• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1(23)/2016, dodano 16 czerwca 2016.

XXI Zwyczajne Zebranie Delegatów SSP „Iustitia”

Po przeprowadzeniu głosowania na stanowisko Prezesa Stowarzyszenia okazało się, że Krystian Markiewicz uzyskał poparcie zdecydowanej większości delegatów, zdobył bowiem 124 głosy popierające go, 21 głosów przeciwnych i 3 głosy wstrzymujące się.

Pozostali kandydaci na członków Zarządu również uzyskali silny mandat Zebrania Delegatów, gdyż otrzymane przez nich poparcie wahało się od 137 do 120 głosów „za”.

W ten sposób nowo wybrany Zarząd Stowarzyszenia przedstawia się następująco: Krystian Markiewicz – Prezes Zarządu, Członkowie Zarządu: Tomasz Zawiślak, Rafał Puchalski, Małgorzata Dziemianowicz, Arkadiusz TomczakTeresa Karczyńska-Szumilas, Małgorzata Stanek, Wojciech Buchajczuk, Bartłomiej Przymusiński, Tomasz Marczyński.

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą natomiast: Marcin Roguski, Marek Jaskulski, Agnieszka Wojnarowicz-Posłuszna.

Trzeci dzień Zebrania Delegatów poświęcony był dyskusji i głosowaniom nad zgłoszonymi uchwałami. Zebranie przyjęło m.in. dwie uchwały programowe i zdecydowało o:

–    sporządzaniu sprawozdań finansowych z uwzględnieniem uproszczonych zasad przewidzianych dla jednostek mikro zgodnie z ustawą o rachunkowości;

–    zmianie podziału terytorialnego, polegającej na przyłączeniu obszaru Sądu Rejonowego w Ostródzie do obszaru oddziału Stowarzyszenia w Olsztynie w miejsce dotychczasowego oddziału w Elblągu;

–    zobowiązaniu Zarządu Stowarzyszenia do powołania zespołu do spraw opracowania projektu zmian statutu Stowarzyszenia, który po konsultacjach z oddziałami Stowarzyszenia ma być przedstawiony na następnym Zebraniu Delegatów;

–    zobowiązaniu Zarządu SSP „Iustitia” do organizowania regularnych spotkań z przedstawicielami oddziałów celem omawiania bieżących spraw i działań Stowarzyszenia;

–    wyrażeniu podziękowań sędziemu Maciejowi Strączyńskiemu za wieloletnią pracę w Zarządzie SSP „Iustitia”.

Zebrania Delegatów zwróciło się do wszystkich organów władzy o przestrzeganie zasad demokratycznego państwa prawnego, a zwłaszcza o respektowanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego i zaapelowało o niezwłoczne opublikowanie w Dzienniku Ustaw wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 9.3.2016 r. w sprawie K 47/15.

Na tym XXI Zwyczajne Zebranie Delegatów SSP „Iustitia” zostało zakoń­czone.

(MK)

Strona 2 z 212