• Prawo ustrojowe
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2(36)/2019, dodano 28 sierpnia 2019.

Opinia prawna w sprawie przedmiotowego i podmiotowego zakresu postanowienia NSA z 25.9.2018 r. (II GW 22/18) o wstrzymaniu wykonania uchwały KRS z 24.8.2018 r.

prof. dr hab. Andrzej Jakubecki
(inne teksty tego autora)

Lublin, 27.9.2018 r.

Stan faktyczny

I. Obwieszczeniem z 24.5.2018 r., opublikowanym w Monitorze Polskim z 29.6.2018 r., poz. 633, Prezydent RP rozpoczął procedurę naboru na wolne stanowiska sędziów Sądu Najwyższego, w tym na 1 stanowisko sędziego w Izbie Karnej Sądu Najwyższego.

II. W dniu 27.7.2018 r. swoją kandydaturę na wolne stanowisko sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Karnej zgłosił Piotr Gąciarek, przedkładając kartę zgłoszenia wraz z załącznikami. Został on powiadomiony o wyznaczonym terminie posiedzenia Zespołu członków Krajowej Rady Sądownictwa (KRS lub Rada) i w dniu 22.8.2018 r. został wysłuchany. W tym dniu zostali również przesłuchani inni kandydaci na przedmiotowe stanowisko, a mianowicie: Wojciech Sych, Krzysztof Kamalski, Rafał Skrzecz oraz Beata Homa.

W trakcie posiedzenia KRS w dniu 24.8.2018 r., w głosowaniu nad kandydaturą Piotra Gąciarka, oddano głosów „za” – 0, „przeciw” – 11, „wstrzymujących się” – 7.

III. W dniu 24.8.2018 r. na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z 12.5.2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa1 Rada podjęła uchwałę Nr 318/20182, w której postanowiła:

1)   przedstawić Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Karnej kandydatury Wojciecha Sycha (pkt I Uchwały KRS);
2)   nie przedstawiać z wnioskiem o powołanie do pełnienia tego urzędu Piotra Gąciarka (pkt II Uchwały KRS).

IV. W dniu 18.9.2018 r. Piotr Gąciarek wniósł za pośrednictwem Przewodniczącego KRS do Naczelnego Sądu Administracyjnego odwołanie od Uchwały KRS. W petitum odwołania skarżący stwierdził, że zaskarża „na zasadzie art. 44 ustawy z 12.5.2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa w zw. z art. 3984 § 1 pkt 1 ustawy z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego3, uchwałę Krajowej Rady Sądownictwa (»KRS« lub »Rada«) Nr 318/2018 z 24.8.2018 r. w przedmiocie przedstawienia (nieprzedstawienia) wniosków o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Karnej (»Uchwała«) w części, to jest w odniesieniu do punktów I i II w zakresie, w jakim KRS:

1)   postanowiła przedstawić Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Karnej kandydatury Wojciecha Sycha (pkt I Uchwały)
2)   postanowiła nie przedstawiać z wnioskiem o powołanie do pełnienia tego urzędu Piotra Gąciarka (pkt II Uchwały)”.

W odwołaniu zawarty został ponadto wniosek o:
a)   wstrzymanie wykonania (skuteczności) Uchwały KRS w zaskarżonej części, prowadzące do (i) ustanowienia ogólnego zakazu uwzględniania i respektowania w obrocie skutków, które w świetle obowiązującego prawa mogą być wiązane z zaskarżoną Uchwałą (co będzie służyło niedopuszczeniu do urzeczywistnienia się tych skutków), a w efekcie do (ii) stworzenia stanu, w którym zaskarżona Uchwała (nawet mimo przyjęcia jej prawomocności) nie będzie wywoływała przewidzianych dla niej skutków prawnych w okresie przejściowym do chwili zakończenia postępowania w niniejszej sprawie;
b)   udzielenie skarżącemu zabezpieczenia, polegającego na unormowaniu praw i obowiązków uczestników postępowania, tj. skarżącego oraz uczestnika Wojciecha Sycha, na czas trwania tego postępowania, poprzez zakazanie Wojciechowi Sychowi (i) odebrania aktu powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Karnej (art. 33 § 1 ustawy z 8.12.2017 r. o Sądzie Najwyższym4), (ii) zgłoszenia się w celu objęcia stanowiska sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Karnej (art. 33 § 2 SNU) oraz (iii) złożenia ślubowania wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – do czasu pra­womocnego zakończenia postępowania w niniejszej sprawie.

Jako podstawę wniosku o wstrzymanie wykonania (skuteczności) Uchwały KRS w odwołaniu wskazano alternatywnie przepisy art. 388 § 1 i 4 KPC w zw. z art. 44 ust. 3 KrRadSądU oraz przepisy art. 61 § 3 ustawy z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi5 w zw. z art. 15 § 1 pkt 5 i § 2 PostAdmU.

Strona 1 z 3123