• Prawo karne
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2(36)/2019, dodano 28 sierpnia 2019.

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 8.2.2017 r., III KK 226/161

Łukasz Breguła
(inne teksty tego autora)

Gloss to the Supreme Court judgment of 8 February 2017, file no. III KK 226/16

The judgment refers to the issue that is rarely analysed in case law of the definition of fault adopted in the applicable penal code, special attention being given to the mutual relation between fault and the perpetrator. The author criticizes the position of the Supreme Court that intentionality and inadvertence should not be treated a elements that constitute the criteria for chargeability.

Key words: fault, perpetrator, intentionality, inadvertence, structure of a felony

* Autor jest adwokatem Izby Adwokackiej w Katowicach oraz doktorantem w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii UŚ.

1 OSG z 2018 r. Nr 8, poz. 69.

2 W. Wolter, Nauka o przestępstwie, Warszawa 1973, s. 116.

3 A. Marek, Prawo karne, Warszawa 2007, s. 135.

4 L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2010, s. 53.

5 Ibidem, s. 53.

6 A. Marek, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2007, s. 23.

7 A. Marek, Prawo…, op. cit., s. 134.

8 Ibidem, s. 135.

9 T. Kaczmarek, Spory wokół charakteru odpowiedzialności karnej sprawców przestępstw popełnionych w warunkach zawinionej niepoczytalności, PiP z. 1/2004, s. 278.

10 Ibidem, s. 277.

11 A. Wąsek [w:] Kodeks karny. Komentarz, pod red. O. Górnioka, Gdańsk 2005, s. 34.

12 A. Wąsek, Ewolucja prawnokarnego ujęcia winy w powojennej Polsce, „Przegląd Prawa Karnego” Nr 4/1990, s. 15.

13 I. Andrejew, Polskie prawo karne w zarysie, Warszawa 1989, s. 195.

14 W. Wolter, op. cit., s. 118.

15 A. Zoll, Kodeks karny. Część Ogólna. Komentarz, T. I, Warszawa 2012, s. 79.

16 Wyrok SO w Gdańsku z 31.10.2013 r., IV K 51/12, s. 2, niepubl.

17 Ibidem, s. 3.

18 A. Marek, Prawo…, op. cit., s. 135.

Strona 3 z 3123