• Prawo cywilne
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1(39)/2020, dodano 10 sierpnia 2020.

Wnoszenie pism procesowych za pośrednictwem poczty elektronicznej w sprawach cywilnych – głos praktyka

Anna Begier
(inne teksty tego autora)

pobierz pdf
 
 
Ze strony uczestników postępowań sądowych stale wraca pytanie, czy na gruncie art. 125 i 1311 KPC możliwe jest obecnie wnoszenie pism procesowych i ich doręczanie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego? Przepisy w Kodeksie postępowania cywilnego pojawiły się już kilka lat temu, natomiast w praktyce takiej możliwości brak, albowiem powstanie stosownego systemu teleinformatycznego to dopiero kwestia realizacji aktów wykonawczych.

Co mówi Kodeks

Zgodnie z przepisem art. 125 § 21 zd. 1 KPC (w brzmieniu obowiązującym od 9.9.2016 r.), jeżeli przepis szczególny tak stanowi albo dokonano wyboru wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, pisma procesowe w tej sprawie wnosi się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Według przepisu art. 1311 § 1 KPC sąd dokonuje doręczeń za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (doręczenie elektroniczne), jeżeli adresat wniósł pismo za pośrednictwem systemu teleinformatycznego albo dokonał wyboru wnoszenia pism za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Należy jednak wziąć pod uwagę, że zgodnie z przepisem art. 20 ustawy z 10.7.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw w okresie 3 lat od wejścia w życie ustawy1, dokonanie wyboru wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe oraz dalsze wnoszenie tych pism za pośrednictwem tego systemu jest dopuszczalne, jeżeli ze względów technicznych, leżących po stronie sądu, jest to możliwe.

Przepis ten został uchylony ustawą z 4.7.2019 r.2, która weszła w życie 21.8.2019 r. Zgodnie z art. 125 § 21a KPC3 dokonanie wyboru wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego oraz dalsze wnoszenie tych pism za pośrednictwem tego systemu jest dopuszczalne, jeżeli z przyczyn technicznych, leżących po stronie sądu, jest to możliwe.

Czy są akty wykonawcze?

Z dniem 1.7.2016 r. weszły w życie trzy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości:

–    z 20.10.2015 r. w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe4;

–    z 20.10.2015 r. w sprawie trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych5;

–    z 26.4.2016 r. w sprawie trybu zakładania i udostępniania konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe6.

Niestety, z przyczyn technicznych, wnoszenie pism drogą elektroniczną nie jest jeszcze możliwe, nie ma odpowiedniego systemu, a udostępnienie takiej możliwości nie leży w gestii prezesów sądów.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów powszechnych7.

Strona 1 z 212