• Prawo ustrojowe
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2(40)/2020, dodano 13 października 2020.

Rewolucja cyfrowa w sądownictwie – przegląd obszarów i narzędzi wzmacniania efektywności wymiaru sprawiedliwości

Łukasz Małecki-Tepicht

(inne teksty tego autora)

* Autor jest ekspertem Zespołu Prawa Cywilnego SSP „Iustitia”, audytorem wewnętrznym (CIA) certyfikowanym w Instytucie Audytorów Wewnętrznych (IIA) oraz audytorem sektora publicznego (CGAP). Kieruje funkcją audytu wewnętrznego w jednym z towarzystw ubezpieczeniowych. Jest członkiem Podkomisji audytu i kontroli wewnętrznej w Polskiej Izbie Ubezpieczeń. Jest doktorantem w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH pod opieką naukową prof. dr hab. Anny Karmańskiej. ORCID: 0000-0001-6587-4372.

1 Quality of Public Administration A Toolbox for Practitioners, Theme 7 [w:] Quality justice systems, European Commission’s Inter-service group on Public Administration Quality and Innovation, Luksemburg 2017, s. 55–56.

2 Ibidem, s. 61.

3 N. Carboni, M. Velicogna, Electronic data exchange within European justice: e-CODEX Challenges, threats and opportunities [w:] International Journal For Court Administration, Williamsburg 2012, s. 4

4 W przeglądzie znajdują się nazwy systemów i rozwiązań publicznych. Równocześnie w celu ilustracji autor posiłkuje się nazwami produktów ­oferowanych na rynku. Jedynym celem stosowania nazw produktów czy firm jest ilustracja korzyści użytkowych oraz pokazanie analogii do znanych Czytelnikom rozwiązań. Wskazanie licznych opcji alternatywnych oraz omówienie zagadnienia z zakresu pełnych kosztów utrzymania (tzw. ToC – total cost of ownership) wykraczałoby poza ramy objętościowe niniejszego tekstu.

5 ePUAP – elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, https//epuap.gov.pl

6 Zob. https://gov.pl/web/cyfryzacja/ponad-5-milionow-polakow-ma-juz-profil-zaufany

7 Przykładowo platforma składania i oceny wniosków w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2014–2020 – Mewa 2.0 jest oparta na MS SharePoint.

8 Nazywanego również helpdeskiem lub service deskiem.

9 Glosariusz ITIL® (ITIL® Glossary of Terms English – Polish v.1.0), Londyn 2011, s. 125.

10 Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2019 r., Informacja sygnalna, GUS w Warszawie, Warszawa 2019, s. 1.

11 Assisted digital support for civil justice system users, Demand, ­Design, & Implementation, Catrina Debit, Londyn 2019, s. 19.

12 Jak wspomniałem w analizie „Trzy filary e-państwa” w 2016 r., aby zrozumieć jedynie tytuł wniosku KRS-WF potrzeba 18 lat nauki, co odpowiada poziomowi ukończonych studiów doktorskich, zob. https://oapuw.pl/trzy-filary-e-panstwa/

13 T. jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.

Strona 5 z 512345