• Prawo ustrojowe
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(38)/2019, dodano 26 marca 2020.

Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów i prokuratorów w Republice Bułgarii

Dr Peter Petrov

(inne teksty tego autora)

12 Art. 308 ust. 1 i 2 USWS.

13 Zaczyna się 6 miesięcy od wykrycia, ale nie później niż 3 lata od popełnienia naruszenia; Postępowanie dyscyplinarne zostaje zamknięte w ciągu 3 miesięcy od jego wszczęcia, jeżeli zachodzi szczególna złożoność faktyczna i prawna, termin ten może zostać przedłużony do 6 miesięcy. W przypadku, gdy naruszenie polega na zaniechaniu działania, terminy określone w ust. 1 biegną od momentu ich wykrycia. W przypadku naruszenia, które szkodzi prestiżowi sądownictwa, rozpoczyna się termin określony w ust. 1.

14 (1) Karę dyscyplinarną na podstawie art. 308 ust. 1 pkt 1 nakłada się na podstawie uzasadnionego zarządzenia dyrektora administracyjnego wobec sędziego, prokuratora lub sędziego śledczego odpowiedzialnego za naruszenie dyscypliny. Jeżeli naruszenie dyscypliny zostało popełnione podczas oddelegowania, sankcję nakłada dyrektor administracyjny sądu lub prokuratury, na które oddelegowano sędziego, prokuratora lub sędziego śledczego. (2) Jeżeli w toku postępowania dyscyplinarnego zostanie ustalone, że istnieją podstawy do nałożenia sankcji zgodnie z art. 308 ust. 1 pkt 2, 3, 4 lub 6, kierownik administracyjny zawiesza postępowanie dyscyplinarne, zwraca się do odpowiedniej izby Najwyższej Rady Sądownictwa z uzasadnioną propozycją nałożenia sankcji i przekazuje akta sprawy do wspomnianej izby. (3) Organ dyscyplinarny na mocy ust. 1 powiadamia odpowiednią izbę Najwyższej Rady Sądownictwa o sankcjach nałożonych na podstawie art. 308 ust. 1 pkt 1, przekazując mu akta sprawy i postanowienie niezwłocznie po wydaniu wspomnianego postanowienia doręczony osobie odpowiedzialnej za naruszenie dyscypliny. (4) W ciągu miesiąca od otrzymania postanowienia zgodnie z ust. 3 odpowiednia izba Najwyższej Rady Sądownictwa może potwierdzić lub uchylić nałożoną sankcję. (5) W przypadku stwierdzenia, że istnieją podstawy do zastąpienia sankcji nałożonej surowszą sankcją, odpowiednia izba Najwyższej Rady Sądownictwa wszczyna postępowanie dyscyplinarne, które jest prowadzone zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 314–322. (6) Jeżeli w przypadkach określonych w ust. 2 odpowiednia izba ustali, że nie ma podstaw do nałożenia sankcji zgodnie z art. 308 ust. 1 pkt 2, 3, 4 lub 6, wspomniana izba zwraca sprawę złożyć wniosek do dyrektora administracyjnego. (7) Od decyzji odpowiedniej izby Najwyższej Rady Sądownictwa na podstawie ust. 4 przysługuje odwołanie zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 323.

15 Inicjatywę postępowania przeciwko członkowi NRS może zaproponować 5 członków Plenum NRS lub 3 członków odpowiedniego kolegium, w szczególnych przypadkach, w których kary takie jak zwolnienie ze stanowiska z przyczyn dyscyplinarnych również zostały określone, zob. art. 322 ust. 2, 3 i 4 JSA.

16 Interesujące jest to, że w Konstytucji ta władza Ministra Sprawiedliwości jest wyraźnie stwierdzona, podczas gdy nie dotyczy to innych organów; zob. art. 130c ust. 3 Konstytucji.

17 Art. 316 ust. 5 USWS, Plenum Najwyższej Rady Sądownictwa bada akta sprawy dyscyplinarnej przeciwko jej członkowi na pierwszej sesji po wszczęciu postępowania dyscyplinarnego.

18 Art. 319 USWS.

19 Do czasu uchylenia art. 320 ust. 3 lit. d USWS (SG. 2.9.2019 r.). Odpowiednia izba NRS mogła zwrócić akta sprawy do odpowiedniego prezesa na podstawie art. 314 ust. 6 USWS.

20 Art. 320 ust. 5 USWS.

21 Dostępne na: https://cadastre.bg/node/7941

22 Art. 323 ust. 1 USWS.

23 Art. 323 ust. 2 i 3 USWS.

24 Art. 324 USWS.

25 Poza tymi terminami obowiązują zasady egzekwowania nałożonych sankcji określone w art. 323 USWS.

26 Art. 326 USWS.

27 Szczegółowo zob. V. Petrov „Karanie dyscyplinarne sędziów. Ramy prawne w Bułgarii (1880–2015) dostępne w jęz. bułgarskim na: https://static1.squarespace.com/static/5502d30ee4b0f063 546540ec/t/55d1e7a2e4b0e5d01c223b3d/1439819682314/Discipl.+ nakazvane+na+sadiite_bg_final.pdf

28 Dane pochodzą z oficjalnej strony internetowej NRS. Dostępne w jęz. bułgarskim na: https://vss.justice.bg/root

29 Szczegółowo zob. Analiza praktyki prawnej NSA w sprawach objętych przedmiotowym postępowaniem dyscyplinarnym w ramach NSA w latach 2013–2017, dostępna w jęz. bułgarskim na: http://vss.justice.bg/root/f/upload /17/.%202-%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-1.pdf

30 Zob. s. 20 Standardów dotyczących niezawisłości sądownictwa, przyjętych przez kolegium sędziów z NRS 23.10.2018 r., dostępnych w jęz. bułgarskim na: https://vss.justice.bg/root/f/upload/20/ Standarts-2018.pdf

31 Zob. K. Kalpakchiev, Granice dyscyplinarnego karania sędziów w przypadku nieprzestrzegania terminów proceduralnych, dostępne w jęz. bułgarskim na: https://static1.squarespace.com/static/5502d30ee4b0f063546540 ec/t/5b139fac758d4674dd6cec45/1528012717983/Disciplinary_Responsibility_final.pdf

32 Przyjęty 11.12.2014 r., dostępny w jęz. bułgarskim na: https://vssold.justice.bg/bg/aktove/discip_2014.pdf

Strona 5 z 512345