• Temat numeru
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(46)/2021, dodano 14 marca 2022.

Autorstwo prywatnej korespondencji mailowej w świetle analizy konwersacyjnej oraz umiejętności edycji tekstu elektronicznego

Monika Zaśko-Zielińska
(inne teksty tego autora)

The authorship of private e-mail correspondence in the light of the Conversational Analysis and electronic
text editing skills

This article presents a method of analyzing private e-mail correspondence carried out among a group of senders. The aim of the examination was to determine the authorship of anonymous texts sent from various e-mail addresses. The applied method draws on the findings of the Conversational Analysis (paying attention to the conversational input, the topics of the conversations, and the text structure), genre studies (private emails and anonymous letters) and the observations made in forensic linguistics concerning the assessment of writing quality, which includes the overall mastery of electronic text editing, with the following skills considered: the use of Polish characters, the avoidance of spelling errors, the correct use of punctuation marks, spaces, capital letters, and the appropriate highlighting.

Key words: e-mail, authorship attribution, genre, conversation analysis, forensic linguistics.

* Autorka jest doktorem hab., profesorem w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Prodziekanem do spraw dydaktyki i studiów stacjonarnych Wydziału Filologicznego; ORCID: 0000-0001-6333-660X.

1 Wystarczy zwrócić uwagę na zmiany nazwy gatunkowej. Por.: Adaptation, Perception and Reception of Verbal Loans, http://portal.uw.edu.pl/web/approval/e-mail: e-mail, rzadziej mailemailmejl. Do tego zestawu warto dołączyć jeszcze synonim wiadomość (np. w polskiej wersji tytułu filmu Masz wiadomość czy połączenie list elektroniczny (np.: M. Majdak, List elektroniczny jako wyraz przemian kulturowych w środowisku naukowym, [w:] Odmiany stylowe polszczyzny – dawniej i dziś, red. U. Sokólska, Białystok 2011, s. 130–139.

2 Analiza stylometryczna wymaga możliwości odniesienia do wyników badań ilościowych przeprowadzonych na materiale korpusu jednogatunkowego, który pozwala obserwować różnorodne znaczniki stylu, np.: frekwencję wyrazów, bogactwo słownictwa, słowa klucze, użycie wyrazów funkcyjnych, długość wyrazów, długość zdań, preferowany szyk, dystrybucję części mowy. Por.: M.W. Corney, A.M. Anderson, G.M. Mohay, O. De Vel, Identifying the Authors of Suspect Email, https://eprints.qut.edu.au/8021/1/CompSecurityPaper.pdf.

3 K. Kredens, Identyfikacja autorstwa anonimu: metodologia i aspekty praktyki sądowej w krajach anglosaskich, Kwartalnik SSP Iustitia, Nr 1/2016, s. 1–9.

4 D. Rancew-Sikora, Analiza konwersacyjna jako metoda badania rozmów codziennych, Warszawa 2007.

5 A. Całek, Nowa teoria listu, Kraków 2019.

6 K. Ehret, M. Taboada, Are online news comments like face-to-face conversation?: A multi-dimensional analysis of an emerging register, „Register Studies” 2020 2(1), pp. 1–36.

7 M. Dąbrowska, Język e-maila jako hybryda mowy i pisma [w:] G. Szpila (red.), Język Trzeciego Tysiąclecia. Zbiór materiałów z konferencji Język Trzeciego Tysiąclecia, Kraków, 2–4.3.2000 r. Seria: Język a komunikacja, Kraków 2000, s. 95–111.

8 Por.: F. Abbasian, M.H. Tahirian, The discoursal and formal analysis of e-mails: A cross disciplinary genre analysis. Thousand Oaks: Sage 2008; V. Carvalho and W. Cohen, On the collective classification of email „speech acts”, Proceedings of the 28th annual international ACM SIGIR conference on Research and development in information retrieval, SIGIR ‘05, pp. ­345–352, 2005. DOI: 10.1145/1076034.1076094

9 Wszystkie nazwy własne w przywoływanym materiale zostały skrócone do pierwszej litery.

10 H. Zgółkowa, Słownictwo współczesnej polszczyzny mówionej. Lista frekwencyjna i rangowa, Poznań 1983, s. 352.

Strona 9 z 9« Pierwsza...56789