• Prawo ustrojowe
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2(36)/2019, dodano 28 sierpnia 2019.

Opinia prawna w sprawie przedmiotowego i podmiotowego zakresu postanowienia NSA z 25.9.2018 r. (II GW 22/18) o wstrzymaniu wykonania uchwały KRS z 24.8.2018 r.

prof. dr hab. Andrzej Jakubecki
(inne teksty tego autora)

V. Niezależnie od wniesienia wyżej powołanego odwołania, Piotr Gąciarek złożył bezpośrednio w Naczelnym Sądzie Administracyjnym wniosek o „udzielenie zabezpieczenia roszczenia Skarżącego, obejmującego prawo podmiotowe polegające na dostępie do służby publicznej na równych warunkach, do czasu rozpoznania przez NSA odwołania od tej uchwały złożonego przez Skarżącego dnia 18.9.2018 r. za pośrednictwem Przewodniczącego KRS” w ten sposób, że wniósł o:

„a) wstrzymanie w skuteczności uchwały Krajowej Rady Sądownictwa Nr 318/2018 z 24.8.2018 r. w całości, prowadzące do: (i) ustanowienia ogólnego zakazu uwzględniania i respektowania w obrocie skutków, które w świetle obowiązującego prawa mogą być wiązane z zaskarżoną uchwałą (co będzie służyło niedopuszczeniu do urzeczywistnienia się tych skutków), a w efekcie do (ii) stworzenia stanu, w którym zaskarżona uchwała (nawet mimo przyjęcia jej prawomocności – por. art. 43 ust. 2 w zw. z art. 44 ust. 1b KrRadSądU) nie będzie wywoływała przewidzianych dla niej skutków prawnych w okresie przejściowym do chwili zakończenia postępowania w niniejszej sprawie (…);
b)   unormowaniu praw i obowiązków uczestników niniejszego postępowania, tj. Skarżącego Uczestnika oraz Pozostałych Uczestników, na czas trwania tego postępowania, poprzez zakazanie Uczestnikowi Wojciechowi Sych: (i) odebrania aktu powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Dyscyplinarnej (art. 33 § 1 SNU), (ii) zgłoszenia się w celu objęcia stanowiska sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Dyscyplinarnej (art. 33 § 2 SNU) oraz (iii) złożenia ślubowania wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (art. 34 § 1 i 2 SNU) – do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w niniejszej sprawie (art. 755 § 1 pkt 1 KPC w zw. z art. 730-738 KPC oraz w zw. art. 391 § 1 i art. 398[21] KPC oraz art. 44 ust. 3 KrRadSądU)”.

Jako podstawę prawną powyższego żądania we wniosku o udzielenie zabezpieczenia wskazano alternatywnie przepisy art. 730 § 1 i § 2 KPC w zw. z art. 755 § 1 pkt 1 oraz w zw. z art. 44 ust. 1a i 3 KrRadSądU oraz przepisy art. 61 § 3 ­PostAdmU w zw. z art. 15 § 1 pkt 5 i § 2 PostAdmU.

Jak wynika z treści wniosku o udzielenie zabezpieczenia, zawarte w nim żądanie jest związane z wniesieniem do Naczelnego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem Przewodniczącego KRS, odwołania od Uchwały KRS.

VI. W dniu 25.8.2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał postanowienie (II GW 22/18), w którym wstrzymał „wykonanie uchwały Krajowej Rady Sądownictwa z 24.8.2018 r. Nr 318/2018 w zaskarżonej części”. Z komparycji tego postanowienia wynika, że zostało ono wydane wskutek wniosku Piotra Gąciarka z 18.9.2018 r. o udzielenie zabezpieczenia w postępowaniu o uchylenie Uchwały KRS w przedmiocie przedstawienia (nieprzedstawienia) wniosków o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Karnej. Uzasadnienie tego postanowienia nie zostało sporządzone.

Drugie z żądań zawartych we wniosku o udzielenie zabezpieczenia, tj. żądanie unormowania praw i obowiązków uczestników postępowania na czas jego trwania, nie zostało przez Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnione. Nie wiem jednak również, czy zostało ono oddalone.

Przedmiot opinii

Przedmiotem niniejszej opinii jest zagadnienie, jaki jest podmiotowy i przedmiotowy zakres wyżej wymienionego postanowienia NSA z 25.9.2018 r. (II GW 22/18).

Wywód opinii

Udzielenie odpowiedzi na pytanie będące przedmiotem niniejszej opinii nie wymaga wykładni obowiązujących przepisów prawnych ani sięgania do poglądów judykatury bądź doktryny. Zasadniczym punktem odniesienia jest tu natomiast treść sentencji postanowienia o wstrzymaniu Uchwały KRS. Podkreślić należy, że gdyby sporządzono uzasadnienie przedmiotowego postanowienia, to jego treść mogłaby okazać się przydatna dla oceny zakresu przedmiotowego i podmiotowego rozstrzygnięcia. W braku uzasadnienia jest to niemożliwe.

Zauważyć natomiast trzeba, że sentencja postanowienia NSA (II GW 22/18) została sformułowana w sposób, który uniemożliwia autonomiczne ustalenie zakresu podmiotowego i przedmiotowego, w jakim Naczelny Sąd Administracyjny wstrzymał wykonanie Uchwały KRS. Tenor sentencji wskazuje bowiem, że wstrzymanie wykonania uchwały następuje „w zaskarżonej części”. Odkodowanie treści Postanowienia NSA wymaga zwrócenia się do samej treści odwołania, w którym wskazany jest jednoznacznie zakres zaskarżenia Uchwały KRS. Oczywiste jest bowiem, że sam wniosek o udzielenie zabezpieczenia nie jest „zaskarżeniem” Uchwały KRS. Z treści wniosku o udzielenie zabezpieczenia można wywieść, że odwołanie, którego zabezpieczeniu ma służyć zabezpieczenie dotyczy „odwołania od uchwały KRS Nr 318/2018 z 24.8.2018 r. w przedmiocie przedstawienia (nieprzedstawienia) wniosków o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Karnej”, które zostało wniesione przez Piotra Gąciarka.

Zakres zaskarżenia Uchwały KRS daje się natomiast bardziej jednoznacznie określić, co oczywiste, na podstawie treści odwołania Piotra Gąciarka z 18.9.2018 r. Jak zaznaczono wyżej, w petitum odwołania skarżący stwierdził, że zaskarża „uchwałę Krajowej Rady Sądownictwa (»KRS« lub »Rada«) Nr 318/2018 z 24.8.2018 r. w przedmiocie przedstawienia (nieprzedstawienia) wniosków o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Karnej („Uchwała”) w części, to jest w odniesieniu do punktów I i II w zakresie, w jakim KRS:
1)   postanowiła przedstawić Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Karnej kandydatury Wojciecha Sycha (pkt I Uchwały),
2)   postanowiła nie przedstawiać z wnioskiem o powołanie do pełnienia tego urzędu Piotra Gąciarka (pkt II Uchwały)”.

W związku z powyższym, mając na uwadze treść postanowienia NSA (II GW 22/18), nie może być wątpliwości, że wstrzymanie wykonania Uchwały KRS dotyczy obu punktów wskazanych w treści odwołania (pkt I oraz II).

To zaś oznacza, że wstrzymanie wykonania Uchwały KRS przez Naczelny Sąd Administracyjny odnosi się zarówno do przedstawienia Prezydentowi RP z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Karnej kandydatury Wojciecha Sycha (pkt I), jak też nieprzedstawienia z wnioskiem o powołanie do pełnienia tego urzędu Piotra Gąciarka (pkt II).

Strona 2 z 3123