• Prawo ustrojowe
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1(43)/2021, dodano 9 czerwca 2021.

Glosa do wyroku z 1.12.2020 r. wydanego przez Wielką Izbę Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Guðmundur Andri Ástráðsson przeciwko Islandii (skarga nr 26374/18)

Małgorzata Wrzołek-Romańczuk
(inne teksty tego autora)

10 Por. M. Safjan, Prawo do skutecznej ochrony sądowej – refleksje dotyczące wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19.11. 2019 r. w sprawach połączonych: C-585/18, C-624/18, C-625/18, Pal. Nr 5/2020, op. cit., s. 20–22; M. Szwed, op. cit., s. 43–45 oraz cytowane tam orzecznictwo; zdanie odrębne kilku sędziów – pkt 4, 20–21, 26–27, 41. Autonomiczny charakter omawianej przesłanki akcentuje w zdaniu odrębnym do głosowanego wyroku sędzia Pinto de Albuquerque – pkt III.9 zd. odrębnego.

11 Por. też. M. Safjan, op. cit., s. 21 i n.; autor przytacza także wyrok Trybunału EFTA (Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu) z 14.2.2016 r. w sprawie Pascal Nobile, E 21/16, w którym to orzeczeniu podkreślono znaczenie przestrzegania zasad powoływania sędziów jako gwarancji dla niezależności i bezstronności sądu.

12 Na gruncie orzeczenia ETPCz wydanego w omawianej sprawie w dniu 12.3.2019 r. wątpliwości co do wagi naruszeń wyraził M. Szwed, op. cit., s. 45 i n. Obawy autora w zakresie dalszego funkcjonowania wadliwie powołanych sędziów należy jednak uznać za nieaktualne w świetle działań podjętych w Islandii, opisanych w § 99 i 100, które w niedługim czasie usanowały sytuację, o czym mowa szerzej w dalszej części glosy.

13 Por. L. Pech, Dealing with ‘fake judges’ under EU Law: Poland as a Case Study in light of the Court of Justice’s ruling of 26 March 2020 in Simpson and HG, https://reconnect-europe.eu/wp-content/uploads/2020/05/RECONNECT-WP8.pdf, dostęp: 15.2.2021 r., passim.

14 Por. wyrok SN z 5.12.2019 r. (III PO 7/18) oraz uchwała połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN z 23.1.2020 r. (BSA I-4110-1/20); dalej jako: uchwała 3 Izb; orzeczenia dostępne w bazie orzeczeń SN na https://sn.pl.

15 Wyrok TSUE w połączonych sprawach: C-585/18, C-624/18, C-626/18, https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=64569E51A6CD10F0D13B27955A3FC346?text=&docid=220770&pageIndex=0&doclang=pl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4956628.

16 Także w tym zakresie nie podzielam zapatrywania M. Szweda, op. cit. s. 48 in fine i s. 49; oraz wątpliwości autora, czy uchybienia w procedurze powoływanie sędziów w Polsce (po marcu 2018 r.) mogą być uznane za rażące naruszenie prawa w znaczeniu przyjętym w wyroku ETPCz z 12.3.2019 r.

17 Por. np. A. Kappes, J. Skrzydło, Czy wyroki neo-sędziów są ważne? – rozważania na tle uchwały trzech połączonych Izb Sądu najwyższego z 23.1.2020 r. (BSA I-4110-1/20), Pal. Nr 5/2020; M. Wrzołek-Romańczuk, Status prawny osoby formalnie powołanej na urząd sędziego na skutek rekomendacji udzielonej przez Krajową Radę Sądownictwa w obecnym składzie – uwagi na tle wyroku TSUE z 19.11.2019 r. oraz orzeczeń Sądu Najwyższego będących konsekwencją tego rozstrzygnięcia, Pal. Nr 5/2020 i cytowane tam piśmiennictwo.

18 Zob. M. Gutowski, P. Kardas, To był jednak nieskuteczny wybór Rady, „Rzeczpospolita” z 25.2.2020 r.; R. Piotrowski, Konstytucyjne granice reformowania sądownictwa, „Krajowa Rada Sądownictwa” Nr 2/2017, s. 14 i n. i cytowane tam piśmiennictwo; A. Rakowska-Trela, Opinia prawna – Czy możliwe jest skuteczne wycofanie poparcia udzielonego sędziemu – kandydatowi do Krajowej Rady Sądownictwa?, Iustitia Nr 3/2019, s. 143 i n.; s. 146; P. Słowik, Listy poparcia jawne, ale tajemnic nadal wiele, „DGP” z 17.2.2020 r.; Status KRS wciąż pełen niejasności – strona Helsińskiej Fundacji Praw człowieka, zob. https://hfhr.pl/status-krs-wciaz-pelen-niejasnosci, dostęp: 20.3.2020 r.

