• Prawo ustrojowe
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 3(37)/2019, dodano 4 listopada 2019.

Istota sędziowskiego oporu

prof. Jerzy Zajadło
(inne teksty tego autora)

12 Przykłady podaje I. Müller, Furchtbare Juristen, München 1989, s. 197–202.

13 W literaturze niekiedy zestawia się mimo wszystko te dwa przykłady, tj. z jednej strony, formułę Radbrucha i słynny spór Harta z Fullerem, z drugiej zaś, konflikt sumienia i prawnego obowiązku sędziów amerykańskich orzekających w sprawach niewolnictwa – tak np. J. Feinberg, Natural Law. The Dilemmas of Judges Who Must Interpret Immoral Laws [w:] idem, Problems at the Roots of Law. Essays in Legal and Political Theory, Oxford–New York 2003, s. 3–36 oraz J.C. Oleson, The Antigone Dilemma: When the Paths of Law and Morality Diverge, „Cardozo Law Review” Nr 2/2007, vol. 29, s. 669–702.

14 Szeroko na ten temat J.S. Martinez, The Slave Trade and the Origins of International Human Rights Law, Oxford–New York 2012; na temat oceny amerykańskiego niewolnictwa z punktu widzenia ówczesnego prawa międzynarodowego zob. także E. Dal Lago, American Slavery, Atlantic Slavery, and Beyond: The U.S. „Peculiar Institution” in International Perspective, Boulden 2011.

15 J. Zajadło, Sędziowie i niewolnicy. Szkice z filozofii prawa, Gdańsk 2017.

16 Por. np. P. Butler, When Judges Lie (and When They Should), „Minnesota Law Review” 2007, vol. 91, s. 1785–1828.

17 R.M. Cover, Justice Accused. Antislavery and the Judicial Process, New Haven–London 1975.

18 Ibidem, s. 197 i n.

19 Tak Cover już w 1968 r. w recenzji ksiażki R. Hildretha, Atrocious Judges: Lives of Judges Infamous as Tools of Tyrants and Instruments of Oppression, New York 1856, „Columbia Law Review” Nr 5/1968, vol. 68, s. 1003–1008.

20 Zdaniem P. Butlera (op. cit., s. 1791 i n.) subwersja (subversion) tym różni się od orzekania kreatywnego (creative judging), że temu ostatniemu nie towarzyszy świadomość postępowania contra legem; wręcz przeciwnie, w przypadku orzekania kreatywnego sędzia działa w przekonaniu zgodności z prawem, nawet jeśli jego interpretacja nie ma oparcia we wcześniejszym orzecznictwie.

21 R.M. Cover, op. cit., s. 197 i n.

22 A.E. Keir Nash, Fairness and Formalism in the Trial of Blacks in the State Supreme Courts of the Old South, „Virginia Law Review” Nr 1/1970, vol. 56, s. 64–100.

23 M. Tushnet, The American Law of Slavery, 1810–1860: Considerations of Humanity and Interest, Princeton 1981.

24 P. Karsten, Heart versus Head: Judge-Made Law in Ninieteenth-Century America, Chapel Hill–London 1997.

25 Przypomina to po części cytowane wyżej radbruchowskie oskarżenie pod adresem pozytywizmu prawniczego.

26 R. Dworkin, The Law of Slavecatchers, Times Literary Supplement z 5.12.1975 r., s. 1437.

27 W.M. Nelson, The Impact of the Antislavery Movement upon Styles of Judicial Reasoning in Nineteenth Century America, „Harvard Law Review” Nr 3/1974, vol. 87, s. 513–566.

28 A.J. Sebok, Legal Positivism and American Slave Law, op. cit., s. 114; szerzej na temat tradycji pozytywistycznych w jurysprudencji amerykańskiej: idem, Legal Positivism in American Jurisprudence, Cambridge 1998 (w tym na temat znaczenia orzeczeń Lemueal Shawa, s. 48 i n.).

29 J.M. Schmitt, The Antislavery Judge Reconsidered, „Law and History Review” Nr 3/2011, vol. 29, s. 797–834.

30 Na konieczność takiej interpretacji zwraca też uwage J.B. Dyer, Natural Law and the Antislavery Constitutional Tradition, New York–Cambridge 2012.

31 K. Pałecki (red.), Neutralization of Values in Law, Warszawa 2013.

32 Tak np. H.P. Graver, op. cit., s. 289 z powołaniem się na R. Dworkina, a zwłaszcza na następującą opinię E. Blankenburga, The purge of lawyers after the breakdown of the East German Communist Regime, „Law and Social Inquiry”, Nr 1/1995, vol. 20, s. 230: „Civil disobedience is not only a right of citizens in defending against infringements of governments; it becomes a commitment for public officials if government is infringing on citizens’ basic rights”. Por. także Civil Disobedience – The Role of Judges – Ninth Circuit Affirms Mandatory Sentence – Unites States v. Hungerford, „Harvard Law Review”, vol. 102/2007, s. 1988–1995.

33 Z bardzo bogatej już literatury por. szerzej na temat jego założeń np. L.B. Solum, Virtue Jurisprudence: Towards an Areatic Theory of Law [w:] L. Huppes-Cluysenaer, N.M.M.S. Coelho (red.), Aristotle and the Philosophy of Law: Theory, „Practice and Justice” 2013, s. 1–31.

34 G.E.M. Anscombe, Modern Moral Philosophy, „Philosophy” Nr 124/1958, vol. 33, s. 1–19.

35 H. Frank, Nationalsozialistisches Handbuch für Recht und Gesetzgebung, München 1935, s. 4.

Strona 6 z 6« Pierwsza...23456