• Prawo ustrojowe
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1(43)/2021, dodano 9 czerwca 2021.

Glosa do wyroku z 1.12.2020 r. wydanego przez Wielką Izbę Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Guðmundur Andri Ástráðsson przeciwko Islandii (skarga nr 26374/18)

Małgorzata Wrzołek-Romańczuk
(inne teksty tego autora)

31 Por. pkt III.10 zd. odrębnego sędziego Pinto de Albuquerque.

32 Natomiast sędzia Pinto de Albuquerque zarzuca Trybunałowi nieprzeprowadzenie takiej należytej delimitacji, por. pkt II.8 jego zd. odrębnego.

33 Odmiennie zdanie odrębne kilku sędziów, pkt 52 i 53, którzy opowiadają się za koniecznością ustalania, czy w każdym wypadku naruszenia procedury nominacyjnej dochodzi do osłabienia niezależności i obiektywnej bezstronności sędziego, którego powołanie jest kwestionowane, por. także pkt 197 i 234 glosowanego wyroku.

34 Por. stanowisko RRO dla ETPCz, VII.510.143.2020.PF w sprawie Advance Pharma Sp. z o.o. przeciwko Polsce (skarga numer 1469/20), https://rpo.gov.pl, dostęp: 4.2.2021 r.; A. Kappes, J. Skrzydło, op. cit., s. 127, 136, 139; P. Tuleya, op. cit., s. 51, 58 i n., 64; W. Wróbel, Izba Dyscyplinarna jako sąd wyjątkowy w rozumieniu art. 175 ust. 2 Konstytucji RP, Pal. Nr 1–2/2019, passim.

35 Por. przyp. 32; przytoczone fragmenty stanowiska pochodzą z omówienia stanowiska w jęz. polskim.

36 Zob. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri= CELEX:12012M/TXT&from=PL.

37 M. Safjan, op. cit., s. 24.

38 W kwestii aktualnego stanu instytucji o nazwie Trybunał Konstytucyjny zob. np. M. Pyziak-Szafnicka, Trybunał Konstytucyjny a rebours, PiP Nr 5/2020.

39 Na temat tego i innych środków por. M. Wrzołek-Romańczuk, op. cit., s. 93–100.

40 Wniosek wpłynął do TK w dniu 2.12.2020 r.; dalej jako: Wniosek.

41 Por. np. s. 21 in fine wniosku: „Stosunek służbowy sędziego zapoczątkowany wskutek powołania trwa aż do jego śmierci. Może wygasnąć wcześniej jedynie w ściśle określonych sytuacjach (…)”. Stwierdzenie to jest jednak prawdziwe tylko pod warunkiem, że doszło do skutecznego powołania.

42 Przytaczam tę wypowiedź w ślad za publikacją M. Domagalski, Pierwsza Prezes SN do TK ws. podważania statusu nowych sędziów, Rzeczpospolita z 21.12.2020 r., dostęp: 4.2.2020 r. Jak wynika z akt sprawy K 24/20 pismem z 8.1.2021 r. (VII.510.141.2020.PKR) RPO przystąpił do tej sprawy oraz wniósł o umorzenie postępowania z uwagi na niedopuszczalność wydania wyroku; uzasadnienie stanowiska RPO zostanie przedstawione w odrębnym piśmie procesowym – https://trybunal.gov.pl.

43 M. Ziółkowski, Konstytucyjna kompetencja sądu do ochrony własnej niezależności (uwagi na marginesie uchwały SN z 23.1.2020 r.), PiP Nr 10/2020, s. 75–82.

44 M. Ziółkowski, op. cit., s. 78–80; por. też P. Tuleya, op. cit., s. 60.

45 M. Ziółkowski, op. cit., s. 78; autor przychyla się do koncepcji piątej – zakresowa modyfikacja rozumienia pojęcia nadrzędności Konstytucji RP, op. cit., s. 82 i n. Autor zastrzega, że nieważność w opisanym wyżej znaczeniu jest zarezerwowana tylko dla wypadków granicznych; w moim przekonaniu nie ma wątpliwości, że w omawianych okolicznościach mamy do czynienia z wypadkiem granicznym.

