• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1-2(50)/2023, dodano 27 czerwca 2023.

Zebranie Delegatów SSP Iustitia

W dniach 14–16.4.2023 r. w Ołtarzewie obradowało XXIX Zwyczajne Zebranie Delegatów SSP Iustitia. Zebranie obradowało pod hasłem „Zbuduj z nami nowoczesne sądownictwo”.

W trakcie Zebrania wszyscy aktualni członkowie Zarządu otrzymali absolutorium ze swej działalności w 2022 r.

„Chcemy zbudować nowoczesny, efektywny i niezależny wymiar sprawiedliwości. Musimy zrobić to sami. Mamy najlepsze od lat projekty. Wiemy jak to zrobić. Jesteśmy w stanie łączyć i zbudować silne sądownictwo na poziomie europejskim. Nasz cel to systemowy pakiet ustaw. (…) Iustitia jest rozpoznawalana na świecie. To tradycja już 31 lat, 33 ciężko pracujące oddziały, znakomite zespoły merytoryczne. Członkini Iustitii, sędzia Monika Frąckowiak została wiceprezeską MEDEL – europejskiego stowarzyszenia sędziów i prokuratorów. Mamy powody do radości i dumy”. Tymi słowami powitał wszystkich delegatów, obserwatorów i gości Prezes Stowarzyszenia Krystian Markiewicz.

Zebranie gościło wielu znamienitych gości z całego świata, spośród których należy wyróżnić osobę sędziego niderlandzki, prof. na Uniwersytecie w Maastricht – Kees Sterk, gdyż dołączył on do naszego grona jako Honorowy Członek Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”.

Ważnym punktem zebrania 15.4.2023 r. było wręczenie honorowej odznaki Stowarzyszenia: sędziom z Oddziału w Katowicach: Marzenie Gregorczyk i Rafałowi Cebuli, sędzi Jolancie Jeżewskiej z Oddziału w Gdańsku, sędzi Monice Maćkowiak z Oddziału w Bydgoszczy, sędziom z Oddziału w Krakowie: Marzenie Stoces i Maciejowi Ferek oraz sędziemu Arturowi Broś z Oddziału w Przemyślu.

Sędzia Maciej Ferek głosami obywateli – otrzymał szczególne wyróżnienie w postaci Obywatelskiej Honorowej Odznaki Iustitii.

Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia przyjęło uchwałę o zmianie statutu – tak, że jego członkami mogą być obecnie również asesorzy sądowi. Asesor traciłby członkostwo, gdyby nie został powołany do pełnienia urzędu sędziego1.

Zebranie przyjęło uchwałę programową. W uchwale czytamy m.in.:

„Mając na uwadze aktualne wydarzenia w kraju i za granicą oraz nadchodzące wyzwania Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” wskazuje priorytety w swojej działalności w latach 2023–2024:

1. Kontynuacja dotychczasowych działań i realizacja celów z poprzednich uchwał programowych

Stowarzyszenie będzie w dalszym ciągu realizowało cele z poprzednich uchwał programowych z lat 2016–2022.

Najważniejszym celem jest przywrócenie praworządności w naszym kraju w oparciu o projekty ustaw przygotowane przez Stowarzyszenie oraz podmioty, z którymi łączą nas wspólne wartości. (…)

2. Budowanie nowoczesnego sądownictwa

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” za jeden z priorytetów uznaje przygotowanie i wdrożenie rzeczywistej, kompleksowej reformy, która doprowadzi do stworzenia nowoczesnego sądownictwa na miarę XXI w.

Spośród założeń ustrojowych, na których powinna się opierać taka reforma, należy wyróżnić:

–    wprowadzenie w miejsce nadzoru administracyjnego Ministra Sprawiedliwości nad sądami powszechnymi systemu współzarządzania sądami przez zreformowaną Krajową Radę Sądownictwa i samorząd sędziowski;

–    oparcie nowej ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa na projekcie opracowanym przez Stowarzyszenie;

–    wprowadzenie jednolitego stanowiska sędziego sądu powszechnego.(…)”2.

Zebranie wystosowało apel do Komisji Europejskiej o natychmiastowe wszczęcie postępowania przeciwnaruszeniowego w związku z funkcjonowaniem neo-KRS.

Strona 1 z 212