• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 3(13)/2013, dodano 20 listopada 2013.

Sąd Najwyższy w obronie niezależności władzy sądowniczej

Krystian Markiewicz i Bartłomiej Przymusiński
(inne teksty tego autora)

Krajowa Rada Sądownictwa w uchwale z 10.10.2013 r.8 stwierdziła, że zgadza się z argumentacją Sądu Najwyższego zawartą w uzasadnieniu uchwały składu siedmiu sędziów, iż: „decyzja o przeniesieniu sędziego na inne miejsce służbowe ma charakter ustrojowy a nie administracyjny” i zaapelowała do Ministra Sprawiedliwości o jak najpilniejsze wydanie ­aktów potwierdzających przeniesienia sędziów na inne miejsce służbowe, podpisanych bezpośrednio przez ministra. Minister odmówił, powołując się na to, że sugerowane działania naruszają standardy wynikające z orzecznictwa ­ETPCz (przywołał w tym zakresie wyrok z 25.10.2011 r. Richert przeciwko Polsce9). Pewnym zaskoczeniem – wobec stanowiska KRS – była wypowiedź przewodniczącego KRS Antoniego Górskiego, który stwierdził, że jako sędzia by nadal orzekał10. W wywiadzie przewodniczący KRS zastrzegł jednak, że sędziom, którzy wobec uchwały SN podjęli inne decyzje, nie grożą sankcje dyscyplinarne.

Głos zabrały także stowarzyszenia sędziowskie: w dniu 10.10.2013 r. Zarząd SSP „Iustitia” zaapelował po raz kolejny do przedstawicieli władzy ustawodawczej i wykonawczej o respektowanie konstytucyjnych zasad trójpodziału władzy i odrębności władzy sądowniczej od innych władz oraz o realny dialog ze środowiskiem sędziowskim11. W tym samym dniu Stowarzyszenie Sędziów THEMIS wyraziło głębokie zaniepokojenie rodzajem i zakresem działań podejmowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości w odpowiedzi na powoływaną wyżej uchwałę SN (7) z 7.7.2013 r. i podkreśliło, że wyrażana publicznie przez urzędników MS krytyka uchwały stanowi podważanie autorytetu najwyższego organu władzy sądowniczej w Polsce. W dniu 12.12.2013 r. prezes i wiceprezesi SSP „Iustitia” wystosowali oświadczenie, w którym wskazali, że wobec forsowania przez MS poglądu o braku podstaw do zaniechania orzekania, zachodzi poważne zagrożenie wykorzystywania tzw. nadzoru administracyjnego do wpływania na orzecznictwo12 i przedstawili ocenę prawną skutków uchwały z 7.7.2013 r. Od 12.10.2013 r. głos zaczęły zabierać także Oddziały SSP „Iustitia”, które w niemal jednogłośnych uchwałach zarządów za całkowicie nieuprawnioną uznały krytykę Sądu Najwyższego, którego autorytet i pozycja ustrojowa są gwarancjami przestrzegania prawa w Polsce i podkreśliły, że nie zgadzają się na próby przerzucenia przez Ministerstwo Sprawiedliwości na barki sędziów skutków nieudolności i lekceważenia prawa przez Ministra Sprawiedliwości. Uchwały, w ślad za oddziałami w Katowicach, Poznaniu i Warszawie, podjęło 15 dalszych zarządów oddziałów w: Bydgoszczy, Elblągu, Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Kaliszu, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Płocku, Przemyślu, Szczecinie, Toruniu i Wrocławiu13. W uchwale z 16.10.2013 r. Zarząd SSP „Iustitia” stwierdził, że powstrzymanie się od orzekania nie jest oznaką protestu przeciwko reformie, lecz wyrazem przekonania, iż zgodnie z uchwałą SN pełnienie obowiązków sędziego nie jest możliwe z powodu błędów formalnych popełnionych podczas procesu przenoszenia sędziów z sądów likwidowanych14. Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych zajął stanowisko, że uchwała Sądu Najwyższego nie daje podstaw do tego, aby sędziowie „wadliwie przeniesieni” odstępowali od orzekania. W udzielonym kilka dni później wywiadzie prasowym prezes tego stowarzyszenia sędzia Ewa Waszkiewicz wskazała, że stowarzyszenie zgadza się z uchwałą składu siedmiu sędziów SN i stowarzyszenie miało przede wszystkim na myśli specyfikę spraw rozpatrywanych przez sędziów rodzinnych15.

Według uzyskanych przez SSP „Iustitia” informacji (aktualizacja (na dzień 6.11.2013 r.), spośród 79 zniesionych sądów, 26 sądów zaprzestało orzekania w całości, 18 sądów nie orzeka częściowo lub prowadzi czynności bez orzekania, 7 sądów po przerwie wróciło do orzekania, zaś 26 sądów od początku pracuje normalnie. Z jednego sądu brak aktualnych informacji.

Dane według stanu na 6.11.2013 r. – źródło: www.iustitia.pl

Strona 3 z 41234