• Prawo cywilne
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1(39)/2020, dodano 10 sierpnia 2020.

Wnoszenie pism procesowych za pośrednictwem poczty elektronicznej w sprawach cywilnych – głos praktyka

Anna Begier
(inne teksty tego autora)

Przyszłość

Należy podkreślić, że zgodnie z przepisem art. 18 ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych z 6.12.2018 r.8, która wejdzie w życie 1.12.2020 r. zmienią się przepisy ustawy z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych9, i tak:

1)   w art. 53:

a)   po § 1 dodaje się § 1a–1c w brzmieniu:

,,§ 1a. System teleinformatyczny obsługujący postępowanie sądowe, w którym tworzy się i przetwarza akta sprawy, utrzymuje Minister Sprawiedliwości.

§ 1b. Minister Sprawiedliwości jest administratorem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe.

§ 1c. Minister Sprawiedliwości, jako administrator systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe nie ma dostępu do akt postępowania.”,

b)  § 2 otrzymuje brzmienie:

,,§ 2. Akta sprawy przechowuje się w sądzie lub systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe przez okres niezbędny ze względu na rodzaj i charakter sprawy, terminy przedawnienia, interesy osób biorących udział w postępowaniu oraz znaczenie materiałów zawartych w aktach jako źródła informacji.”;

2)   po art. 53c dodaje się art. 53d w brzmieniu:

,,Art. 53d. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, tryb zakładania i udostępniania konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe, za pomocą którego można wnosić pisma procesowe, z uwzględnieniem sprawności postępowania, ochrony praw stron postępowania oraz możliwości składania jednorazowo wielu pism”.

Zgodnie z przepisem art. 32 ww. ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych konta założone na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 126 § 6 ustawy zmienianej w art. 1410 stają się kontami w rozumieniu przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 53d ustawy zmienianej w art. 1811.

Miejmy zatem nadzieję, że już najdalej pod koniec bieżącego roku będzie możliwe wnoszenie i doręczanie pism drogą elektroniczną, na co zdaje się wskazywać powyższa nowelizacja.

Aktualna sytuacja związana z pandemią Covid-19 pokazuje, jak bardzo przydałoby się wnoszenie pism procesowych i ich doręczanie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Przede wszystkim jest to ważne dla realizacji prawa obywateli do sądu.

 

Submissions in civil cases made by email – the voice of a practician

Parties to judicial proceedings continue to ask the question whether under Art. 125 and 1311 of the Code of Civil Procedure it is now possible to make submissions and serve them online? The relevant provisions were introduced to the Code of Civil Procedure several years ago, though in practice there is not such possibility since the development of a relevant ICT system requires implementation of secondary legislation.

 

Key words: service of court papers, making submissions

* Autorka jest Sędzią Sądu Rejonowego we Wrześni.

1 Ustawa weszła w życie 8.9.2016 r.

2 Dz.U. z 2019 r. poz. 1469.

3 Dodany ustawą z 4.7.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469), która weszła w życie 21.8.2019 r.

4 Dz.U. z 2015 r. poz. 1783.

5 Dz.U. z 2015 r. poz. 1776.

6 Dz.U. z 2016 r. poz. 637.

7 Zob. postanowienie SA w Katowicach z 27.2.2017 r., https://katowice.sa.gov.pl/container/biuletyny/orzeczenia/2017/1/C/V%20ACz%20171-17.pdf?fbclid=IwAR13obpDc4LotTVTYS4g5xujzP0QoJYBIZOTUuL_qo0KIQp4qSM3k7AbF-Y

8 Dz.U. z 2019 r. poz. 55.

9 Dz.U. z 2019 r. poz. 52.

10 Kodeks postępowania cywilnego.

11 Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Strona 2 z 212