• Prawo ustrojowe
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1(1)/2010, dodano 31 grudnia 2011.

Menedżer w sądzie – nowość czy sprawdzone rozwiązanie?

Magdalena Rypińska
(inne teksty tego autora)

Podsumowanie

Przez kilka lat funkcjonowania organów finansowych zainwestowano w kadrę kierowników finansowych, stworzono miejsca pracy, przeprowadzono liczne szkolenia i zmiany organizacyjne. Wprowadzone w 2001 r. rozwiązania przyjęły się w poszczególnych sądach i sprawdzają się w praktyce. Dlatego może warto zastanowić się nad tym, czy nowe rozwiązania dotyczące organów finansowych sądów, mające wprowadzić polskie sądy w erę nowoczesnego zarządzania, na pewno są lepsze od tych, które już funkcjonują. I czy odwołanie doświadczonych pracowników sądownictwa w zaproponowanym trybie jest zgodne z wartościami, którymi powinien się kierować wymiar sprawiedliwości.

W tej sytuacji uzasadnione wydaje się apelowanie do projektodawców o uwzględnienie powyższych uwag i ponowne przeanalizowanie proponowanych rozwiązań, dopóki są one w fazie projektu ministerialnego, by lepsze nie okazało się gorszym.

W momencie oddawania numeru do druku na stronie Ministerstwa Sprawieliwości pojawiły się zmiany w ProjZmPrUSP w zakresie dotyczącym dyrektorów sądów. W art. 21 pojawił się § 1b stwierdzający, że jeśli przemawiają za tym szczególne względy, Minister Sprawiedliwości może powołać dyrektora w sądzie rejonowym, w którym jest conajmniej 10 stanowisk sędziowskich. Jednak ani projekt ustawy, ani uzasadnienie nie precyzuje, co będzie stanowić o uznaniu sytuacji w danym sądzie rejonowym za szczególną, powodującą konieczność powołania dyrektora. Ponadto, nadal nierozwiązana pozostaje kwestia obecnych kierowników finansowych w sądach rejonowych, w których liczba sędziów nie przekracza 10.


Magdalena Rypińska – autorka jest Kierownikiem Finansowym Sądu Rejonowego w Trzebnicy.

1Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw z 28.1.2010 r. dostępny na: http://bip.ms.gov.pl/projekty/projekty.php#sec5; dalej jako: ProjZmPrUSP.

2Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.; dalej jako: PrUSP.

3Przytaczane w tekście artykułu numery przepisów PrUSP stanowią przepisy PrUSP w wersji uwzględniającej zmiany tej ustawy zgodnie z ­ProjZmPrUSP.

Strona 4 z 41234