• Temat numeru
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1(47)/2022, dodano 29 sierpnia 2022.

Sąd rodzinny wobec sytuacji na granicy polsko-białoruskiej (zarys metodyki)

Tomasz Błaszkiewicz, Mikołaj Iwański, Maja Jabłońska, Katarzyna Piotrowska
(inne teksty tego autora)

Jurysdykcja sądów polskich

Podsumowując dotychczasowe rozważania, należy wskazać, że generalnie polskie sądy opiekuńcze mają jurysdykcję, by:

a) udzielić ochrony małoletniemu cudzoziemcowi w sytuacjach zagrożenia jego życia czy zdrowia,

b) orzekać w kwestii opieki czy kurateli w sprawach małoletnich,

c) orzekać w sprawach opieki czy kurateli wobec osób dorosłych, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia ochrony cudzoziemcowi, który przebywa w Rzeczypospolitej Polskiej, mającemu miejsce zamieszkania i miejsce zwykłego pobytu za granicą.

We wszystkich tych przypadkach sądy będą stosowały prawo polskie.

Zabezpieczenie małoletniego

Orzekając co do małoletnich, których dobro jest zagrożone, sąd może wydać postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia małoletniego. Działania sądu znajdą następujące podstawy prawne:

1) Kodeks rodzinny i opiekuńczy (dalej: KRO): art. 100 i 109 KRO;

2) Kodeks postępowania cywilnego: art. 569 § 2; art. 732; 755 KPC;

3) ustawa o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z 13.6.2003 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1108 ze zm; dalej: OchrCudzU): art. 2 pkt 9a­; art. 25–27; 61–63;

4) ustawa o cudzoziemcach z 12.12.2013 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2354; dalej: CudzU): art. 397 CudzU.

W przypadku zabezpieczenia udzielanego wobec małoletniego cudzoziemca należy rozróżnić sytuacje:

a) małoletniego cudzoziemca bez opieki powyżej 15. roku życia,

b) małoletniego cudzoziemca bez opieki poniżej 15. roku życia,

c) małoletniego cudzoziemca z opiekunem.

Rozróżnienie to jest istotne również w kontekście złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej i braku takiego wniosku. Brak wniosku oznacza wydalenie z kraju. W przypadku złożenia wniosku małoletniego reprezentuje rodzic (opiekun prawny) lub kurator ustanowiony przez sąd opiekuńczy.

Zgodnie z art. 397 CudzU:

1) w przypadku zatrzymania małoletniego cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki:

a) Policja – niezwłocznie przekazuje małoletniego cudzoziemca do dyspozycji właściwego ze względu na miejsce jego zatrzymania organu Straży Gra­nicznej;

b) Straż Graniczna – występuje do sądu właściwego ze względu na miejsce zatrzymania małoletniego cudzoziemca z wnioskiem o umieszczenie go w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w strzeżonym ośrodku;

2) sąd, rozpatrując wniosek o umieszczenie w strzeżonym ośrodku małoletniego cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki, kierując się jego dobrem, uwzględnia w szczególności:

a) stopień rozwoju fizycznego i psychicznego małoletniego cudzoziemca;

b) cechy osobowości małoletniego cudzoziemca;

c) okoliczności zatrzymania małoletniego cudzoziemca;

d) warunki osobiste przemawiające za umieszczeniem małoletniego cudzoziemca w strzeżonym ośrodku.

Tym samym małoletni cudzoziemiec bez opieki powyżej 15. roku życia może zostać umieszczony w ośrodku dla uchodźców.

Strona 4 z 8« Pierwsza...23456...Ostatnia »