• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1(23)/2016, dodano 16 czerwca 2016.

Uchwała programowa XXI Zwyczajnego Zebrania Delegatów SSP „Iustitia”

W dniu 3.4.2016 r. XXI Zwyczajne Zebranie Delegatów SSP „Iustitia” przyjęło uchwałę programową, która została przygotowana przez Krzysztofa Kozłowskiego i Michała Kwiatkowskiego. Wskazywała ona główne kierunki działalności Stowarzyszenia w najbliższym czasie, którymi powinny być: zachowanie zasady trójpodziału władz, dbanie o poszanowanie zasady niezależności sądów i niezawisłości sędziów, kształtowanie pozytywnego wizerunku sędziów i sądów, dbałość o pozycję Stowarzyszenia w środowisku prawniczym. W każdym z tych obszarów zostały wymienione konkretne działania, jakie powinien podejmować nowo wybrany Zarząd Stowarzyszenia. Zebranie Delegatów pozostawiło Zarządowi decyzję co do określania, które z zadań służących realizacji programu zostaną uznane za priorytetowe. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Poniżej znajduje się szczegółowa treść tej uchwały:

Uchwała nr 7 z 3.4.2016 r.

Uchwała programowa Zwyczajnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA” z 3.4.2016 r.

 

Zwyczajne Zebranie Delegatów SSP „Iustitia”, kierując się troską o polski wymiar sprawiedliwości i funkcjonowanie Stowarzyszenia, wskazuje, iż główne obszary działalności Stowarzyszenia powinny obejmować:

–    zachowanie zasady trójpodziału władz,

–    dbanie o poszanowanie zasady niezależności sądów i niezawisłości sędziów,

–    kształtowanie pozytywnego wizerunku sędziów i sądów,

–    dbałość o pozycję Stowarzyszenia w środowisku prawniczym.

I. Działania na rzecz zachowania zasady trójpodziału władz.

Zarząd Stowarzyszenia powinien podejmować działania zmierzające do:

1)   stosownej reakcji na przejawy braku poszanowania przez przedstawicieli pozostałych władz i innych uczestników życia publicznego konstytucyjnej zasady trójpodziału władz (art. 10 Konstytucji RP) oraz wynikających z niej zasad niezależności sądów (art. 173 Konstytucji RP) i niezawisłości sędziowskiej (art. 178 ust. 1 Konstytucji RP),

2)   przeciwdziałania przypadkom pozamerytorycznej krytyki władzy sądowniczej i sędziów,

3)   wspierania sędziów poddawanych szczególnej presji ze strony władzy wykonawczej na skutek wydawania przez nich orzeczeń, które władza wykonawcza uznaje za niedopuszczalne, poczynając od informowania Krajowej Rady Sądownictwa – w przypadku zaistnienia takich sytuacji.

II. Działania na rzecz poszanowania zasad niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Zebranie Delegatów uznaje za konieczne:

1)   rozpowszechnienie w środowisku sędziowskim treści przygotowywanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości założeń do reformy ustroju sądów,

2)   zorganizowanie szerokiej dyskusji nad treścią tych założeń i opracowanie jej wyników, z uwzględnieniem dotychczasowego stanowiska Stowarzyszenia poczynając od uchwały z dnia 25.10.2008 r. w sprawie niezależności sądów i niezawisłości sędziów,

3)   przedstawienie Ministerstwu Sprawiedliwości, opartego na wynikach środowiskowej dyskusji, stanowiska Stowarzyszenia wobec ministerialnych założeń,

4)   monitorowanie dalszych prac nad nowym ustrojem sądów powszechnych na kolejnych etapach procesu legislacyjnego.

Strona 1 z 212