• Prawo ustrojowe
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 3(45)/2021, dodano 3 stycznia 2022.

Status prawny i odpowiedzialność dyscyplinarna Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych

Marek Skwarcow
(inne teksty tego autora)

26 P. Kardas, Odpowiedzialność dyscyplinarna…, op. cit., s. 95; idem, Odpowiedzialność dyscyplinarna rzecznika dyscyplinarnego z tytułu naruszenia niezawisłości sędziowskiej, Przegląd Prawa Konstytucyjnego Nr 4(56)/2020, s. 97.

27 M. Gutowski, Odpowiedzialność cywilna rzecznika dyscyplinarnego, PPK Nr 4(56)/2020, s. 79.

28 P. Wiliński, P. Karlik [w:] op. cit., s. 974.

29 Por. T. Grzegorczyk [w:] T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postępowanie karne, Warszawa 2011, s. 403; R. Koper [w:] J. Zagrodnik (red.), Proces karny, Warszawa 2019, s. 309–310.

30 M. Skwarcow, Formuła zgody następczej według treści przepisu art. 168b Kodeksu postępowania karnego, Pal. Nr 6/2021, s. 6 i n.

31 Rzecznik dyscyplinarny ponosi także odpowiedzialność cywilną za swoje działania – zob. M. Gutowski, Odpowiedzialność cywilna…, op. cit., s. 75 i n.

32 Por. P. Kardas, Odpowiedzialność rzeczników dyscyplinarnych…, op. cit., s. 109.

33 Mocą ustawy z 20.12.2019 r. wprowadzono następujące nowe przesłanki odpowiedzialności dyscyplinarnej:
– działania lub zaniechania mogące uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie organu wymiaru sprawiedliwości;
– działania kwestionujące istnienie stosunku służbowego sędziego, skuteczność powołania sędziego, lub umocowanie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej;
– działalność publiczną niedającą się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

34 T. Ereciński, J. Gudowski, J. Iwulski, op. cit., s. 436 i n.; J. Sawiński [w:] op. cit., s. 549 i n.; W. Kozielewicz, Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów…, op. cit., s. 72 i n.; idem, Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów, prokuratorów…, op. cit., s. 48 i n.; R. Giętkowski, Odpowiedzialność dyscyplinarna…, op. cit., s. 182 i n.; M. Laskowski, Granice deliktu dyscyplinarnego sędziego, PPK Nr 4(56)/2020, s. 162 i n.; wyroki SN: z 27.6.2002 r., SNO 18/02, OSNSD Nr 1–2/2002, poz. 9; z 13.1.2003 r., SNO 52/02, OSNSD Nr 1/2003, poz. 2; z 19.5.2004 r., SNO 19/04, OSNSD Nr 1/2004, poz. 23; z 7.7.2004 r., SNO 26/04, OSNSD Nr 2/2004, poz. 36; z 16.5.2006 r., SNO 19/06, OSNSD Nr 1/2006, poz. 35; z 17.5.2007 r., SNO 28/07, OSNSD Nr 1/2007, poz. 45; z 7.5.2008 r., SNO 45/08, OSNSD Nr 1/2008, poz. 11; z 22.7.2011 r., SNO 31/11, OSNSD 2011, poz. 4; z 11.12.2014 r., SNO 61/14, OSNSD 20014, poz. 69; z 22.6.2015 r., SNO 34/15, OSNSD 2015, poz. 43.

35 W. Kozielewicz, Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów…, op. cit., s. 76–77, uzasadnienie wyroku TK z 27.2.2001 r., K 22/00, OTK ZU Nr 3(41)/2001.

36 Wyrok SN z 17.6.2008 r., SNO 48/08, OSNSD Nr 1/2008, poz. 14.

37 Wyrok SN z 29.10.2003 r., SNO 48/03, OSNSD Nr 2/2003, poz. 60.

38 Wyrok Wielkiej Izby TSUE z 15.7.2021 r., C-791/19, https://eur-lex.europa.eu.

39 P. Kardas, Odpowiedzialność dyscyplinarna…, op. cit., s. 99.

40 E. Łętowska, Władza sądownicza a pozostałe władze – stan równowagi czy jej zachwiania ? [w:] R. Piotrowski (red.), Pozycja ustrojowa sędziego, Warszawa 2015, s. 144–145.

41 Akapit 115 i n. uzasadnienia wyroku TSUE z 15.7.2021 r., w sprawie C-791/19, A.M. Świątkowski, Niezawisłość a odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów, Praca i Zabezpieczenie Społeczne, t. LXI, Nr 6/2020, s. 10 i n.

42 MP poz. 276.

43 P. Kardas, Odpowiedzialność dyscyplinarna…, op. cit., s. 98.

44 Wyrok SN z 22.6.2015 r., SNO 34/15, OSNSD 2015, poz. 43; M. Laskowski, Uchybienie godności…, op. cit., s. 55.

45 Wyrok SN z 17.5.2007 r., SNO 28/07, OSNSD 2007, poz. 45.

Strona 7 z 7« Pierwsza...34567