• Prawo cywilne
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2(44)/2021, dodano 16 lipca 2021.

Wykorzystanie Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych do dokonania czynności procesowej sądu

dr Ireneusz Wolwiak
(inne teksty tego autora)

Analogia w czynności doręczenia przez portal informacyjny

Przeprowadzenie wykładni według reguł inferencyjnych ma pozwolić na objęcie tej sytuacji zakresem unormowania wyprowadzonego z istniejących przepisów prawa. Wykładnia dokonana przy użyciu reguł inferencyjnych sprowadzi się do wykorzystania przede wszystkim wnioskowania opartego na regule analogii legis20. Zastosowanie jej nierozerwalnie łączy się właśnie ze stwierdzeniem istnienia luki w prawie, gdy sąd rozpoznaje takie stany faktyczne i stosunki społeczne, które nie zostały objęte bezpośrednią regulacją prawną, choć wykazują one bardzo bliskie podobieństwo do tych, które są przedmiotem regulacji prawnej. Ta ułomność stanu prawnego podlega naprawieniu przez sąd w drodze zastosowania do pominiętych przez prawo sytuacji przepisów najbardziej odpowiadających im w swojej treści z uwzględnieniem ich ratio legis21. Przepisy prawa procesowego uwzględniają bowiem i regulują w zasadzie przypadki standardowe, przez co pozostają luki, gdy przepisy nie obejmują sytuacji nietypowych. Podczas gdy wymagają one zastosowania przepisu ustawy, co prowadzi właśnie do dopuszczalności analogii22. Należy wówczas uznać za obowiązującą normę odnoszącą się do rozważanego przypadku na wzór obowiązywania normy odnoszącej się do innej sytuacji prawnej z wyznaczonym już zakresem zastosowania, normowania23. Sytuację taką – doręczenia pisma realizowanego przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego – reguluje art. 1311 § 2 KPC wraz z przepisami wydanymi na podstawie delegacji zawartej w art. 1311 § 3 KPC. Przepisy te zostały zawarte w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 20.10.2015 r. w sprawie trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych24.

Przepisy te – art. 1311 KPC i rozporządzenia z 20.10.2015 r. oznaczają tryb i sposób doręczeń elektronicznych przy wprowadzonej definicji tej czynności jako doręczenia dokonanego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, i mimo iż Kodeks go nie dookreśla, to z istoty art. 1311 KPC – z uwzględnieniem powiązanego z nim art. 125 § 1 i § 11a KPC – wynika, iż jest to system do prowadzenia spraw sądowych. Tak też określono to w ustawie o ZmKPCU21 przy wprowadzeniu doręczenia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego przeznaczonego do udostępniania pism, a nie w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe (art. 15zzs9 ust. 2 zd. 1 ZapobChoróbU). A w sposób wyraźny eksponuje to Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 29.6.2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych25. Doręczenie pisma za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe ma nastąpić w taki sposób, że umieszczone zostanie na koncie, z którego adresat wniósł pierwsze pismo w sprawie, chyba
że przepis szczególny stanowi inaczej (§ 3 DorElektR). Dla przyjęcia podstaw dokonania doręczenia pisma przez portal informacyjny konieczne staje się wobec tego ustalenie faktu umieszczenia go w systemie teleinformatycznym (art. 15zzs9 ust. 2 zd. 1 ZapobChoróbU). Umieszczenie pisma ma nastąpić w taki sposób, który umożliwi pełnomocnikowi zapoznanie się z jego treścią. Nie będzie to w tym wypadku konto, z którego pismo zostało wniesione, ale powinno ono być założone dla zawodowego pełnomocnika jako użytkownika portalu informacyjnego, a którym będzie zbiór danych identyfikujących użytkownika konta wraz z przyporządkowanymi – a właściwie udostępnionymi przez konto – zasobami portalu informacyjnego (§ 2 pkt 1 i 2 DorElektR)26.

