• Prawo ustrojowe
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2-3(48)/2022, dodano 10 stycznia 2023.

Rola sądów w przestrzeganiu prawa do rzetelnego procesu w postpandemicznej rzeczywistości

prof. UŚ dr hab Krystian Markiewicz
(inne teksty tego autora)

59 Zob. Uzasadnienie projektu…, s. 8.

60 Zob. T. Zembrzuski, Ograniczenia…, s. 15 i n.

61 T. Zembrzuski, Przeciwdziałanie i zwalczanie epidemii Covid-19 w postępowaniu cywilnym, czyli pożegnanie z kolegialnością orzekania, PPC Nr 1/ 2022.

62 Por. A.G. Harla, O właściwe rozumienie postulatu sprawności postępowania cywilnego (art. 6 § 1 KPC), [w:] K. Flaga-Gieruszyńska, R. Flejszar, E. Marszałkowska-Krześ (red.), Dostęp do ochrony prawnej w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2021, s. 33 i n.

63 P. Rylski, O nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego ustawa z 4.07.2019 r. w ogólności, Pal. Nr 11–12/2019, s.17 i n.

64 Por. A. Begier, R. Cebula, Ł. Małecki-Tepicht, M. Plaskacz, A. Wypych-Knieć, U. Żółtak, Obietnice a rzeczywistość – statystyki sądów rejonowych po pięciu latach „reform” (2015–2020), Iustitia Raporty, Warszawa 2021, https://www.iustitia.pl/images/pliki/e-Raport_2015-2020-opt.pdf; A. Begier, A. Wypych-Knieć, Ł. Małecki-Tepicht, Sądownictwo w czasie COVID-19 – raport z badania oceny wpływu pandemii COVID-19 na wymiar sprawiedliwości w Polsce, Iustitia Raporty, Warszawa 2021.

65 K. Markiewicz, Słowo wstępne, [w:] A. Begier, A. Wypych-Knieć, Ł. Małecki-Tepicht, Sądownictwo w czasie COVID-19 – raport z badania oceny wpływu pandemii COVID-19 na wymiar sprawiedliwości w Polsce, Iustitia Raporty, Warszawa 2021, s. 5; tenże, Wpływ regulacji, s. 45–46.

66 K. Gajda-Roszczynialska, Przebudowa, jw.; A. Machnikowska, jw.

67 Art. 5 § 2, 3 KPC, przepis wprowadzony ustawą z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, został uchylony jeszcze przed jego wejściem w życie,art. 71 ustawy z 19.6.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2022 r. poz. 171).

68 Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1575); A. Skorupka, Rezygnacja ze wzorów pouczeń w postępowaniu cywilnym w związku z regulacjami z tarczy 4.0. – konsekwencje prawne (komentarze elektroniczne, LEX/el. 2020). O takim zespoleniu właściwej treści pouczenia z prawem wywodzonym wprost z postanowień Konstytucji RP zob. A. Mendrek, Wyrokowanie na posiedzeniu niejawnym – zagadnienia wybrane, [w:] M. Tomalak, T. Ereciński, J. Gudowski, M. Pazdan, Ius est a iutitia appellatum. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, Warszawa 2017, s. 380.

69 Zob. K. Markiewicz, Zastępstwo procesowe w świetle projektowanych zmian kodeksu postępowania cywilnego, [w:] K. Markiewicz (red.), Reforma postępowania cywilnego w świetle projektów Komisji Kodyfikacyjnej, Warszawa 2011, s. 49.

70 A. Machnikowska, Zasada jawności, s. 116.

71 Art. 31zf ustawy z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.), dalej: ustawa COVID-19, dodany ustawą z 31.3.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568 ze zm.).

72 Wyr. TK z 22.10.2020 r., K 1/20, Legalis.

73 D. Zabłudowska, Marsz Tysiąca Tóg 2 lata później, Kwartalnik Iustitia Nr 2–3/2022, s. 79.

74 Już tylko wzmianki wymaga próba zorganizowania nielegalnych wyborów kopertowych w maju 2020 r. na prezydenta RP. W związku z tym ujawniono Poczcie Polskiej dane osobowe milionów Polek i Polaków.

75 K. Gajda-Roszczynialska, Przebudowa, s. 18–19.

76 K. Gajda-Roszczynialska, Przebudowa wymiaru, s. 39–40; K. Markiewicz, Wpływ regulacji „covidowych” na zasadę niezmienności (stabilności) oraz kolegialność sądów odwoławczych, PPC Nr 1/2022; tenże, Court composition and its invariability as elements of a court established by the law during Covid-19 pandemic: lessons from Poland, https://ajee-journal.com/court-composition-and-its-invariability-as-elements-of-a-court-established-by-the-law-during-covid-19-pandemic-lessons-from-poland.

77 A. Machnikowska, Zasada jawności, s. 81; H. Izdebski, Legislacja dotycząca COVID-19 i ustawowy nihilizm prawny, [w:] T. Gardocka, D. Jagieło (red.), Pandemia COVID-19 a prawa i wolności obywatela, Warszawa 2021, s. 29 i n.; M. Florczak-Wątor, Niekonstytucyjność ograniczeń praw i wolności jednostki wprowadzonych w związku z epidemią COVID-19 jako przesłanka odpowiedzialności odszkodowawczej państwa, PiP 2020, z. 12, s. 12–19.

78 Zob. wyżej protesty.

79 Por. H. Izdebski, Legislacja dotycząca COVID-19 i ustawowy nihilizm prawny, [w:] T. Gardocka, D. Jagiełło (red.), Pandemia COVID-19 a prawa i wolności obywatela, Warszawa 2021, s. 29 i n.

80 Zob. H. Izdebski, Opinia w przedmiocie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – z punktu widzenia wymagań wynikających z art. 2, art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, Kancelaria Senatu, Opinie i ekspertyzy OE-286, Warszawa 2020, s. 16 i n.; P. Rylski, Ekspertyza dra hab. Piotra Rylskiego w zakresie terminów w postępowaniu cywilnym po uchyleniu art. 15zzs, OBSIL KRRP, 19.5.2020 r.; J. Zagrodnik, Zmiany w obszarze prawa i procesu karnego w zakresie biegu terminów związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, opinia dla OBSiL KRRP, 9.4.2020 r.

Strona 9 z 10« Pierwsza...678910