• Prawo cywilne
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2(44)/2021, dodano 16 lipca 2021.

Wykorzystanie Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych do dokonania czynności procesowej sądu

dr Ireneusz Wolwiak
(inne teksty tego autora)

17 Zob. przyp. Dz.Urz. MS z 2021 r. poz. 159.

18 L. Morawski, Zasady wykładni prawa, Toruń 2014, s. 130.

19 Dz.U. z 2020 r. poz. 2320 (obecnie przesuniętym do 5.7.2022 r.).

20 Zob. więcej M. Walasik, Analogia w prawie procesowym cywilnym, Warszawa 2013, s. 215–229, 253, 368. Z. Radwański, M. Zieliński [w:] M. Safjan (red.) System Prawa Prywatnego, t. 1, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2007, s. 432–437; L. Morawski, Zasady…, op. cit., s. 227–232. Zob. również uchwały SN: z 17.1.2003 r., III CZP 79/02, OSNC Nr 11/2003, poz. 142; z 11.10.1991 r., III CZP 37/91, OSNC Nr 4/1992, poz. 50.

21 Uchwała SN(7) z 3.12.1998 r., III CZP 38/98, Legalis.

22 Postanowienie SN z 20.5.2011 r., III CO 5/11, Legalis.

23 Z. Radwański, M. Zieliński [w:] op. cit., s. 432.

24 Dz.U. z 2015 r. poz. 1776. Przy uwzględnieniu treści Rozporządzenia MS z 29.6.2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1176).

25 Zob. przyp. 24.

26 Konto zakładane stosownie do przepisów zarządzenia prezesa sądu apelacyjnego określonego jako regulamin Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych z Obszaru Apelacji.

27 L. Morawski, Zasady…, op. cit., s. 237–238; zob. też uchwały SN: z 11.10.1991 r., III CZP 37/91 i z 17.1.2003 r., III CZP 79/02, Legalis.

28 J. Gudowski, Pełnomocnictwo procesowe na tle podziału prawa na prywatne i publiczne, PPC Nr 1/2011.

29 W. Siedlecki, Czynności procesowe, PiP z. 11/1951, s. 711–712; podobnie Z. Resich [w:] Postępowanie…, op. cit., s. 289.

30 J. Mokry, Odwołanie czynności procesowych w sądowym postępowaniu cywilnym, Warszawa 1973, s. 109; S. Cieślak, Formalizm postępowania cywilnego, Warszawa 2008, s. 327–329.

31 SN w postanowieniu z 2.8.2007 r., V CSK 155/07, Legalis – stwierdził, że nie można uznać doręczenia za skutecznie dokonane, jeśli nie nastąpiło według reguł przewidzianych w art. 131 i n. KPC, a co obejmowałoby obecnie także doręczenie szczególne na podstawie art. 15zzs9 ust. 2 ­ZapobChoróbU.

32 Co prawda SN w uchwale z 25.1.1968 r., III PZP 46/67, OSNC Nr 7/1968, poz. 119 – stwierdził, że istotny jest nie sposób, który towarzyszy doręczeniu, ale ostateczny rezultat, aczkolwiek stan faktyczny związany z doręczeniem nie do końca odpowiada tej tezie.

33 Warto zauważyć, że ustawą o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z 4.7.2019 r. (zob. przyp. 15) uchylono art. 20 ustawy z 10.7.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1311) przepis ten przewidywał, że okresie 3 lat od wejścia w życie tej ustawy, dokonanie wyboru wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe oraz dalsze wnoszenie tych pism za pośrednictwem tego systemu jest dopuszczalne, jeżeli ze względów technicznych, leżących po stronie sądu, jest to możliwe. Oznaczało to, że po tym terminie strona ma mieć taką możliwość. Ale ustawa z 4.7.2019 r. wprowadzono tylko art. 125 § 21a KPC co do tego, że dokonanie wyboru wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego oraz dalsze wnoszenie tych pism za pośrednictwem tego systemu jest dopuszczalne, jeżeli z przyczyn technicznych, leżących po stronie sądu, jest to możliwe. Podczas gdy zgodnie z art. 1311 § 1 KPC sąd dokonuje doręczeń za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, jeżeli adresat wniósł pismo za pośrednictwem systemu teleinformatycznego albo dokonał wyboru wnoszenia pism za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

34 Zob. np. https://portal.katowice.sa.gov.pl.

Strona 8 z 8« Pierwsza...45678