• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(10)/2012, dodano 17 lutego 2013.

Czy mamy jeszcze w Polsce sądy?

Dnia 1.1.2013 r. weszło w życie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina, znoszące 79 sądów rejonowych1. Rozporządzenie to uchyliło poprzednie rozporządzenie2, stanowiące podstawę istnienia większości sądów.

Pierwszym po II wojnie światowej aktem prawnym regulującym istnienie sądów powszechnych było rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 27.11.1950 r. o dostosowaniu sądów powszechnych do nowych przepisów ustrojowych i o zniesieniu sądów zbędnych3. Przekształciło ono przedwojenne sądy apelacyjne w sądy wojewódzkie, a sądy grodzkie – w sądy powiatowe lub ich wydziały zamiejscowe, utworzyło nowe sądy, a wszystkie sądy niewymienione expressis verbis w treści rozporządzenia zniosło. Rozporządzenie to zostało tylko raz zmienione w 1974 r.

Następnie wydawane były kolejno:

  • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 31.5.1975 r. w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości4, zmieniane pięciokrotnie w latach 1975–1979;
  • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 26.6.1980 r. w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości5, zmieniane dziewięciokrotnie w latach 1981–1985;
  • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 28.12.1985 r. w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości6, zmieniane dziesięciokrotnie w latach 1987–1990;
  • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 8.9.1992 r. w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości7, zmieniane siedmiokrotnie w latach 1993–1997.

Każde z tych rozporządzeń tworzyło na nowo wszystkie sądy wojewódzkie i rejonowe i każde z nich uchylało poprzednie rozporządzenie tworzące sądy. Żadne z nich nie zawierało stwierdzenia, że sądy istniejące wcześniej stają się sądami wskazanymi w nowym rozporządzeniu.

Wydane zostały także rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 13.8.1990 r. w sprawie utworzenia sądów apelacyjnych w Warszawie, Białymstoku, Gdańsku, Lublinie, Łodzi, Poznaniu i Rzeszowie oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości8 oraz z 3.9.1990 r. w sprawie utworzenia sądów apelacyjnych w Katowicach, Krakowie i Wrocławiu oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości9. Tworzyły one sądy apelacyjne, nie ingerując w funkcjonowanie sądów wojewódzkich i rejonowych.

W wyniku uchwalenia ustawy z 18.12.1998 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych10, wszystkie wcześniejsze rozporządzenia tworzące sądy powszechne utraciły moc. Po uchwaleniu tej ustawy wydane zostały kolejno:

  • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 30.12.1998 r. w sprawie utworzenia sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości11, zmieniane siedmiokrotnie w latach 1999–2001;
  • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 18.5.2001 r. w sprawie utworzenia sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości12, zmienione raz w 2001 r.

Obydwa te rozporządzenia również tworzyły od nowa wszystkie sądy apelacyjne, wojewódzkie i rejonowe i żadne z nich nie zawierało stwierdzenia, że sądy istniejące wcześniej stają się sądami wskazanymi w nowym rozporządzeniu.

Strona 1 z 3123