• Prawo ustrojowe
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 3(45)/2021, dodano 3 stycznia 2022.

Status prawny i odpowiedzialność dyscyplinarna Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych

Marek Skwarcow
(inne teksty tego autora)

Zasada niezawisłości odnosi się również do wszystkich działań sędziego, związanych z zarządzeniem procesem orzekania oraz działań podejmowanych w związku z procesem orzekania (np. ustalenie abstrakcyjnej wykładni prawa). Dotyczy też działań podejmowanych przez sądy w formach orzeczniczych, lecz nietraktowanych przez konstytucję jako „wymierzanie sprawiedliwości” (orzekanie o ważności wyborów i referendów, orzekanie o terenowych sporach kompetencyjnych), a także do wszystkich sytuacji, gdy sędzia podejmuje obowiązki jako osoba zaufania publicznego19.

Tytułem podsumowania, autor przyjmuje za Anetą Łazarską, że niezawisłość sędziowska nie ogranicza się jedynie do funkcji orzekania, które jak to wskazał Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 27.3.2013 r. jest „jądrem kompetencyjnym”, lecz rozciąga się na wszelkie czynności sądu, które mieszczą się w sprawowaniu przez sędziego swojego urzędu. Sędzia bowiem jest niezawisły i nie ma żadnych zwierzchników, gdy chodzi o wszystkie czynności, które wykonuje, sprawując swój urząd20. Takie rozumienie niezawisłości sędziowskiej przyjął także Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 14.10.2015 r.21. Poza sporem pozostaje kwestia, że przymiotem niezawisłości obdarzeni są sędziowie orzekający w postępowaniu dyscyplinarnym, ponieważ takie rozwiązanie wyklucza zastosowanie wobec sędziów działań o charakterze administracyjnym22. Pełnienie natomiast przez sędziego funkcji rzecznika dyscyplinarnego wiąże się z podejmowaniem innych, charakterystycznych wyłącznie dla tego uczestnika postępowania dyscyplinarnego zadań, które prima facie wydawać się mogą odmienne do zasadniczego nurtu działalności sędziego, w tym także orzekającego w sądzie dyscyplinarnym. Co także istotne, przewidziana w pragmatyce zawodowej odpowiedzialność dyscyplinarna nie ma charakteru powszechnego, dotyczy tylko określonej kategorii osób, sprawujących funkcje publiczne i jest ponoszona za czyny związane z funkcjonowaniem właściwej organizacji publicznej. Jej głównym zadaniem jest dyscyplinowanie i samokontrola wyodrębnionych członków tej grupy, ze względu na specyfikę realizowanych przez nie celów i warunki ich działania oraz wynikającą stąd potrzebę zróżnicowania wymagań w zakresie standardów zawodowych lub etycznych, jakie są stawiane uczestnikom danej grupy23. Stąd też odpowiedzialność dyscyplinarna jest sprawowana w ramach określonej grupy zawodowej – w tym przypadku sędziów – przez sędziów. Odbieranie przymiotu niezawisłości sędziowskiej sędziemu będącemu rzecznikiem dyscyplinarnym wydaje się więc nie tylko konstrukcją sztuczną, ale i przede wszystkim nieuwzględniającą normy wyrażonej w art. 178 ust. 1 Konstytucji RP. Trudno jest także uznać za trafne rozwiązanie ustrojowe, w którym ocenę zasadności zachowania się sędziego w postaci sprzeniewierzenia się niezawisłości sędziowskiej (stanowiącego jeden z najcięższych zarzutów dyscyplinarnych) oceniał będzie inny sędzia-rzecznik dyscyplinarny, który miałby być pozbawiony atrybutu niezawisłości24. Nie można jednak pominąć, że wskazana uprzednio regulacja art. 114 § 9 PrUSP dopuszczająca prawo wniesienia przez Ministra Sprawiedliwości sprzeciwu od postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, nakładająca na rzecznika dyscyplinarnego obowiązek wszczęcia postępowania dyscyplinarnego i konieczność realizowania wskazań co do dalszego toku postępowania, w sposób jaskrawy łamie niezawisłość sędziowską i stanowi niedopuszczalną ingerencję w swobodę podejmowania decyzji przez sędziego, rozumianej jako wolność od wytycznych, czy poleceń, tym bardziej, że pochodzą one nie od sądu dyscyplinarnego, tylko od przedstawiciela władzy wykonawczej, niemającego statusu sądu25.

