• Sądy za granicą
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1(39)/2020, dodano 10 sierpnia 2020.

Wykorzystywanie obcego prawa do siania zamętu i wprowadzania w błąd: na przykładzie prawa francuskiego i polskiej ustawy „kagańcowej”

Laurent Pech
(inne teksty tego autora)

20 Zasada nr 1, rozdział VIII Ograniczenia i dyskrecja.

21 Zob. A. Sanders, Kneblowanie stowarzyszeń sędziowskich: Obowiązek sędziów zadeklarowania, do jakich stowarzyszeń należą na mocy polskiej tzw. „ustawy kagańcowej”, Verfblog, 5.3.2020 r.: https://verfassungblog.de/muzzling-associations-of-judges (przepis ustawy kagańcowej, który nakazuje sędziom, aby ujawnili swoje członkostwo w stowarzyszeniach oraz funkcje pełnione w fundacjach nieprowadzących działalności gospodarczej i członkostwo w partiach politycznych zanim zostali sędziami, jest pogwałceniem Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, jak też Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej).

22 Art. 64 Konstytucji: „Prezydent Republiki jest gwarantem niezależności władzy sądowniczej. Wspomaga go Najwyższa Rada Sądownictwa. (…) Sędziów nie można usunąć ze stanowiska”.

23 Decyzja nr 2008-566 DC z 9.6.2008 r.

24 Decyzja nr 80-119 DC z 22.6.1980 r.

25 Ostatni przegląd zob. [w:] L. Burgorgue-Larsen, P.V. Astresses i V. Bruck, Konstytucja Francji w kontekście prawa UE i prawa ponadnarodowego: ciągłe dostosowywanie i dialog do poprawy; A. Albi, S. Bardutzky (red.), Krajowe konstytucje w zarządzaniu europejskim i globalnym: demokracja, prawa, praworządność, TMC Asser Press, 2019, s. 1181.

26 Ta rzadka próba rozszerzenia zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów była wynikiem sprawy znanej we Francji jako „l’affaire d’Outreau”. Mówiąc w skrócie, odnosi się to do znanej sprawy karnej dotyczącej rzekomego kręgu pedofilskiego w mieście Outreau, w wyniku której uniewinniono wiele osób niesłusznie oskarżonych o wykorzystywanie seksualne wobec dzieci, a z których niektóre przebywały nawet 3 lata więzienia w oczekiwaniu na proces.

27 Decyzja nr 2007-551 DC du 1er mars 2007, pkt 6–8.

28 Ibidem, ust. 10.

29 Zasada nr 3, Rozdział I w sprawie Niezależności.

30 Zasada nr 4, Rozdział I.

31 Zasada nr 8, rozdział I.

32 Zasada nr 13, rozdział I.

33 Komisja Wenecka, Polska. Wspólna pilna opinia w sprawie zmian w ustawie o sądach powszechnych, ustawie o Sądzie Najwyższym i niektórych innych ustawach, opinia Nr 977/2019 z 16.1.2020 r., ust. 59.

34 Ibidem, pkt 60.

35 S. Platon, „Prawo francuskie NIE jest wzorem dla polskiego projektu ustawy o dyscyplinowaniu sędziów”, VerfBlog, 17.1.2020 r.: https://verfassungsblog.de/french-law-is-not-a-model-for-the-polish-bill-on-dyscyplining-judges

36 Gra zręcznościowa, w której gracze młotkiem wbijają krety z zabawkami z powrotem do swoich otworów, z których wyskakują losowo (przyp. tłum.).

Strona 5 z 512345