• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1(15)/2014, dodano 8 maja 2014.

Uchwały Zebrania Przedstawicieli

W dniu 26.2.2014 r. na Zebraniu Przedstawicieli Zgromadzeń Sędziów Okręgów, poza dokonaniem wyboru siedmiu członków Krajowej Rady Sądownictwa, przyjęto siedem uchwał. Cztery pierwsze uchwały opracowane zostały przez Zarząd „Iustitii” i zgłoszone przez jej reprezentantów.

Uchwały zaproponowane przez „Iustitię” dotyczą powołania Komisji Kodyfikacyjnej ds. Wymiaru Sprawiedliwości, sytuacji w samorządzie sędziowskim, odebrania sędziom posiadanych uprawnień do wcześniejszego przejścia w stan spoczynku oraz ordynacji wyborczej do Krajowej Rady Sądownictwa.

Oto najważniejsze fragmenty tych uchwał1:

Uchwała Nr 1 Zebrania Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów w sprawie powołania Komisji Kodyfikacyjnej ds. Wymiaru Sprawiedliwości

Zebranie Przedstawicieli zwraca się do władz wykonawczych, w szczególności Ministra Sprawiedliwości, o niezwłoczne powołanie Komisji Kodyfikacyjnej
ds. Wymiaru Sprawiedliwości.

W ostatnich latach dokonywane są liczne zmiany ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz wydawanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Bardzo często kolejna nowelizacja uchyla lub ma uchylać zmiany wprowadzone nowelizacją poprzednią. W Sejmie stale omawiane są coraz to nowe zmiany PrUSP, a niekiedy na jednym posiedzeniu właściwej Komisji lub Izby uchwala się dwie lub trzy odrębne nowelizacje. Dowodzi to jasno, że władze polityczne nie mają żadnej koncepcji reformy sądownictwa, mimo że stale próbują w jego działalność kolejnymi zmianami prawa ingerować (…).

Z tych względów konieczne jest powołanie Komisji Kodyfikacyjnej ds. Wymiaru Sprawiedliwości, przy czym może ona spełnić swoje zadanie tylko pod warunkiem powołania w jej skład, oprócz specjalistów z dziedziny prawa konstytucyjnego i ustrojowego, odpowiedniej reprezentacji władzy sądowniczej. Komisja ta musi opracować nową, jednolitą ustawę ustrojową dla polskiego sądownictwa, która da mu spójną strukturę wewnętrzną i należną pozycję względem pozostałych władz, rozwiązując problemy związane z nadzorem. Obecne prawo o ustroju sądów powszechnych, niespójne i bez przerwy zmieniane dla osiągnięcia doraźnych celów politycznych, nie jest w stanie zapewnić polskiemu wymiarowi sprawiedliwości niezbędnej stabilności prawnej i pozycji ustrojowej. Obywatelom zaś nie daje należytej ochrony prawnej, którą mogą uzyskać tylko w sądach niezawisłych i niezależnych od innych władz.

Uchwała Nr 2 Zebrania Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów o samorządzie sędziowskim

Zebranie Przedstawicieli zwraca się do Krajowej Rady Sądownictwa o podjęcie działań skierowanych przeciwko zawartym w projekcie Ministerstwa Sprawiedliwości z 17.1.2014 r. zmianom art. 35 PrUSP, które mają zmniejszyć udział sędziów rejonowych w organach samorządu sędziowskiego.

Władze ustawodawcza i wykonawcza w ostatnich latach ciągle zmieniają proporcje między sędziami sądów okręgowych a rejonowych w organach samorządu. Nowelizacją z 2011 r. przywrócono obowiązującą wcześniej zasadę równowagi liczbowej między tymi grupami. Jednak już obecnie Ministerstwo Sprawiedliwości chce tę równowagę znieść, i to w chwili, gdy w niektórych okręgach zgromadzenia w nowym ­składzie, na skutek niejasnego brzmienia przepisów przejściowych, nie zaczęły nawet działać. Cel, jakim się kierują autorzy kolejnej nowelizacji, jest – poza wolą ograniczania uprawnień sędziów sądów rejonowych – zupełnie niezrozumiały.

Wyrażamy też przekonanie, że samorząd sędziowski nie może wypełniać właściwie swych zadań, albowiem ustawodawca nie chce powołać ogólnopolskiego organu samorządowego, który koordynowałby działania podejmowane na poziomie apelacji i okręgu oraz stanowił reprezentację wszystkich sędziów sądów powszechnych. Wreszcie podkreślamy, że na czele organów samorządowych powinni stać sędziowie pochodzący z wyborów, a nie powoływani przez ministra, gdyż jest
to nie do pogodzenia z konstytucyjną zasadą trójpodziału i równowagi władz.

Strona 1 z 3123