• Prawo cywilne
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1-2(50)/2023, dodano 25 czerwca 2023.

Transgraniczne oświadczenia spadkowe

Marta Knotz
(inne teksty tego autora)

Uwagi dotyczące wyłącznie małoletnich ze zwykłym pobytem w UE

W stosunku do państw Unii Europejskiej nowa przekształcona wersja rozporządzenia unijnego 2019/1111 dotyczącego odpowiedzialności rodzicielskiej wprowadza istotną zmianę od 1.8.2022 r. do kwestii orzekania przez polskie sądy rodzinne w sprawach zezwolenia na złożenie oświadczenia spadkowego. Zmiana dotyczy przyznania jurysdykcji sądom rodzinnym w powyższych sprawach w sytuacji, gdy dziecko ma zwykły pobyt w innym państwie, lecz sądem spadku jest sąd polski.

Rozporządzenie unijne generalnie nie ma zastosowania do dziedziczenia (art. 1 ust. 4f), ale należy uznać, iż kwestia zgody sądu na złożenie oświadczenia spadkowego przez rodzica małoletniego dziecka wchodzi w zakres jego stosowania na podstawie art. 1 ust. 1b (por. wyrok TSUE w sprawie C-404/14).

Polski sąd rodzinny orzekając o zezwoleniu na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka, mającego miejsce pobytu w UE poza Polską, stosował będzie jako właściwe prawo polskie na podstawie art. 15 Konwencji z 1996 r. (zgodnie z zasadami interpretacyjnymi wynikającymi z punktu 92 preambuły rozporządzenia 2019/1111).

Jeżeli prawo miejsca pobytu dziecka nie wymaga zezwolenia sądu rodzinnego na odrzucenie spadku, a polski sąd jest sądem spadku, sąd rodzinny nie odrzuca wniosku o zezwolenie (posiada jurysdykcję), orzeka na polskim prawie i ocenia merytorycznie zasadność wniosku.

Do obowiązków sądu spadku należało więc będzie zbadanie czy w świetle prawa miejsca zwykłego pobytu małoletniego wymagana jest zgoda sądu na odrzucenie spadku. Jeżeli tak – sąd spadku ma obowiązek poinformowania rodzica, zamierzającego odrzucić spadek w imieniu małoletniego, iż musi on taką zgodę uzyskać. Do rodzica natomiast należy wybór czy o taką zgodę wystąpi w sądzie miejsca pobytu czy w sądzie polskim (oba sądy będą posiadały jurysdykcję). Zgoda uzyskana w państwie UE nie wymaga legalizacji, nie wymaga procedury uznania na terenie Polski, a jedynie opatrzenia zaświadczeniem stanowiącym załącznik do rozporządzenia 2019/1111 (art. 43 tego rozporządzenia).

Przepisy regulujące kwestię składania oświadczeń spadkowych w imieniu małoletnich dzieci mających miejsce pobytu poza Polską
w przypadku gdy sąd polski jest sądem spadku
Sąd spadkuPrawo właściwe dla oceny, kto reprezentuje dziecko i czy wymagana jest zgoda sądu rodzinnego na odrzucenie spadku: Sąd rodzinnyCzy polski sąd rodzinny ma jurysdykcję do orzeczenia w przedmiocie zezwolenia na odrzucenie spadku i na jakim prawie orzeka:
Małoletni mający miejsce zwykłego pobytu w państwach stronach umów dwustronnych regulujących kwestie władzy rodzicielskiej zapisy umowy dwustronnej regulujące prawo właściwe dla władzy rodzicielskiej zapisy umowy dwustronnej regulujące jurysdykcję i prawo właściwe w sprawach władzy rodzicielskiej
Małoletni mający miejsce zwykłego pobytu w UE(z wyjątkiem Danii)
prawo państwa zwykłego pobytu dziecka – zgodnie z art. 17 Konwencji z 1996 r.o ile prawo miejsca pobytu dziecka nie wymaga zezwolenia sądu rodzinnego na odrzucenie spadku – sąd spadku nie może tego zezwolenia wymagać, oświadczenie bez zezwolenia jest skuteczne

polski sąd rodzinny ma jurysdykcję na podstawie art. 16 ust. 3 rozp. 2019/1111–
stosuje jako właściwe prawo polskie na podstawie art. 15 Konwencji z 1996 r.jeżeli prawo miejsca pobytu dziecka nie wymaga zezwolenia sądu rodzinnego na odrzucenie spadku, a polski sąd jest sądem spadku, sąd rodzinny nie odrzuca wniosku o zezwolenie, orzeka na polskim prawie i ocenia zasadność wniosku
Małoletni mający miejsce zwykłego pobytu w państwach stronach Konwencji z 1996 r. (w tym w Danii, lecz z wyłączeniem innych państw UE)
prawo państwa zwykłego pobytu dziecka – zgodnie z art. 17 Konwencji z 1996 r.o ile prawo miejsca pobytu dziecka nie wymaga zezwolenia sądu rodzinnego na odrzucenie spadku – sąd spadku nie może tego zezwolenia wymagać, oświadczenie bez zezwolenia jest skuteczne,o ile zgoda sądu jest wymagana – nie należy zobowiązywać strony do przedłożenia zezwolenia polskiego sądu rodzinnego na odrzucenie spadku (polski sąd rodzinny nie posiada tu jurysdykcji)

polski sąd rodzinny nie ma jurysdykcji, jurysdykcję posiada tylko sąd miejsca zwykłego pobytu dziecka na podstawie art. 5 Konwencji z 1996 r. i stosuje swoje prawo na podstawie art. 15 Konwencji z 1996 r. (nie dotyczy sytuacji uprowadzenia dziecka regulowanej odrębnie)
Pozostałe państwa
prawo państwa zwykłego pobytu dziecka – zgodnie z art. 17 Konwencji z 1996 r. w zw. z art. 56 ust. 1 PrPrywM (bez względu na to czy państwo pobytu dziecka jest stroną Konwencji)o ile prawo miejsca pobytu dziecka nie wymaga zezwolenia sądu rodzinnego na odrzucenie spadku – sąd spadku nie może tego zezwolenia wymagać, oświadczenie bez zezwolenia jest skuteczne

polski sąd rodzinny posiada jurysdykcję o ile wnioskodawca i dziecko są obywatelami polskimi – na podstawie art. 11063KPC–
prawem właściwym jest prawo państwa zwykłego pobytu dziecka na podstawie art. 17 Konwencji z 1996 r. w zw. z art. 56 ust. 1 PrPrywM
Wykaz państw stron Konwencji z 1996 r.:
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=70
Link do wyszukiwarki umów dwustronnych:
https://traktaty.msz.gov.pl/
Wzór wniosku o udzielenie tekstu prawa obcego w przedmiocie władzy rodzicielskiej (wniosek można wysłać elektronicznie z poczty służbowej na adres [email protected]):
„Sąd Rejonowy w ….. w sprawie ……. o stwierdzenie nabycia spadku zwraca się na podstawie art. 51a PrUSP o udzielenie informacji o prawie … w zakresie wykonywania władzy rodzicielskiej co do reprezentacji małoletniego oraz o informację, czy przepisy prawa … przewidują konieczność uzyskania zgody na taką czynność, a jeśli tak od kogo taka zgoda pochodzi i w jakiej formie jest udzielana”.

* Autorka jest sędzią SR w Koszalinie, członkinią Zespołu Prawa Cywilnego SSP IUSTITIA.

Strona 4 z 41234