• Prawo cywilne
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2(44)/2021, dodano 16 lipca 2021.

Wykorzystanie Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych do dokonania czynności procesowej sądu

dr Ireneusz Wolwiak
(inne teksty tego autora)

Dalszym jeszcze zagadnieniem, jakie pojawia się przy takim doręczeniu jest postać pisma. W przypadku doręczenia elektronicznego pisma i orzeczenia mają postać dokumentów zawierających dane z systemu teleinformatycznego (art. 140 § 3 KPC). Przepis określa postać w jakiej wiadomości jest notyfikowana danemu podmiotowi. Konieczna staje się tożsamość umieszczonego w systemie pisma i udostępnionego zawodowemu pełnomocnikowi do zapoznania się. Tym niemniej można stwierdzić, że orzeczenia sądu również przyjmują postać danych z systemu teleinformatycznego. Nie jest to wobec tego przeszkoda, by orzeczenie było doręczone za pośrednictwem portalu informacyjnego. Wypadnie przy tym dodać, że przy wydaniu zarządzenia z 18.6.2021 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej17 pozostawiono nałożone na sekretariat obowiązki co do postaci, w jakiej pisma sądowe są wysyłane. Zgodnie z § 31 ust. 1 OrganSekretZ odpisy dokumentów z akt sądowych sporządza się poprzez wykonanie ich kopii i opatrzenie pieczęcią urzędową (okrągłą) oraz podpisem osoby uwierzytelniającej wraz z danymi wskazanymi w § 21 ust. 1 OrganSekretZ (nazwą sądu, sygnaturą akt, datą podpisania pisma, stanowiskiem służbowym lub pełnioną funkcją wraz z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej, choć pełne brzmienie imienia i nazwiska może być zastąpione odpowiednim skrótem, gdy podpisujący potwierdzi to pieczęcią imienną). Przy występującej zasadzie wysyłania podpisanych pism sądowych wprowadzono odstępstwa od tego obowiązku. Wymienione zostały – jako załącznik nr 3 – pisma, które zamieszczone w sądowym systemie teleinformatycznym i odnotowane w nim jako wydane, nie wymagają podpisu. Nie stosuje się do nich także wymogu zamieszczenia pieczęci urzędowej i poświadczenia za zgodność z oryginałem (§ 21 ust. 4 OrganSekretZ). Ale obok pism i odpisów – wymienionych w § 21 ust. 4 OrganSekretZ – także te które są przesyłane drogą elektroniczną nie wymagają do uwierzytelnienia podpisu i pieczęci (§ 31 ust. 5 OrganSekretZ). Bez względu jednak na przepisy zarządzenia w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej doręczeniu pełnomocnikom zawodowym podlegają pisma sądowe. Ewentualne wątpliwości, jakie mogłyby powstać, są wynikiem braku odpowiednich zmian w zarządzeniu co do organizacji i zakresu działania sekretariatów i dostosowania jego treści do art. 15zzs9 ust. 2 zd. 1 ZapobChoróbU. Nie może jednak przepis niższego rzędu prowadzić do wykładni ograniczającej stosowanie przepisów ustawy, i to nawet później wydanej18.

Odmiennej oceny wymaga tytuł wykonawczy. Jego postać uregulował ustawodawca w Kodeksie postępowania cywilnego. Treść postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności zawiera art. 783 § 1 KPC. Postanowienie to umieszcza się na tytule egzekucyjnym (art. 783 § 11 KPC). Przy czym postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym wymienionym w art. 777 § 1 pkt 1 i 11, jest wydawane bez spisywania odrębnej sentencji, a tylko przez umieszczenie na tytule egzekucyjnym klauzuli wykonalności. Natomiast wymaga ono opatrzenia klauzuli wykonalności podpisem sędziego albo referendarza sądowego wydającego postanowienie (art. 783 § 3 KPC). Właściwe byłoby tym samym nawiązanie do przytoczonej definicji charakteru rzeczy jako indywidualnej postaci, formie, wyglądzie pisma – dokumentu – wraz z jego rolą i przeznaczeniem dla zakwalifikowania go do podjęcia decyzji o doręczeniu w sposób tradycyjny (art. 15zzs9 ust. 5 ZapobChoróbU). Przykładem dla takiej decyzji powinny być także przepisy szczególne, które przewidują odrębne zasady doręczenia – a co potwierdza także ich charakter co do pojęcia funkcji czy roli pisma. Odnosi się np. do tytułu wykonawczego art. 7942 § 1 zd. 1 KPC czy tytułu zabezpieczenia art. 740 § 1, 3, 4 KPC (jeśli nie będzie odrębnego konta dla umieszczenia w nim pisma dla tego podmiotu).

