego procesu sądowego w praktyce działania pozapolicyjnych służb bezpieczeństwa i porządku publicznego (Katowice, 23.5.2012 r.)

Robert Netczuk
(inne teksty tego autora)

Wskazana w tytule konferencja (pod patronatem Kwartalnika „Iustitia”) została zorganizowana jako wspólne przedsięwzięcie Katedry Prawa Karnego Procesowego WPiA Uniwersytetu Śląskiego, Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” Oddział w Katowicach oraz Szkoły Policji w Katowicach.

Wiodącym założeniem konferencji było przeprowadzenie wszechstronnej analizy prawnych uwarunkowań stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz wykonywania funkcji oskarżyciela publicznego w aspekcie praktycznym. Do współpracy merytorycznej zaproszono przedstawicieli sądów okręgowych działających na obszarze województwa śląskiego, Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach, Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz Dyrektora Katowickiego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Do udziału w roli prelegentów zaproszono również przedstawicieli: PIH, PIS, PSŁ, PSR, WITD, SOK, a także komendantów straży gminnych i miejskich województwa śląskiego. Konferencję przeprowadzono z podziałem na trzy panele dyskusyjne prowadzone przez Kierownika Katedry Prawa Karnego Procesowego dr hab. prof. UŚ K. Zgryzka.

Konferencja rozpoczęła się od wystąpienia Dziekana WPiA UŚ prof. dr. hab. Z. Tobora. Następnie odbył się panel poświęcony problemowi ochrony prawa do wolności i nietykalności osobistej obywatela w kontekście uprawnień poszczególnych służb do użycia środków przymusu bezpośredniego i wykonywania prawa do tymczasowego, faktycznego pozbawienia wolności. Wykład wprowadzający wygłosił dr R. Netczuk, dokonując charakterystyki przesłanek pozbawienia wolności zawartych w poszczególnych ustawach i wskazując na występujące w tym zakresie rozbieżności co do rozwiązań o charakterze gwarancyjnym (m.in prawo do spowodowania sądowej kontroli pozbawienia wolności). Uwagi na temat praktycznych aspektów realizacji przepisów pozwalających na pozbawienie wolności przedstawili: K. Szpila (PSŁ), P. Wykon (PSR), D. Snopkowski (KG SOK), D. Winiarczyk (WITD) oraz Zastępca Wojewódzkiego Prefekta Straży Miejskiej P. Saternus. W dalszej części panelu Dyrektor Terenowego Biura RPO dr A. Wentkowska przedstawiła problem prawidłowości interpretacji przepisów regulujących przesłanki pozbawienia wolności, z odniesieniem do treści kierowanych do biura skarg. Część merytoryczną panelu zakończyła PPA Ł. Fast referując problem prawidłowości tymczasowych zatrzymań na podstawie prokuratorskich postępowań zażaleniowych.

Strona 1 z 212