Analizując problematykę niezawisłości sędziowskiej rzecznika dyscyplinarnego, warto również określić charakter wykonywanych przez niego czynności – od momentu podjęcia czynności wyjaśniających, czyli tzw. „przeddyscyplinarnych ” – o których mowa w art. 114 § 1 PrUSP, do momentu merytorycznego zakończenia tego stadium postępowania dyscyplinarnego, za które należy rozumieć bądź odmowę wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, bądź umorzenie postępowania dyscyplinarnego albo skierowanie do sądu dyscyplinarnego wniosku o rozpoznanie sprawy dyscyplinarnej. W literaturze wypowiedziano pogląd, że rzecznik dyscyplinarny nie wykonuje czynności orzeczniczych związanych z zasadą niezawisłości, te bowiem pozostają w wyłącznej kompetencji sądów dyscyplinarnych, choć wydaje określonego rodzaju orzeczenia dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej26. Podkreśla się dodatkowo, że czynnościom rzecznika nie towarzyszy działalność orzecznicza polegająca na wydaniu orzeczenia w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, co prowadzić ma do wniosku, że ta działalność polega na podejmowaniu innych czynności niż wykonywanie władzy sądowniczej27. Wskazując na uprzednio wypowiedziany pogląd o przyznaniu rzecznikowi dyscyplinarnemu jako sędziemu atrybutu niezawisłości, zdecydowanie więcej ­argumentów przemawia za przyjęciem odmiennego poglądu i uznanie, że rzecznik dyscyplinarny wykonuje działalność orzeczniczą – oczywiście z pominięciem działalności polegającej na wydawaniu orzeczeń w formie wyroków. Ta działalność zgodnie z art. 174 Konstytucji RP dotyczy bowiem merytorycznego rozstrzygnięcia w przedmiocie objętym zakresem postępowania sądowego28, a w postępowaniu dyscyplinarnym przyjmującego postać orzeczenia sądu dyscyplinarnego wydanego w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej, rozstrzygającego o kwestii odpowiedzialności dyscyplinarnej obwinionego sędziego. Za uznaniem, że czynnościom rzecznika dyscyplinarnego towarzyszy działalność orzecznicza przemawiają ponadto następujące argumenty. Artykuł 128 PrUSP stanowi, że w sprawach nieuregulowanych w rozdziale o postępowaniu dyscyplinarnym stosuje się odpowiednio przepisy KPK. Oznacza to, że na podstawie art. 92 i 93 § 3 KPK rzecznik dyscyplinarny wydaje decyzje procesowe, rozstrzygające określoną kwestię prawną w postępowaniu będącą przejawem władzy tego organu. Decyzje procesowe wiążą uczestników postępowania (zwłaszcza obwinionego sędziego) i występują one w formie zarządzeń i orzeczeń – a te ostatnie przybierają w przypadku rzecznika dyscyplinarnego formę postanowień, które mają charakter imperatywny (rozstrzygający) lub przyjmują postać orzeczeń kończących postępowanie „przeddyscyplinarne” i dyscyplinarne29. Klasycznym orzeczeniem imperatywnym rzecznika dyscyplinarnego jest wydanie postanowienia o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego i przedstawieniu obwinionemu sędziemu zarzutów dyscyplinarnych (art. 114 § 3 PrUSP). Istotnym novum, wprowadzonym mocą „ustawy represyjnej” jest nadanie rzecznikowi dyscyplinarnemu kompetencji do wydania orzeczenia imperatywnego w postaci wydania postanowienia o wykorzystaniu jako dowód materiałów uzyskanych w wyniku stosowania kontroli operacyjnej na podstawie art. 168b KPK, oraz materiałów uzyskanych na podstawie art. 237 lub 237a KPK (art. 115c PrUSP), co przyjmie postać oceny i kontroli ich uzyskania, pod kątem zgodności z prawem, wyselekcjonowania i zakresu wykorzystania tych materiałów, a następnie ich przekazania do sądu dyscyplinarnego. Powyższe uprawnienie pozwala rzecznikowi dyscyplinarnemu wkroczyć bardzo istotnie w określone przepisami Konstytucji RP prawa i wolności obywatelskie obwinionego sędziego, takie jak prawo do prywatności, wolności i tajemnicy komunikowania się30. Innym przykładem orzeczeń imperatywnych są orzeczenia o oddaleniu wniosków dowodowych i ich pozostawienie bez rozpoznania z uwagi na zaistnienie tzw. „prekluzji dowodowej” (art. 114 § 4 PrUSP). Orzeczeniami kończącymi natomiast postępowanie jest postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego – kończące postępowanie „przeddyscyplinarne” i postanowienie o umorzeniu postępowania dyscyplinarnego – kończące postępowanie dyscyplinarne. Przyznanie rzecznikowi dyscyplinarnemu tych uprawnień procesowych świadczy za przyjęciem tezy, że jego działalności towarzyszy działalność orzecznicza, której sprawowanie jako pełniącemu urząd sędziemu powinien towarzyszyć przymiot niezawisłości.

Strona 3 z 712345...Ostatnia »