Doręczenie

Czynność doręczenia pisma, która składa się z całego zespołu prostych zachowań z wyznaczonym dla nich wspólnym celem, sprowadza się do osiągnięcia oznaczonego skutku przewidzianego przez przepisy Kodeksu. Jest nim stworzenie sytuacji umożliwiającej adresatowi zapoznanie się z treścią pisma w określonej chwili. W przypadku doręczenia przez portal informacyjny będzie to przede wszystkim decyzja sądu
– sędziego, referendarza, asystenta – o doręczeniu pisma sądowego zawodowemu pełnomocnikowi. Sprowadza się to do umieszczenia pisma w systemie informatycznym obsługującym działanie sekretariatu, a umożliwiającym – jako system teleinformatyczny – udostępnianie go w ramach tzw. portalu informacyjnego. Właściwe będzie to pismo przewodnie z załącznikami (orzeczeniem, zarządzeniem, gdy przestaną być projektami), wezwanie, zawiadomienie.

Stworzenie sytuacji umożliwiającej adresatowi zapoznanie się z treścią pisma następuje z chwilą umieszczenia go w portalu informacyjnym. Zaistnienie tego skutku przesunął jednak ustawodawca na moment zapoznania się z treścią pisma przez zawodowego pełnomocnika poprzez jego konto główne w portalu informacyjnym i po weryfikacji jego do-
stępu do sprawy. Albo jest to chwila wyznaczona upływem 14-dniowego okresu od zamieszczenia pisma w portalu informacyjnym. Ustawodawca w art. 15zzs9 ust. 3 stwierdza, że: „datą doręczenia jest data zapoznania się przez odbiorcę z pismem umieszczonym w portalu informacyjnym. W przypadku braku zapoznania się pismo uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia umieszczenia pisma w portalu informacyjnym”.

Powstaje natomiast w tym miejscu pytanie o zaistnienie skutku doręczenia pisma, gdy pełnomocnik nie mógł się z nim zapoznać. Uzasadnione staje się przy tym podkreślenie, że w przypadku pism sądowych ich doręczenie pozostaje nadal obowiązkiem sądu. W związku z wprowadzoną w KPC zasadą oficjalności doręczeń to sąd powinien podjąć czynności umożliwiające zawodowemu pełnomocnikowi zapoznanie się z treścią pisma. Tymczasem – bez wyboru takiego sposobu doręczenia pism – pełnomocnik został zobowiązany do posiadania konta w portalu informacyjnym. W momencie opracowania artykułu, mimo administrowania portalem informacyjnym przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, utworzenie konta było wymagane dla obszaru odpowiedniego sądu apelacyjnego z weryfikacją dostępu do konkretnej sprawy przez kierownika wydziału (lub upoważnionego pracownika). Ale dostęp do portalu informacyjnego jest możliwy wyłącznie po zaakceptowaniu regulaminu wydawanego przez Prezesa Sądu Apelacyjnego z koniecznością podania znacznej liczby danych osobowych, w tym numeru PESEL. Żaden przepis prawa nie nakłada jednak takiego obowiązku na pełnomocnika. Przy czym pełnomocnikowi pozostawiono kilkanaście dni na pozyskanie dostępu do portalu informacyjnego, co w porównaniu chociażby z okresem wyznaczonym na założenie adresu elektronicznego (ze skrzynką doręczeń) przez ustawę o doręczeniach elektronicznych z 18.11.2020 r.19, jest bardzo krótkim okresem. Jeśli więc w początkowym okresie nie udało się założyć konta czy dostępu, pozostanie otwarta kwestia wniosku o przywrócenie terminu do dokonania czynności procesowej, chyba że było to spowodowane funkcjonowaniem systemu teleinformatycznego, lecz nie ma żadnego uregulowania w ZmKPC2021. Nie ma także jakichkolwiek przepisów odsyłających. Treść art. 15zzs9 ust. 4 ZapobChoróbU świadczy o tym, że doręczenie pisma za pośrednictwem portalu informacyjnego będzie wywoływało skutki procesowe określone w KPC właściwe dla doręczenia pisma sądowego. Przyjęcie występowania luki prawnej w przypadku niemożności zapoznania się z pismem ze względu na nieprawidłowości działania portalu informacyjnego prowadzi do konieczności przeprowadzenia wykładni przepisów prawa związanych z doręczeniem pism sądowych przez system teleinformatyczny.

Strona 4 z 8« Pierwsza...23456...Ostatnia »