• Sprawozdania i raporty
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2(40)/2020, dodano 13 października 2020.

Streszczenie raportu „Wymiar sprawiedliwości pod presją – represje jako metoda walki o przejęcie kontroli nad władzą sądowniczą i Prokuraturą w Polsce. Lata 2015–2019”1

Jakub Kościerzyński
(inne teksty tego autora)

Druga część raportu poświęcona jest represjom skierowanym wobec niezależnych prokuratorów. Raport w tej części prezentuje listy prokuratorów, którzy doświadczyli różnego rodzaju represji podejmowanych ze strony swoich przełożonych, którzy poparli szkodliwe zmiany wprowadzone w prokuraturze przez obóz rządzący. Katalog represji stosowanych wobec prokuratorów jest szeroki i wynika wprost z treści przepisów ustawy o prokuraturze. W stosunku do niezależnych prokuratorów wszczynane są postępowania wyjaśniające i postępowania służbowe, prowadzone są postępowania karne z powodu wydanych decyzji merytorycznych, podejmowane są – jako quasi-kary – decyzje o delegowaniu prokuratorów do innych, odległych jednostek organizacyjnych prokuratury, podejmowane są decyzje o pozbawieniu prokuratorów funkcji, zapadają decyzje o przenoszeniu prokuratorów do innych wydziałów, dokonywane są zmiany organizacyjne w ramach poszczególnych jednostek, wreszcie uniemożliwia się lub utrudnia realizację prawa do przejścia prokuratorów w stan spoczynku. Wszystkie te represje mają na celu wywoływanie tzw. „efektu mrożącego” wśród kadry prokuratorskiej. W tej części raportu przedstawiono m.in. listę 99 prokuratorów zdegradowanych na mocy regulacji kształtujących ustrój prokuratury, przyjętych ustawą z 28.1.2016 r. – Prawo o prokuraturze3, a w szczególności ustawą z 28.1.2016 r. – Przepisy wprowadzające – Prawo o prokuraturze4. Akcja degradacji prokuratorów była pierwszą i największą, zorganizowaną ustawowo operacją szykanowania funkcjonariuszy publicznych – prokuratorów. Uwłaczała ona ich godności i honorowi, traktowała tych, działających w imieniu i na rzecz Państwa Polskiego, funkcjonariuszy publicznych przedmiotowo, deptała ich pozycję zawodową, niweczyła dorobek wielu lat pracy. Taki sposób traktowania prokuratorów jest niegodny i stanowi największą z szykan. Podkreślić należy, iż zdegradowani prokuratorzy zostali pozbawienia prawa do odwołania, a wprowadzone przepisy, które pozwalały na przeniesienie prokuratorów, nie określiły przesłanek przeniesienia i trybu podejmowania decyzji. Wprowadzone regulacje pozwoliły wydawać decyzje o przeniesieniu prokuratorów, które nie zawierały uzasadnienia i uniemożliwiły ich zaskarżenie do sądu. Prokuratorzy byli zatem pozbawieni prawa do odwołania, co już w tym zakresie jest naruszeniem konstytucyjnej zasady demokratycznego państwa prawa. Ustawodawca pozwolił zatem Prokuratorowi Generalnemu na przedmiotowe potraktowanie prokuratorów Prokuratury Generalnej i prokuratur apelacyjnych jako zbędnych w strukturze prokuratury.

Raport dowodzi, że obóz rządzący stworzył w Polsce kompletny i opresyjny system dyscyplinarno-urzędniczy, którego celem jest całkowite przejęcie kontroli nad władzą sądowniczą i prokuraturą przez władzę wykonawczą i ustawodawczą, a tym samym pełne upolitycznienie szeroko rozumianego Wymiaru Sprawiedliwości. Tego rodzaju opracowania powstają także po to, aby uświadomić wszystkim tym osobom, które swoją postawą włączają się w proces demontażu państwa prawa w Polsce i destabilizacji systemu prawnego, a tym samym przykładają rękę do upolitycznienia sądów i prokuratury, że ich zachowania są obserwowane, katalogowane i analizowane, po to, aby w przyszłości mogły zostać poddane rzetelnej ocenie w transpa­rentnych postępowaniach dyscyplinarnych i karnych, które będą spełniały wszelkie standardy konstytucyjne, konwencyjne i wspólnotowe i które zapewne zostaną zainicjowane.

1 Pełna treść raportu dostępna na: https://iustitia.pl/79-informacje/3723-raport-wymiar-sprawiedliwosci-pod-presja-lata-2015-2019

2 Skarga Nr 20261/12.

3 Dz.U. z 2016 r. poz. 177 ze zm.

4 Dz.U. z 2016 r. poz.178 ze zm.

Strona 5 z 512345