• Prawo cywilne
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2(36)/2019, dodano 28 sierpnia 2019.

Wykorzystanie w procesie cywilnym badań fokusowych nad świadomością i postawami społecznymi wobec prawa – zarys problemu

Mateusz Wiktor Golak
(inne teksty tego autora)

8 A. Pieniążek, M. Stefaniuk, op. cit., s. 175.

9 J. Habermas, Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej, Warszawa 2007, s. 426.

10 A. Kojder, Z. Cywiński, Socjologia prawa. Główne problemy i postacie, Warszawa 2014, s. 77.

11 S. Wronkowska, op. cit., s. 129.

12 Ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t. jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 155), dalej jako: KPC.

13 Por. wyrok SA w Łodzi z 4.12.2013 r., I ACa 776/13, Legalis Nr 761124.

14 F. Zedler, Dowody nienazwane w postępowaniu cywilnym, PPC Nr 4/2018, s. 479.

15 Por. wyrok SN z 10.2.2011 r., IV CSK 393/10, OSNC 2011 Nr 11, poz. 127, gdzie SN w sprawie o naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy przy badaniu świadomości odbiorców towarów opatrzonych znakiem opierał się również na badaniach grupowych. Wskazał ponadto, że kwestia metodologii badań, ich charakteru i przydatności dla celów opinii biegłego także wymagała wiadomości specjalnych (których sąd nie posiada).

16 Wyrok SO w Kaliszu z 24.11.2016 r., II Ca 443/16, https://orzeczenia.kalisz.so.gov.pl

17 Z. Ziembiński, Metodologia nauk prawnych, Poznań 1972, s. 85.

18 Zob. https://betterchancery.com/2010/07/20/advice-to-a-young-person-interested-in-a-career-in-the-law/, dostęp 21.5.2018 r.

19 Ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025).

20 P. Machnikowski [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, pod red. E. Gniewka, P. Machnikowskiego, Warszawa 2017, s. 17.

21 T. jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 419. Zgodnie z ustawą czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta.

22 Szerzej zob. B. Gadek, Generalna klauzula odpowiedzialności za czyn nieuczciwej konkurencji, „Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ” Nr 85/2003, s. 123–126.

23 Ł. Wydra, Zasady słuszności jako zasady postępowania przed sądem polubownym, „Kwartalnik ADR. Arbitraż i Mediacje” Nr 1(41)/2018, s. 59.

24 M. Hauser-Morel, T. Wiśniewski [w:] System Prawa Handlowego. Arbitraż Handlowy. T. 8, pod red. A. Szumańskiego, Warszawa 2015, s. 607.

25 Ł. Wydra, op. cit., s. 56.

26 M. Hauser-Morel, T. Wiśniewski [w:] op. cit., s. 608.

27 A. Góra-Błaszczykowska [w:] System Prawa Procesowego. Postępowanie Procesowe Przed Sądem Pierwszej Instancji, pod red. T. Wiśniewskiego, Warszawa 2016, s. 598.

28 J. Gudowski [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. T. II. Postępowanie rozpoznawcze, pod red. T. Erecińskiego, Warszawa 2016.

29 J. Habermas, op. cit., s. 430.

30 M. Grabowska [w:] Socjologia prawa. Główne problemy i postacie, pod red. A. Kojdera, Z. Cywińskiego, Warszawa 2014, s. 266.

Strona 4 z 41234