46 Z. Kmieciak, Rozłączność kompetencji organów władzy w świe­tle orzecznictwa sądowego w przedmiocie ochrony praworządności, PiP Nr 10/2020, s. 120 i n.

47 Dz.U. z 2020 r. poz. 190, zwana powszechnie ustawą represyjną lub kagańcową.

48 M. Kryszkiewicz, Efekt osiągnięty: Sądy nie badają powołań sędziów wskazanych przez obecną Krajową Radę Sądownictwa, Gazeta Prawna.pl z 15.12.2020 r.

49 Por. A. Grabowski, B. Naleziński, Konstytucyjne prawo do niezawisłego i bezstronnego sądu w państwie pozornie praworządnym, PiP Nr 10/2020; autorzy wskazali także trzy wchodzące w grę sposoby zachowania polskich sędziów w tej sytuacji, s. 37 i n.

50 M. Safjan, op. cit., s. 5, 17 i n., s. 19 i cytowane tam orzecznictwo TK.

51 Na określenie tego stanu L. Pech (op. cit., s. 23 i n.) używa mocnych sformułowań, jak „sędziowie de facto”, „uzurpatorzy”, „fałszywi sędziowie”.

52 Trybunał zastrzegł, że stwierdzenie nieprawidłowości w sprawie zakończonej głosowanym wyrokiem nie powinno być odczytane jako wymagające od państwa obowiązku opartego na Konwencji, aby wznowić wszystkie podobne sprawy, w których doszło już powagi rzeczy osądzonej (res iudicata) zgodnie z prawem islandzkim (pkt 314 Wyroku). Zagadnienie ewentualnego wznawiania postepowania po zapadnięciu wyroku ETPCz zdecydowanie wykracza poza ramy glosy; w tym zakresie zob. np. A. Płocha, Wyrok ETPCz stwierdzający naruszenie art. 6 ust. 1 EKPCz a wznowienie postępowania cywilnego w polskim porządku prawnym, PPC Nr 2/2016, s. 290–320 oraz cyt. tam literatura, https://sip.lex.pl/#/publication/151286530/plocha-agniesz­ka-wyrok-etp-cz-stwierdzajacy-naruszenie-art-6-ust-1-ekp-cz-a-wzno­wie­nie…?cm=URELATIONS, dostęp: 9.2.2021 r.

53 Por. K. Szczepanowska-Kozłowska, Prawo do skutecznego środka prawnego i bezstronnego sądu – art. 47 KPP w relacjach horyzontalnych – kilka uwag w związku z wyrokiem TSUE w sprawach połączonych: C-585/18; C-624/18; C-625/18, Palestra Nr 5/2020, s. 106 i cytowane tam orzecznictwo; P. Tuleya, op. cit., s. 52, 55, 61, 63 i n., 65 i n., 67; M. Ziółkowski, op. cit., s. 87; pkt 72 wyroku TSUE z 26.3.2020 r. w połączonych sprawach: C-542/18 RX-II oraz C-543/18 RX-II, https://curiaeurpoa.eu.

54 Por. np. postanowienia SN: z 21.5.2019 r. w sprawie III CZP 25/29; z 15.7.2020 r., wydane w sprawach II PO 3/19, II PO 9/20, II PO 14/20, II PO 15/20 o skierowaniu pytań do TSUE.

55 Oddziaływanie zachodzi także w drugą stronę, np. w pkt 133 glosowanego wyroku ETPCz przywołuje wyrok TSUE w połączonych sprawach: C‑542/18 RX‑II i C‑543/18 RX‑II, w pkt 138 – w połączonych sprawach: C-585/18, C-624/18, C-625/18, a w pkt 139 – w sprawie C-619/18.

Strona 11 z 11« Pierwsza...7891011