• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1(23)/2016, dodano 16 czerwca 2016.

Uchwała programowa XXI Zwyczajnego Zebrania Delegatów SSP „Iustitia”

III. Działania na rzecz kształtowania prawidłowego wizerunku sędziów i sądów.

Zebranie Delegatów wskazuje na niezbędność:

1)   konsekwencji w prowadzeniu aktywnej polityki medialnej służącej promowaniu w społeczeństwie rzetelnej wiedzy o sądownictwie, poprzez aktywność w mediach publicznych i prywatnych, wydawanie własnego kwartalnika,

2)   dbałości o przystępną warstwę językową wszelkich komunikatów i uchwał podlegających publikacji w celu zapewnienia jak najlepszego zrozumienia przekazywanych informacji przez opinię ­publiczną,

3)   inspirowania tworzenia i realizacji w Oddziałach Stowarzyszenia programów edukacji prawnej mło­dzieży,

4)   poszukiwania partnerów do przeprowadzenia kampanii społecznej w mediach na rzecz poprawy wizerunku sądownictwa.

IV. Działania na rzecz pozycji Stowarzyszenia w środowisku prawniczym.

Zebranie Delegatów uznaje po­trzebę:

1)   podejmowania inicjatyw prowadzących do aktywizacji członków Stowarzyszenia w działaniach służących dobru wymiaru sprawiedliwości i realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, dzięki pozyskanym grantom,

2)   dalszego aktywnego udziału w pracach Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych oraz współpracy z Krajową Radą Sądownictwa,

3)   kontynuacji współpracy z EAJ, MEDEL i CCJE, a także ze stowarzyszeniami sędziów w innych krajach – celem podejmowania wspólnych inicjatyw na forum europejskim, w tym prowadzących do zapewnienia sędziom polskim statusu sędziego gwarantowanego w prawie Unii Europejskiej,

4)   integracji wewnątrzśrodowiskowej przez włączenie w życie organizacji SSP „Iustitia” sędziów w stanie spoczynku.

Zebranie Delegatów pozostawia Zarządowi decyzję co do określania, które z zadań służących realizacji programu zostaną uznane za priorytetowe.

Ołtarzew, dnia 3.4.2016 r.

 

Kolejna uchwała, autorstwa Bartosza Łopalewskiego także zawierała wskazówki programowe dla Stowarzyszenia. Została ona przyjęta przez Zebranie Delegatów. Poniżej znajduje się tekst tej uchwały.

Uchwała nr 8 z 3.4.2016 r.

1. Dorobkiem pokoleń Polaków jest organizacja państwa w oparciu o zasadę podziału władzy.

2. Wyodrębnienie i niezależność władzy sądowniczej gwarantować ma każdemu obywatelowi, że spór prawny, którego stanie się stroną, znajdzie rozstrzygnięcie przed arbitrem wolnym od wpływów osób trzecich, a uzyskany wyrok będzie uważany za wiążący.

3. Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” wyraża wdzięczność tym instytucjom, organizacjom i osobom, które w ostatnich czasach przypominają o zasadach prawnych wspólnych społeczeństwom naszego kręgu kulturowego.

4. Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” widzi potrzebę kontynuacji dotychczasowych działań Stowarzyszenia, w tym zabierania głosu w tych przypadkach, kiedy zagrożone jest prawo społeczeństwa do rozstrzygnięcia sporów w drodze sądowej.

(MK)

Strona 2 z 212