• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1(15)/2014, dodano 8 maja 2014.

SSP „Iustitia” krytycznie o projekcie zmian Prawa o ustroju sądów powszechnych

SSP „Iustitia” od początku prac nad aktualnym projektem zmian Prawa o ustroju sądów powszechnych (aktualnie: projekt z 17.1.2014 r.1) zajmuje krytyczne stanowisko. Zarząd SSP „Iustitia” przygotował, do jeszcze poprzedniej wersji projektu, opinię, która jest dotępna na stronie: www.iustitia.pl. Poniżej przedstawiamy stanowisko oddziałów SSP „Iustitia”.

Uchwała Zarządu Oddziału SSP „Iustitia” w Katowicach z 20.3.2014 r.

Uchwała Zarządu Oddziału SSP „Iustitia” w Poznaniu z 20.3.2014 r.

Uchwała Zarządu Oddziału SSP „Iustitia” w Przemyślu z 24.3.2014 r.

Uchwała Zarządu Oddziału SSP „Iustitia” w Łodzi z 24.3.2014 r.

Uchwała Zarządu Oddziału SSP „Iustitia” w Gorzowie Wielkopolskim z 25.3.2014 r.

Uchwała Zarządu Oddziału SSP „Iustitia” we Wrocławiu z 25.3.2014 r.


Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych
oraz niektórych innych ustaw z 17.1.2014 r.

I.

Uwagi odnoszą się do proponowanych zmian w ustawie z 27.7.2001 r. (t. jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 427 ze zm.) – Prawo o ustroju sądów powszechnych
(dalej jako: PrUSP):

1)  w zakresie zwiększenia nadzoru ministra sprawiedliwości nad sądami (zmiany w art. 1 pkt 5 i 21 lit. a) projektu – dot. art. 22, 37g PrUSP);

2)  zmniejszenia udziału sędziów rejonowych w organach samorządu sędziowskiego (zmiany zawarte w art. 1 pkt 14 lit. a) projektu – dot. art. 35 PrUSP);

3)  delegowania sędziów do Ministerstwa Sprawiedliwości (zmiany zawarte w art. 1 pkt 25 i 30 projektu – dot. art. 77, 78 i 98 PrUSP);

4)  wynagradzania sędziów delegowanych do innych sądów oraz do Ministerstwa Sprawiedliwości (zmiany zawarte w art. 1 pkt 25 lit. e projektu – dot. art. 77 i 98 PrUSP);

5)  w zakresie powierzenia Ministrowi Sprawiedliwości administrowania bazami danych systemów sądowych i dostępu do akt elektronicznych
(zmiany zawarte w art. 1 pkt 39, 40 projektu – dot. art. 175a i 175b PrUSP).

II.

Do ww. projektu zgłaszamy następujące zastrzeżenia:

1) zmiany w zakresie zwiększenia nadzoru ministra sprawiedliwości nad sądami (zmiany w art. 1 pkt 5 i 21 lit. a) projektu – dot. art. 22, 37g PrUSP);

W projekcie zakłada się dodanie w art. 22 § 2a o brzmieniu: „Prezes sądu apelacyjnego na żądanie Ministra Sprawiedliwości niezwłocznie przedstawia
mu informację o toku postępowania w sprawach”
.

Ponadto, w art. 37g zaproponowano zmianę brzmienia pkt 3 (projektowana nowa treść pogrubiona):

„Art. 37g. § 1. Minister Sprawiedliwości, w ramach zewnętrznego nadzoru administracyjnego:

1)  analizuje informacje roczne o działalności sądów, o których mowa w art. 37h § 1;

2)  ustala ogólne kierunki wewnętrznego nadzoru administracyjnego, wykonywanego przez prezesów sądów apelacyjnych;

3)  kontroluje wykonywanie obowiązków nadzorczych przez prezesów sądów apelacyjnych oraz wydaje stosowne zarządzenia, a ponadto może zażądać od prezesa sądu apelacyjnego przedstawienia w zakreślonym terminie informacji i dokumentów dotyczących wykonywania obowiązków nadzorczych, a w uzasadnionych przypadkach – także akt sądowych”.

Strona 1 z 612345...Ostatnia »