• Prawo ustrojowe
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(34)/2018, dodano 7 marca 2019.

Czy w Polsce są wolne sądy?
Ocena z perspektywy trzech lat walki o praworządność1

prof. UŚ dr hab Krystian Markiewicz
(inne teksty tego autora)

50 Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw z 8.12.2017 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 3).

51 Uwagi powyższe opieram na stanowisku SSP „Iustitia” dostępnym na: https://iustitia.pl/strefa-wewnetrzna/strefa-wiedzy/opinie/1942-opinia-stowarzyszenia-iustitia-o-prezydenckim-projekcie-ustawy-o-sadzie-najwyzszym oraz https://www.iustitia.pl/strefa-wewnetrzna/strefa-wiedzy/opinie/1939-opinia-stowarzyszenia-iustitia-o-prezydenckim-projekcie-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-krajowej-radzie-sadownictwa-oraz-niektorych-innych-ustaw

52 T. jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 84; dalej jako: KrRadSądU.

53 Zob. https://encj.eu/node/495

54 Pomijam z góry z oczywistych względów orzeczenie TK, które zapadnie po publikacji niniejszego artykułu.

55 Zob. w Opinii końcowej OBWE/ODIHR dotyczącej projektu ustawy o zmianie ustawy o KRS  oraz niektórych innych ustaw – zob. http://iustitia.pl/images/pliki/KRS/opiniaOBWEkonc.pdf) oraz w Opinii Amnesty International w przedmiocie zagrożenia niezależności sądów i niezawisłości sędziów (https://amnesty.org.pl/wp-content/uploads/2017/07/Zmiany-w-s%C4%85downictwie-opinia-Amnesty-International-05072017.pdf#page=1&zoom=auto,-274,848. W obu opiniach podkreślono, że propozycje zmian są sprzeczne z międzynarodowymi i regionalnymi zaleceniami, w których stwierdza się, że członków rad sądownictwa powinna wybierać władza sądownicza.

56 Zob. https://iustitia.pl/nowa-krs-nowy-sn/2115-minister-ziobro-nowa-krs-mapa-powiazan

57 Zob. https://iustitia.pl/nowa-krs-nowy-sn/2520-kolegium-sadu-okregowego-w-olsztynie-w-sprawie-wypowiedzi-sedziego-macieja-nawackiego-czlonka-nowej-krs

58 Zob. https://iustitia.pl/79-informacje/1940-obywatelski-projekt-zmian-w-ustawie-o-krajowej-radzie-sadownictwa

59 Liczba ta systematycznie rośnie od początku urzędowania nowego MS.

60 Zob. https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1101248,sedzia-nawacki-wyboista-droga-do-krs.html

61 Jest to przedmiotem postępowania przed ETPCz.

62 Zob. wyrok TK z 28.11.2007 r. w sprawie K 39/07 – TK uznał za niekonstytucyjne przepisy przewidujące szczególny, przyspieszony tryb postępowania przy rozpoznawaniu wniosku o uchylenie immunitetu.

63 W ciągu 6 lat obowiązywania Prawa o ustroju sądów powszechnych było 12 wypadków wystąpienia o uchylenie immunitetu w sytuacjach odpowiadających wprowadzanej nowości normatywnej.

64 Rzecznikiem jest sędzia Piotr Schab, jego zastępcami sędziowie: ­Przemysław Radzik oraz Michał Lasota.

65 O czym była mowa wyżej.

66 Tak w sprawie RDSP 714-59/18, co do sędzi Moniki Frąckowiak, zastępca rzecznika dyscyplinarnego P. Radzik przejął sprawę od RD przy SO w Poznaniu w związku z postępowaniem na podstawie anonimu. Rzecznik postanowił przedstawić zarzuty dyscyplinarne sędzi M. Frąckowiak oraz O. Barańskiej-Małuszek.

67 Ibidem; opinia K. Dudki, W sprawie działań rzecznika dyscyplinarnego przeciwko SSR Monice Frąckowiak, zob. https://iustitia.pl/postepowania-dyscyplinarne/2777-opinia-prawna-prof-zw-dr-hab-katarzyny-dudka-w-sprawie-dotyczacej-dzialan-rzecznika-dyscyplinarnego-przeciwko-ssr-monice-frackowiak oraz https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1387689,sedzia-oskarzona-o-lapowkarstwo-anonimy.html, gdzie opisano postępowanie przeciwko sędzi Monice Zielińskiej z Wodzisławia Śląskiego.

68 O czym poniżej.

69 P. Grzegorczyk, Stabilność orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych w świetle standardów konstytucyjnych i międzynarodowych [w:] Orzecznictwo. Trybunału Konstytucyjnego a Kodeks postępowania cywilnego, pod red. T. Erecińskiego, K. Weitza Warszawa 2010, s. 175 i n.; zob. również F.C. Meyer [w:] EMRK, U. Karpenstein, F.C. Meyer (ed), s. 165–166.

Strona 12 z 13« Pierwsza...910111213