• Prawo ustrojowe
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(42)/2020, dodano 29 marca 2021.

Status prawny osoby formalnie powołanej na urząd sędziego na skutek rekomendacji udzielonej przez Krajową Radę Sądownictwa w obecnym składzie – uwagi na tle wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19.11.2019 r. oraz orzeczeń Sądu Najwyższego będących konsekwencją tego rozstrzygnięcia1

Małgorzata Wrzołek-Romańczuk
(inne teksty tego autora)

61 L. Garlicki, op. cit., s. 21.

62 M. Gutowski, P. Kardas, Sądowa kontrola konstytucyjności…, op. cit., s. 29.

63 M. Gutowski, P. Kardas, Sądowa kontrola konstytucyjności…, op. cit., s. 29; zob. też M. Gutowski, P. Kardas, O relacjach między demokracją a prawem, czyli kilka uwag o istocie demokracji konstytucyjnej, Pal. Nr 1–2/2017, s. 22; M. Gutowski, P. Kardas, Wykładnia i stosowanie prawa w procesie ­opartym na Konstytucji, Warszawa 2017, s. 576–579 oraz cytowane tam ­obszernie piśmiennictwo.

64 Por. M. Pilich, Debata EPS…, op. cit., s. 27; A. Śledzińska-Simon, Lojalność konstytucyjna czy lojalność unijna? – znaczenie zasady pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej dla sądów krajowych [w:] M. Jabłoński, S. Jarosz-Żukowska (red.), Zasady pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej w praktyce działania organów władzy publicznej RP, Wrocław 2015, s. 205–207.

65 Por. np. pkt 33 wyroku TSUE z 6.3.2018 r. w sprawie C-284/16, ECLI:EU:C:2018:158.

66 Zob. pkt 4 uzasadnienia uchwały 3 Izb; pkt 15 uzasadnienia postanowienia SN z 15.1.2020 r. (III PO 8/18), w którym SN odwołał się do rozstrzygnięć TK oraz do orzecznictwa unijnego; w tym zakresie inicjujące znaczenie miał wyrok TSUE z 9.3.1978 r., 106/77, Simmenthal, EU:C:1978:49, zob. zwłaszcza pkt 20; w kontekście niniejszych rozważań takim pominięciem powinien być objęty m.in. wyrok TK z 25.3.2019 r. (K 12/18), w którym m.in. uznano za zgodną z Konstytucją RP procedurę wyboru sędziowskiej części składu KRS przez Sejm.

67 Por. Debata EPS…, op. cit.M. Pilich, s. 27; I.C. Kamiński, s. 27; S. Biernat, s. 31.

68 Z najnowszego orzecznictwa zob. zaś postanowienie NSA z 27.1.2020 r. (I OSK 1917/18), CBOSA, które zapadło w kontekście wniosku o wyłączenie sędziego powołanego przez KRS w obecnym składzie.

69 Inaczej jednak ocenił to NSA w postanowieniu z 18.4.2019 r. (II GZ 60/19), CBOSA, w której chodziło o potwierdzenie faktu przejścia sędziego w stan spoczynku lub przeniesienia w ten stan; w tym wypadku, w kontekście art. 39 SNU, NSA uznał, że wejście w rolę organu administracyjnego w ujęciu funkcjonalnym w ustawie o SN otwiera drogę do sądowej kontroli działań Prezydenta RP w zakresie statusu prawnego sędziów SN. Przyjęcie innej interpretacji obowiązujących przepisów prowadziłoby zdaniem NSA do naruszenia zasad wynikających z art. 2 i art. 45 ust. 1 Konstytucji RP, bo de facto sędzia SN zostałby pozbawiony możliwości sądowego kwestionowania działań mających wpływ na zakres jego praw i obowiązków, wynikających ze stosunku prawnego łączącego ten podmiot z państwem.

70 Szerzej zob. M. Pilich, Debata EPS…, op. cit., s. 29.

71 Por. M. Pilich, Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 5.11.2009 r. (I CSK 16/09), „Przegląd Sejmowy” Nr 4/2010, s. 208. Autor jest zdania, że dopuszczalność drogi sądowej w sporach dotyczących ściśle uprawnień i obowiązków sędziego jako strony stosunku służbowego nie budzi wątpliwości oraz że „raczej nie mieszczą się w jej zakresie takie sprawy, które dotyczą powierzenia lub pozbawienia urzędu” (s. 209).

72 W odniesieniu do sędziego TK por. bliżej M. Pilich, op. cit., s. 209.

73 Z kolei w kwestii złożonego charakteru stosunku służbowego sędziego, który to stosunek zawiera zarówno elementy stosunku pracy, jak i elementy o charakterze publicznoprawnym – por. uchwałę SN z 9.12.2003 r. (III PZP 15/03) oraz uchwałę SN z 22.3.2007 r. (II PZP 6/06); https://sn.pl; postanowienie NSA z 18.4.2019 r. (II GZ 60/19), CBOSA.

74 Postanowienia SN z 15.1.2020 r. (III PO 8/18 oraz III PO 9/18), https://sn.pl.

75 Por. M. Jędrzejewska, K. Weitz [w:] T. Ereciński (red.), Kodeks postępowania cywilnego, Komentarz, t. 2, Postępowanie rozpoznawcze, LEX/el., teza 7 do art. 189.

76 Zob. wyrok SN z 6.10.2017 r. (V CSK 52/17), https://sn.pl.

77 Por. A. Kastelik-Smaza, Debata EPS…, op. cit., s. 32.

78 Zob. wyroki TS z: 13.6.2006 r. w sprawie Traghetti del ­Mediterraneo SpA przeciwko Republice Włoskiej (C-173/03), ECLI:EU:C:2006:391; 30.9.2003 r. w sprawie Gerhard Kõbler przeciwko Republice Austrii (­C-224/01), ECLI:EU:C:2003:513.

79 Co do możliwych interpretacji tych sformułowań por. W. Sanetra, W kwestii odpowiedzialności za wyrządzenie szkody przez wydanie orzeczenia niezgodnego z prawem unijnym, EPS Nr 3/2006, s. 11.

80 Zob. także W. Sanetra, op. cit., s. 7.

81 Por. art. 3941a oraz 3942 KPC.

82 Wyrok dostępny na Portalu orzeczeń sądów powszechnych, dostęp: 21.3.2020 r.; z adnotacją, że jest to orzeczenie nieprawomocne.

83 Por. A. Kastelik-Smaza, Debata EPS…, op. cit., s. 29.

84 Tak pkt 37 uzasadnienia uchwały składu 7 sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN z 8.1.2020 r. (I NOZP 3/19).

Strona 14 z 14« Pierwsza...1011121314