• Prawo ustrojowe
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 3(45)/2021, dodano 3 stycznia 2022.

Praktyczny wymiar naruszeń konwencyjnych w procesie zmian polskiego wymiaru sprawiedliwości – przegląd spraw czynnych i zakończonych w ETPCz

Joanna Hetnarowicz-Sikora
(inne teksty tego autora)

15 Treść orzeczenia w jęz. angielskim zob. https://hudoc.echr.coe.int.

16 T. jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 2393.

17 Legalis.

18 Dz.U. z 2017 r. poz. 2001.

19 Treść orzeczenia w jęz. polskim zob. https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-211201%22]}.

20 Uzasadnienie wyroku XeroFlor przeciwko Polsce (§ 257–277).

21 Ibidem (§ 263–270).

22 Zob. Běleš i in. przeciwko Republice Czeskiej, skarga nr 47273/99, § 49, EKPC 2002-IX, Al-Dulimi i Montana Management Inc.c. Szwajcaria [GC], skarga nr 5809/08, § 126, ETPC 2016.

23 Zob. Cudak przeciwko Litwie [GC], skarga nr 15869/02, § 54, ETPC 2010; Golder przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, 21.2.1975 r., § 36, seria A Nr 18 oraz książę Hans-Adam II Liechtenstein przeciwko Niemcom [GC], skarga nr 42527/98, § 43, ETPC VIII/2001.

24 Zubac przeciwko Chorwacji [GC], skarga nr 40160/12, § 78, 5.4.2018 r. i Baka, ibidem, § 120.

25 Dz.U. z 2017 r. poz. 1452; dalej jako: ustawa z 12.7.2017 r.

26 Zob. pkt 98 opinii przyjętej przez Komisję Wenecką na jej 113. sesji plenarnej [Wenecja, 8–9.12.2017 r., CDL-AD(2017)031] oraz pkt 47 opinii nr 19(2016) przyjętej przez CCJE 10.11.2016 r., [...], jak również pkt 7.1–2 Europejskiej karty statutu sędziów z 8–10.7.1998 r. oraz pkt 49–52 załącznika do zalecenia CM/Rec(2010)12 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich w sprawie niezawisłości, skuteczności i odpowiedzialności, przyjętego 17.11.2010 r., przytoczone w pkt 77–78 wyroku w sprawie Baka.

Strona 10 z 10« Pierwsza...678910