• Konferencje i szkolenia
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 3(9)/2012, dodano 26 listopada 2012.

Prawa do wolności i nietykalności osobistej oraz rzetelnego procesu sądowego w praktyce działania pozapolicyjnych służb bezpieczeństwa i porządku publicznego (Katowice, 23.5.2012 r.)

Robert Netczuk
(inne teksty tego autora)

Drugi z paneli dotyczył prawa do rzetelnego procesu w związku z wykonywaniem uprawnień oskarżyciela publicznego przez oskarżycieli nieprokuratorskich. Rozpoczął się on wykładem PPK w st. spocz. P. Piątka, który przedstawił szeroką charakterystykę wszystkich podmiotów występujących w roli oskarżyciela publicznego. Następnie głos zabrali kolejno przedstawiciele: PSŁ, PSR, SOK oraz straży miejskich. W dalszej części analizę ilości postępowań rozpoznawczych inicjowanych przez nieprokuratorskich oskarżycieli publicznych na terenie sądów okręgowych w Katowicach oraz Gliwicach przedstawili SSO K. Gajowiec oraz SSO E. Trzeja-Wagner.

Ostatni z paneli poświęcony został problemowi ustalenia standardu regulacji prawnej określającej proces szkolenia zawodowego wszystkich podmiotów uprawnionych do wykonywania działalności oskarżycielskiej przed sądem oraz do stosowania środków przymusu bezpośredniego. W ramach części wstępnej panelu przedstawiono programy szkolenia poszczególnych służb, straży i inspekcji pozapolicyjnych. Ponownie podkreślono, że występujące w tym zakresie różnice pomiędzy poszczególnymi podmiotami trudno uzasadnić racjonalnymi argumentami, co rodzi obawę, że programy te modelowane są w sposób czysto przypadkowy. Kolejne referaty wygłosili przedstawiciele Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, którzy przedstawili ogólne założenia modelu kształcenia sędziów (referat SSO T. Kudli) oraz prokuratorów (referat PPO M. Chmielewskiej). Ostatnia część panelu wypełniona została przez wystąpienia przedstawicieli Szkoły Policji, którzy przedstawili ogólne założenia programów szkolenia z zakresu taktyk interwencji (kom B. Głowacki), wyszkolenia strzeleckiego oraz wykonywania funkcji oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia (asp. A. Witkowska oraz podkom. J. Copik).

dr Robert Netczuk – autor jest pracownikiem Katedry Prawa Karnego Procesowego WPiA Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Strona 2 z 212