• Prawo ustrojowe
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1(39)/2020, dodano 10 sierpnia 2020.

Sądy w Polsce i innych krajach a epidemia COVID-19

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”

(inne teksty tego autora)

Jednocześnie SSP „Iustitia” wzywa Ministra Sprawiedliwości do opracowania, w porozumieniu z Głównym Inspektorem Sanitarnym, w drodze stosownego rozporządzenia, minimalnych warunków technicznych i logistycznych oraz standardów postępowania, tak by zapewnić obywatelom warunki bezpieczne dla ochrony ich zdrowia.

W zakresie przeciwdziałania możliwości zakażenia obywateli w sądach, jak i unikania nadmiernego narażenia ich zdrowia w związku z ryzykiem zakażenia w ocenie SSP „Iustitia”, w pierwszej kolejności w zakresie organizacji biurowej należy zapewnić:

1)   obecność wyłącznie jednej osoby w pomieszczeniu – co można osiągnąć wyłącznie poprzez system pracy rotacyjnej i zdalnej;

2)   konieczność dezynfekcji miejsca pracy i pomieszczenia przed i po zakończeniu pracy;

3)   środki dezynfekcji rąk oraz powierzchni ogólnodostępnej dla każdej osoby pracującej w sądzie (w przydziale po co najmniej jednej sztuce na każde zajmowane pomieszczenie);

4)   ogólnodostępne dla każdej osoby rękawiczki oraz maski (z filtrem PPF3, zaś w przypadku braku możliwości ich zapewnienia maseczki jednorazowe w przydziale dostosowanym do czasu pracy oraz przyłbice) z obowiązkiem korzystania z nich przez sędziów i pracowników sądów poza dedykowanym miejscem pracy (z uwagi na korzystanie przez te osoby z miejsc ogólnodostępnych dla wszystkich pracowników, jak i pracę w takich ogólnodostępnych miejscach);

5)   konieczność zachowania dystansu społecznego w częściach wspólnych co najmniej 2 m.

 

Jeśli zaś chodzi o sposób prowadzenia rozpraw i posiedzeń jawnych w celu uniknięcia narażenia obywateli na nadmierne ryzyko zakażenia w budynku sądu w ocenie Stowarzyszenia należy przestrzegać niżej wskazanych zasad:

1)  prowadzenie rozpraw wyłącznie w pomieszczeniu z dostępem do świeżego powietrza i zapewniającego możliwość jego wietrzenia;

2)  zapewnienie odgrodzenia każdego z uczestników oraz świadka od stołu sędziowskiego i sekretarza od pozostałych uczestników rozpraw szybą lub z tworzywa typu plexa oraz możliwości zachowania odstępu pomiędzy sędzią a sekretarzem co najmniej 1,5 m;

3)  obowiązek przebywania uczestników rozpraw w maseczce i rękawiczkach;

4)  zapewnienie maseczek i rękawiczek dla interesantów, a ponadto zapewnienie przyłbic lub maseczek dla sędziego i protokolanta oraz ich wyposażenie w rękawiczki – z możliwością uzupełnienia zabezpieczeń w przypadku uszkodzenia;

5)  zapewnienie uczestnikom oraz pracownikom sądu na sali rozpraw środków do dezynfekcji rąk oraz po­wierzchni;

6)  odkażanie po każdej rozprawie klamek, ław i stołu uczestników rozprawy oraz wietrzenie pomieszczenia co najmniej przez 20 minut;

7)  ze względów bezpieczeństwa – wyłączenie możliwości doręczania i składania pism w trakcie rozprawy (zakaz doręczania i składania pism w toku rozprawy);

8)  wyłączenie klimatyzacji oraz wentylacji mechanicznej w budynku;

9)  zapewnienie oddzielnych wejść dla uczestników oraz sędziego i sekretarza sądowego, a ponadto oddzielnych ciągów komunikacyjnych, a w przypadku gdy jest to niemożliwe, obowiązek zapewnienia bezpiecznych zasad regulowania ruchem, by drogi komunikacji nie krzyżowały się;

10)  zapewnienie możliwości wywoływania rozpraw przez środki komunikowania się (przywoływanie stron i wywoływanie rozprawy przez system przywoławczy lub głośnik);

11)  wyznaczenie bezpiecznych dróg komunikacyjnych dla uczestników na salę rozpraw oraz drogi powrotnej przy zapewnieniu zachowania bezpiecznego odstępu społecznego 2 m – poprzez kierowanie ruchem uczestników przez upoważnione do tego osoby zaopatrzone w środki ochrony osobistej (maseczka, kombinezon, przyłbica, rękawiczki) – oraz przyjęcie zasady udawania się na rozprawę jednym ciągiem komunikacyjnym, wychodzenie zaś drugim;

12)  wprowadzenie zasady jednej rozprawy na piętrze – chyba, że warunki techniczne w sądach umożliwiają prowadzenie rozpraw w dwóch lub więcej salach (duże szerokie korytarze co przy uwzględnieniu liczebności osób wezwanych oraz wielkości korytarzy umożliwia im zachowanie odstępu społecznego 2 m, a ponadto istnieje możliwość zapewnienia wietrzenia korytarzy przeznaczonych do oczekiwania przez minimum 20 minut – czy też rotacyjne wywoływanie rozpraw, pod nadzorem upoważnionego pracownika);

13)  w przypadku braku możliwości technicznych w budynku sądu (wąskie korytarze, bez dostępu do świeżego powietrza, a w związku z tym brak możliwości ich wietrzenia) wyznaczenie poza budynkiem sądu (namioty, inne budynki, dziedziniec sądu) miejsca oczekiwania dla uczestników rozprawy;

14)  w razie możliwości organizacja części posiedzeń poza budynkiem sądu z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa ich prowadzenia;

15)  rozważenie możliwości prowadzenia rozpraw w dwóch lub więcej salach za pośrednictwem środków do komunikacji na odległość – z tym, że wówczas istnieje konieczność zapewnienia kierowania ruchem i weryfikację tożsamości osób przez pracownika sądu zaopatrzonego w środki ochrony osobistej (kombinezon, przyłbica, maseczka, rękawice);

16)  wprowadzenie zasady, iż w rozprawie lub posiedzeniu jawnym mogłyby uczestniczyć wyłącznie osoby wezwane lub zawiadomione

Strona 3 z 1312345...10...Ostatnia »