Doręczenie elektroniczne następuje w chwili wskazanej w elektronicznym potwierdzeniu odbioru korespondencji (art. 1311 § 1 zd. 1 KPC), tzn. w chwili pierwszego uwierzytelnienia pełnomocnika na koncie (przez co rozumie się proces elektroniczny, który umożliwia identyfikację elektroniczną użytkownika konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe) po umieszczeniu doręczanego pisma (§ 2 pkt 3 i 4 DorElektR), lecz tylko wtedy gdy zapoznanie się z treścią pisma było możliwe przy uwzględnieniu funkcjonowania systemu. Jeśli takie zapoznanie się z treścią pisma nie było możliwe z przyczyn związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem tego systemu (§ 2 pkt 4 DorElektR), to nie ma miejsca przypadek stworzenia adresatowi sytuacji stanowiącej element konstytutywny czynności doręczenia pisma. Uregulowanie to na zasadzie analogii znajdzie więc zastosowanie przy doręczeniu za pośrednictwem portalu informacyjnego.

W ramach analizy doręczenia elektronicznego pozostaje zagadnienie czasu doręczenia pisma art. 134 KPC przewiduje ograniczenie czynności doręczenia tradycyjnego przez wyłączenie jej dokonania w dni uznane za ustawowo wolne od pracy oraz w porze nocnej (co obejmuje czas od godziny 21:00 do godziny 7:00 – art. 134 § 2 KPC). Gdy nie jest to zarazem wyjątkowy przypadek, a na doręczenie takie zgodził się prezes sądu. W przypadku doręczenia elektronicznego pismo uznaje się za doręczone w chwili wskazanej w elektronicznym potwierdzeniu odbioru korespondencji, wobec czego art. 134 § 1 KPC nie stosuje się. Nie ma natomiast żadnej treści co do pory doręczenia w art. 15zzs9 ZapobChoróbU). Oprócz podobieństwa sytuacji faktycznej – uregulowanej i nieuregulowanej – dla zastosowania analogii istotne staje się uwzględnienie podobieństwa celów, jakie mają być osiągnięte poprzez tę samą regulację prawną i przy występowaniu tożsamego motywu legislacyjnego (ratio legis)27. Prowadzi to rozszerzenia zakresu unormowania zawartego w art. 1311 § 2 zd. 2 KPC, co pociągałoby za sobą wykluczenie treści art. 134 KPC także przy doręczeniu przez portal informacyjny. Przemawia zresztą za tym istota doręczenia poprzez portal informacyjny, jeśli data doręczenia wiąże się z odbiorem – zapoznaniem się z pismem – bądź z upływem określonego czasu przy braku takiego odbioru (art. 15zzs9 ust. 3 ZapobChoróbU).

Stosownie do art. 142 § 1 KPC odbiorca pisma potwierdza doręczenie przesyłki pisemnie. W takim dokumencie zawarte jest oświadczenie potwierdzające odbiór pisma i oznaczające datę, które odbiorca podpisuje. Jeśli odbiorca nie może lub nie chce sporządzić dokumentu, to podmiot doręczający przesyłkę oznacza datę doręczenia oraz wskaże przyczyny braku podpisu (art. 142 § 2 KPC). Przy doręczeniu elektronicznym czynność ta jest potwierdzana dokumentem uzyskanym z systemu teleinformatycznego (art. 142 § 1 KPC). Przy doręczeniu pisma poprzez umieszczenie jego treści w systemie teleinformatycznym – w portalu informacyjnym – nie ma odrębnej regulacji co do utworzenia takiego potwierdzenia, mimo iż dokładną regulację przewiduje § 4 ust. 1, 1a i 2 DorElektrR. Wiadomo, że w przypadku elektronicznego doręczenia potwierdzenie odbioru następuje automatycznie. Odbiorca nie ma wpływu na treść tego dokumentu ani na zawartą w nim datę dokonania czynności doręczenia. W razie podniesienia zarzutów co do nieprawidłowości wytworzonego w ten sposób przez system teleinformatyczny dokumentu, obowiązkiem sądu będzie ustalenie prawidłowości działania w tym wypadku systemu teleinformatycznego – portalu informacyjnego.

Strona 5 z 8« Pierwsza...34567...Ostatnia »