• Temat numeru
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1(43)/2021, dodano 9 czerwca 2021.

Aktualne kierunki rozwoju władzy sądowniczej. Marsz Tysiąca Tóg rok później

Igor Tuleya39

Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie

 

Dobry wieczór,

 

chciałbym podziękować wszystkim prawnikom za wsparcie. Dziękuję oczywiście przede wszystkim naszym gościom z zagranicy. Tak jak możemy mieć zastrzeżenia do działalności instytucji europejskich, np. Komisji Europejskiej, to nigdy nie zawiedliśmy się na prawnikach z Europy, którzy nas wspierają całym sercem. I my to widzimy, i to nam dodaje otuchy i woli dalszej walki w obronie praworządności w Polsce. To nas cieszy i jest dla nas budujące, bo widzimy, że wy sędziowie europejscy, nadal wierzycie, że Polska jest częścią Unii Europejskiej, a polscy sędziowie są nie tylko polskimi sędziami, ale też sędziami europejskimi. Za to wam bardzo serdecznie dziękuję. I Marsz Tysiąca Tóg, który odbył się rok temu, jest takim bardzo wzruszającym wspomnieniem, to jest ważny moment w tej batalii w obronie polskiej praworządności.

Ja jestem sędzią, który został odsunięty od orzekania. Tak zwana Izba Dyscyplinarna, która uchyliła mój immunitet, zawiesiła mnie w czynnościach orzeczniczych, więc od przeszło dwóch miesięcy nie mogę pełnić służby sędziowskiej. Zaczęło się wszystko od tego, że w grudniu 2017 r. rozpoznawałem zażalenie złożone przez posłów opozycji na decyzję prokuratora, który umorzył postępowanie karne. Uwzględniłem zażalenie, kazałem kontynuować prokuraturze śledztwo. Po trzech latach w 2020 r. prokurator skierował wniosek o uchylenie mojego immunitetu sędziowskiego, twierdząc, że w trakcie tego posiedzenia ujawniłem informacje z postępowania przygotowawczego. Zarzuty są oczywiście absurdalne. Zgodnie z polskim Kodeksem postępowania karnego sąd może takie posiedzenie przeprowadzić w sposób jawny. Prokurator, który uczestniczył w posiedzeniu nie oponował, nie sprzeciwiał się. Ja też nie ujawniłem żadnych informacji z postępowania przygotowawczego, o których opinia publiczna by wcześniej nie wiedziała. Tak więc zarzut karny jest fałszywy. Tak zwana izba Dyscyplinarna wniosek prokuratora uwzględniła i uchyliła mój immunitet sędziowski. Toczy się postepowanie karne. Zostałem wezwany do prokuratury na przesłuchanie 20 stycznia. Ja w tej czynności nie będę brał udziału z tego powodu, że tzw. Izba Dyscyplinarna nie jest sądem i nie powinna w ogóle funkcjonować. Tak rozstrzygnął nie tylko polski Sąd Najwyższy, ale również TSUE. W dodatku same zarzuty karne, które są mi stawiane to ewidentna zemsta obozu rządzącego. Jeszcze raz dziękuję za to, że dziś jesteście z nami.

 

 

Good evening,

 

I would like to thank all the lawyers for their support. Firstly, of course, I would like to thank our guests from abroad. Just as we may have reservations about the activities of European institutions, such as the European Commission, we have never been disappointed with lawyers from Europe who support us wholeheartedly. And we can see it, and it gives us encouragement and will to continue fighting to defend the rule of law in Poland. This makes us happy and is encouraging for us because we see that you European judges still believe that Poland is part of the European Union and Polish judges are not only Polish judges but also European judges. I thank you very much for that. The 1st March of a Thousand Togi, which took place a year ago, is such a touching memory and it is an important moment in this battle to defend the Polish rule of law.

I am a judge who has been removed from adjudication. The so-called Disciplinary Chamber, which lifted my immunity, suspended me in judicial activities, so for over 2 months I have been unable to perform judicial service.

It all started with the fact that in December 2017 I ­examined a complaint submitted by opposition MPs against the decision of the prosecutor who discontinued the criminal proceedings. I accepted the complaint and ordered the prosecution to continue the investigation. After three years, in 2020, the prosecutor filed a motion to waive my judicial immunity, claiming that during that hearing I had disclosed information from the preparatory proceedings. The allegations are obviously absurd. Pursuant to the Polish Code of Criminal Procedure, the Court may conduct such a session in public. The prosecutor who participated in the hearing did not object. I also did not disclose any information from the preparatory proceedings that the public would not have known about earlier. So the criminal charge is false. The ­so-called Disciplinary Chamber agreed the prosecutor’s request and revoked my judicial immunity. Criminal proceedings are pending. I was summoned to the prosecutor’s office for questioning on January 20. I will not take part in this activity because the so-called Disciplinary Chamber is not a court and should not function at all. This was decided not only by the Polish Supreme Court, but also by the CJEU. And the same criminal charges against me are evident revenge of the ruling camp.

Again, let me thank you again for being with us today.

Strona 20 z 40« Pierwsza...10...1819202122...3040...Ostatnia »