• Prawo cywilne
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(42)/2020, dodano 29 marca 2021.

Regulacje prawne wprowadzone w celu przeciwdziałania skutkom epidemii wirusa SARS-CoV-2 w zakresie wykonania umów o udział w imprezie turystycznej oraz skutki tych regulacji dla organizatorów turystyki i podróżnych

Katarzyna Marak
(inne teksty tego autora)

8 A. Mordasewicz, B. Szczepkowska [w:] K. Szmid (red.), Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Komentarz, Warszawa 2020, art. 13a oraz K. Kryla-Cudna [w:] K. Osajda (red.), Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Komentarz, Warszawa 2020, art. 47.

9 B. Magnowski [w:] K. Szmid (red.), Ustawa…, op. cit., art. 31h.

10 A. Mordasewicz [w:] K. Szmid (red.), Ustawa…, op. cit., art. 13. Więcej na temat pojęcia nadzwyczajnych i nieuniknionych okoliczności na gruncie usług turystycznych i skutków stosowania tego rodzaju pojęć zob. K. Marak, Harmonizacja maksymalna projektowanej dyrektywy turystycznej i możliwe odstępstwa od tak wyznaczonego poziomu harmonizacji [w:] B. Gnela, K. Michałowska (red.), Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego 2016.

11 M. Ostrowski [w:] K. Szmid (red.) op. cit., art. 15k.

12 K. Kryla-Cudnaop. cit., art. 47; M. Ostrowski, op. cit., art. 15k.

13 Zob. strona RPO: https://rpo.gov.pl/pl/conten–t/rpo-ochrona-przedsiebiorcow-branzy-turystycznej-nie-kosztem-konsumentow, dostęp: 26.11.2020 r.

14 P. Furmanek, A. Kardyś, Rozdział VII. Wpływ epidemii COVID-19 na wykonywanie umów [w:] A. Hołda (red.), Zmiany w podatkach i księgowości 2020 z uwzględnieniem tarcz antykryzysowych 2020.

15 Zob. B. Magnowski [w:] K. Szmid (red.), Ustawa…, op. cit., art. 31h.

16 H. Zawistowska, komentarz [w:] Komentarz do ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, D. Borek, H. Zawistowska (red.), Gdańsk 2020, s. 393.

17 W ocenie SN terminu „niezwłocznie” nie należy utożsamiać z terminem natychmiastowym, terminem „niezwłocznie” określa się bowiem termin realny, mający na względzie okoliczności miejsca i czasu (wyrok SN z 13.12.2006 r., II CSK 293/06, Legalis).

18 H. Zawistowska, op. cit., s. 399.

19 Zilustrować można tę sytuację następującym przykładem, jeżeli organizator nie odwołał wycieczki i część klientów stawiła się w umówionym dniu i godzinie na lotnisku i dopiero wtedy dowiedzieli się o odwołaniu imprezy od przedstawiciela organizatora, (a więc już po jej rozpoczęciu) albo okoliczności faktyczne jednoznacznie na to wskazywały, np. zakaz lotów, zamknięcie hoteli w państwie docelowym, w takiej sytuacji art. 15k ust. 1 KoronawirusU nie miałby już zastosowania.

20 J. Bieluk, Nadzwyczajna zmiana stosunków i jej wpływ na zobowiązania (klauzula rebus sic stantibus). Komentarz praktyczny z orzecznictwem, Warszawa 2020, Rozdz. 3. Imprezy turystyczne, wystawy i kongresy, usługi hotelarskie, Legalis.

21 Zob. https://pl.wikipedia.org/wiki/Voucher.

22 Zob. np. K. Pietrzykowski [w:] K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny, t. II, Komentarz. Art. 450–1088, Warszawa 2021, art. 92115.

23 Pojęcie zabezpieczenia finansowego – zob. art. 4 pkt 14 ImprTurU.

24 Ustawa uchylona na postawie przepisów obecnie obowiązującej ­ImprTurU.

25 Regulacje dotyczące TFG zostały zawarte w ImprTurU, zwłaszcza w rozdz. V: „Turystyczny Fundusz Gwarancyjny”.

26 Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw; Dz.U. z 2020 r. poz. 1639.

27 Por. Uzasadnienie projektu nowelizacji KoronawirusU z 17.9.2020 r., s. 1.

28 W uzasadnieniu konieczności zmiany KoronaworusU i wprowadzającej TFZ, powołano się na analizy, z których wynika, że do końca czerwca 2020 r. tylko niecałe 30% podróżnych, którzy odstąpili od umów lub którym umowy rozwiązano w trybie art. 15k, zdecydowało się na przyjęcie vouchera.

29 Przy projektowaniu tych rozwiązań przyjęto, że w ramach pomocy dla organizatorów turystyki (a właściwie dla podróżnych) tworzy się tego rodzaju instrument wsparcia jako koszt finansowy związany z przekazaniem na okres do 6 lat kwoty 300 mln zł na rzecz TFZ. Kwota 300 mln zł wydaje się wystarczająca w stosunku do złożonych wniosków, które można było składać do 31.12.2020 r. (art. 36a ust. 2 KoronowirusU).

30 T. jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 2214.

Strona 8 z 8« Pierwsza...45678