• Temat numeru
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 3(45)/2021, dodano 3 stycznia 2022.

Dopuszczalność drogi sądowej dla rozpoznania roszczenia procesowego o ustalenie istnienia stosunku prawnego członka KRS obecnej kadencji z tym podmiotem organizacyjnym

Andrzej Torbus
(inne teksty tego autora)

14 Wyroki SN: z 28.11.2002 r., II CKN 1047/00; z 8.1.2002 r., I CKN 723/99, Legalis.

15 Wyrok SN z 1.4.2004 r., II CK 125/03, Legalis.

16 Zob. wyrok TK z 20.7.2004 r., SK 19/02, OTK-A Nr 7/2004, poz. 67.

17 L. Garlicki, Pojęcie i cechy „sądu” w świetle orzecznictwa Europejskiej Konwencji Praw Człowieka [w:] A. Szmyt (red.), Trzecia władza. Sądy i Trybunały w Polsce, Gdańsk 2008, s. 143.

18 Zob. wyrok TSUE z 19.11.2019 r., sprawa C-585/18, C-624/18, C-625/18 pkt 43, 143.

19 Zob. zamiast innych F. Fierich, Unzulässigkeit des Rechtsweges. Eine zivilprozessuale Untersuchung auf dem Gebiete des österreichischen Rechtes, Wien 1912, s. 5; W. Siedlecki, Nieważność procesu cywilnego, Warszawa 1965, s. 71.

20 M. Pilich, Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 5.11.2009 r. (I CSK 16/09), Przegl. Sejm. Nr 4/2010, s. 211, 217–218.

21 Zob. M. Allerhand, Międzydzielnicowe prawo procesowe w państwie polskim. Dz.Urz. MS 1920, dodatek do Nr 7, 8 i 9, s. 379.

22 Zob. A. Olaś, Sąd oraz inne organy procesowe w postępowaniu nieprocesowym [w:] red. T. Ereciński, K. Lubiński, System Prawa Procesowego Cywilnego. Postępowanie nieprocesowe, t. IV, cz.1, Warszawa 2021, s. 543.

23 Zob. uwagi S. Włodyka, Pojęcie postępowania cywilnego i jego rodzaje [w:] J. Jodłowski (red.), Wstęp do systemu prawa procesowego cywilnego, Ossolineum 1974, s. 258.

24 K. Piasecki [w:] red. J. Jodłowski, K. Piasecki, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. I, Warszawa 1989, s. 9, 12.

25 Wyroki TK: z 16.3.1999 r., SK 19/98, OTK Nr 3/1999, poz. 36; z 27.5.2008 r., SK 57/06, OTK-A 2008/4, poz. 63; z 18.5.2004 r. SK 38/03, OTK-A 2004/5, poz. 45. Zob. też wyroki SN: z 7.4.1999 r., I PKN 648/98; z 3.1.2007 r., IV CSK 312/06.

26 A. Marciniak, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, art. 1–205, t. I, art. 1 pkt 2 (wersja el.); Ł. Błaszczak, Problematyka sprawy cywilnej i drogi sądowej w kontekście zagadnienia sprawy konstytucyjnej i do­mniemania drogi sądu powszechnego z art. 177 Konstytucji [w:] Ł. Błaszczak (red.), Konstytucjonalizacja postępowania cywilnego, Wrocław 2015, s. 37 i n.

27 Zob. F. Zedler, Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z 5.11.2009 r., I CSK 16/09, OSP z. 7/2011, s. 557.

28 R. Trzaskowski, Czy istnieje możliwość ograniczenia drogi sądowej w dochodzeniu wolności lub praw ? – uwagi na marginesie art. 77 ust. 2 Konstytucji, Przegl.Praw.Konst. Nr 2/2013, s. 71.

29 M. Wyrzykowski, Wolność obywatela od strachu przed własnym państwem [w:] red. R. Piotrowski, A. Szmyt, Trybunał Konstytucyjny na straży wartości konstytucyjnych 1986-2016, Warszawa 2017, wersja el.

30 P. Sarnecki, omówienie art. 45, s. 2 [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 3.

31 E. Gapska, Wyłączenie drogi sądowej w sprawach cywilnych w świetle Konstytucji RP [w:] Ł. Błaszczak (red.), Konstytucjonalizacja postępowania cywilnego, Wrocław 2015, s. 74.

32 Wyrok TK z 9.6.1998 r., K 28/97, OTK Nr 4/1998, poz. 50.

33 M. Jaworska, Prawo do sądu [w:] M. Jabłoński (red.), Realizacja i ochrona konstytucyjnych wolności i praw jednostki w polskim porządku prawnym, Wrocław 2014, s. 143 i powołana tam literatura i orzecz­nictwo.

Strona 6 z 7« Pierwsza...34567