19 Por. R. Piotrowski, op. cit., s. 13; postanowienie SN z 15.1.2020 r., (III PO 8/18), pkt 4 uzasadnienia, zob. https://sn.pl.

20 R. Piotrowski, op. cit., s. 18.

21 Por. stanowisko SN z 28.2.2020 r. złożone w sprawie Kpt 1/20 (PPI-0131-252/20), zob. https://trybunal.gov.pl – dokumenty w ww. sprawie, dostęp: 9.3.2020 r.; A. Kappes, J. Skrzydło, op. cit., s. 124–126, 134.

22 Por. A. Kappes, J. Skrzydło, op. cit., s. 130–132; inną kwestią jest ewentualne utrzymanie orzeczeń wydanych przez wadliwie powołanych „sędziów” lub z ich udziałem – por. teza 3. I 4 uchwały 3 Izb.

23 Por. np. wyrok NSA z 26.11.2019 r., I OZ 550/19 oraz budzące konsternację niedawno wydane postanowienia NSA z 25.11.2020 r. w sprawach: I GSK 430/20, I GSK 431/20 i I GSK 432/20 – CBOSA; postanowienie IKN i SP SN z 17.5.2019 r., I NO 55/18; wyrok IKN i SP SN z 1.7.2019 r., I NO 70/19; uchwała 7 S IKN i SP SN z 8.1.2020 r., I NOZP 3/19; orzeczenia SN dostępne na: https://sn.pl; L. Bosek, G. Żmij, Uwarunkowania prawne powoływania sędziów w Europie w świetle wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 12.3.2019 r., 26374/18, Guðmundur Andri Ástráðsson przeciwko Islandii, EPS Nr 7/2019, s. 33, 38 i n.

24 W sprawie bardziej szczegółowej argumentacji zob. M. Wrzołek-Romańczuk, s. 84 i n.; A. Kappes, J. Skrzydło, op. cit., s. 134 i n.; P. Tuleya, op. cit., s. 59, który podkreśla, że przyznanie organowi władzy publicznej możliwości wykonywania danej kompetencji nie oznacza pełnej dowolności jej wykonywania oraz że także prezydent jest związany prawem.

25 Samo postanowienie zostało opublikowane w dniu 23.4.2020 r. w M.P. pod poz. 379; natomiast uzasadnienie postanowienia wraz ze zdaniami odrębnymi opublikowano dopiero 2.12.2020 r. OTK ZU A/2020, poz. 60; zob. https://trybunal.gov.pl.; fragmenty zdania odrębnego przytaczam z oznaczeniem numeru bocznego.

26 Wyr. TK z 25.3.2019 r., OTK ZU A/2019, poz. 17.

27 Stanowisko (VII.510.143.2020. PF) – https://rpo.gov.pl, dostęp 2.2.2021 r.; poniższy cytat przywołuję w ślad za omówieniem stanowiska w jęz. polskim.

28 P. Tuleya, op. cit., s. 59.

29 Podobnie Trybunał nie podzielił twierdzenia Rządu Islandii, że naruszenia były zbyt „odległe” od sprawy skarżącego, wystąpiły znacznie wcześniej niż rozpoznanie jego sprawy przez A.E., nie miały związku z tą sprawą oraz nie wpłynęły na niezawisłość i bezstronność sędzi. Zdaniem Trybunału, ten warunek „bliskości” został spełniony w momencie, gdy wadliwie powołana sędzia zasiadła w składzie orzekającym w sprawie skarżącego. Nie miał on żadnego interesu prawnego, by kwestionować status sędzi na jakimś wcześniejszym etapie (pkt 285, 286 wyroku).

30 Tak trafnie zdanie odrębne sędziego Pinto de Albuquerque do głosowanego wyroku – pkt II.8, pkt, III.10, III.11, IV.16.

Strona 10 z 11« Pierwsza...7891011