• Prawo ustrojowe
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2(36)/2019, dodano 28 sierpnia 2019.

Opinia prawna w sprawie przedmiotowego i podmiotowego zakresu postanowienia NSA z 25.9.2018 r. (II GW 22/18) o wstrzymaniu wykonania uchwały KRS z 24.8.2018 r.

prof. dr hab. Andrzej Jakubecki
(inne teksty tego autora)

Wstrzymanie wykonania jakiegokolwiek orzeczenia, w tym również Postanowienia KRS, ma charakter gwarancyjny dla strony, która taką ochronę uzyskała. Oznacza to, że Naczelny Sąd Administracyjny, wstrzymując wykonanie Uchwały KRS, chciał zapobiec powstaniu nieodwracalnych skutków dla strony, tj. dla Skarżącego Piotra Gąciarka.

Wobec powyższego Uchwała KRS, choć prawomocna w części pozytywnej, nie jest wykonalna, co oznacza, że nie może stanowić skutecznej podstawy dla powołania osób w niej wskazanych do pełnienia urzędu sędziego Sądu ­Najwyższego, albowiem niweczyłoby to ochronę udzieloną Piotrowi Gąciarkowi przez Naczelny Sąd Administracyjny.

Niniejszą opinię sporządzono w oparciu o analizę następujących odpisów dokumentów:
•    Postanowienie NSA z 25.9.2018 r., II GW 22/18;
•    Wniosek o udzielenie zabezpieczenia Piotra Gąciarka z 18.9.2018 r.;
•    Odwołanie Piotra Gąciarka od Uchwały KRS, 18.9.2018 r.

* Autor jest Kierownikiem Katedry Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego na WPiA UMCS, członkiem Senatu UMCS, sędzia Trybunału Konstytucyjnego oczekującym na złożenie ślubowania.

1 T. jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 389 ze zm.; dalej jako: KrRadSądU.

2 Dalej jako: Uchwała KRS lub Uchwała.

3 T. jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1360 ze zm.; dalej jako: KPC.

4 Dz.U. z 2018 r. poz. 5 ze zm.; dalej jako: SNU.

5 T. jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1302 ze zm.; dalej jako: PostAdmU.

Strona 3 z 3123